งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ RID- CEO กลุ่มสชป. 9-14- 15-16 กลุ่มทักษิณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ RID- CEO กลุ่มสชป. 9-14- 15-16 กลุ่มทักษิณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ RID- CEO กลุ่มสชป. 9-14- 15-16 กลุ่มทักษิณ

2 สมาชิกกลุ่ม ผส. ชป. 9, 14, 15, 16 ชคป. นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ชุมพร ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชุมพร ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราชตรัง พัทลุงสตูล นครศรีธรรมราชตรัง พัทลุงสตูล สงขลา ปัตตานี สงขลา ปัตตานี ผคญ. 5, 6,7,8,9,10,11,12,13 สคญ., สบก.

3 การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการ จังหวัด ( ผวจ.) ตามคำสั่งกรมฯ ที่ ข 397/45 และ ที่ ข 222/46

4 ด้านบริหารงานบุคคล - ตามคำสั่งเดิม ข 397/45, ข 222/46 - โยกย้ายระดับ 7 ลงมา ยกเว้น หัวหน้าส่วนราชการ - การให้ความดีความชอบ - การสอบสวน / ลงโทษ เห็นชอบ ตามเดิม แต่ขอให้แจ้งกรมฯ ให้ทราบภายใน 7 วัน ให้ทราบภายใน 7 วัน

5 ด้านบริหารงบประมาณ - งบประมาณเหลือจ่ายขอนำมาใช้ ในจังหวัดให้ผู้ว่าราชการ - งบประมาณเหลือจ่ายขอนำมาใช้ ในจังหวัดให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดอนุมัติ จังหวัดอนุมัติ - งบประมาณเหลือจ่ายให้ผู้ว่า ราชการจังหวัดเปลี่ยนแปลงนำ มาใช้ในจังหวัดได้ มาใช้ในจังหวัดได้ - แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ที่เหลือ ส่งกลับกรมฯ - คงเดิม

6 ด้านบริหารพัสดุ - จัดซื้อจัดจ้างเกินอำนาจ ชคป. ให้ อยู่ในอำนาจผู้ว่าฯ ยกเว้นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในจังหวัด เดียวกันที่ตั้ง สชป. ยกเว้นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในจังหวัด เดียวกันที่ตั้ง สชป. ให้อยู่ในอำนาจ ผส. ชป. ให้อยู่ในอำนาจ ผส. ชป. - เห็นชอบเหมือนเดิม

7 การสั่งการ - ให้อำนาจผู้ว่าราชการ จังหวัดเสนอโครงการ นอกแผนให้ ชคป. พิจารณาและให้ ชคป. นอกแผนให้ ชคป. พิจารณาและให้ ชคป. พิจารณาด้านเทคนิค ( ความเป็นไปได้ ) พิจารณาด้านเทคนิค ( ความเป็นไปได้ )

8 การอนุมัติ / อนุญาต - อำนาจการจัดซื้อที่ดิน ( บัญชีการ จ่ายเงินทดแทน ) - กรณีเกิดอุบัติภัย - การสร้างสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ที่ไม่ขัด กับทางชลประทาน - ส่วนอำนาจการ การใช้น้ำ / การใช้ พื้นที่ชลประทาน ควรอยู่ในอำนาจกรมฯ เหมือนเดิม ควรอยู่ในอำนาจกรมฯ เหมือนเดิม

9 บทบาทอำนาจหน้าที่ของ ชคป. CEO

10 การวางแผน - ใช้ยุทธศาสตร์ของกรมฯ และ จังหวัดเป็นหลัก ในการวางแผน ในการวางแผน วิธีการ วิธีการ - ร่วมวางแผนแก้ไขปัญหา การ ใช้ประโยชน์ร่วมกัน - การประชุม เพื่อต้องการหา ข้อมูล หรือ ความต้องการแท้จริงของ เกษตรกร ความต้องการแท้จริงของ เกษตรกร - ตั้งศูนย์ประสานงาน

11 การประสานงานกับส่วน ราชการและอปท. - มีการประสานงานกับส่วนราชการ และ อปท. แบบเป็นทางการและไม่เป็น ทางการ แบบเป็นทางการและไม่เป็น ทางการ - วางแผนแก้ไขปัญหากับส่วน ราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ วิธีการ วิธีการ - ประชุม - ประชุม - และเปลี่ยนข้อมูล - และเปลี่ยนข้อมูล

12 กระบวนการการมีส่วนร่วม - กระตุ้น / เร่งเร้า ให้กลุ่มเกิดกิจกรรม อย่างต่อเนื่อง - ให้กลุ่มมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำ ชลประทาน ก่อนก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง หลัง ก่อสร้าง ( บำรุงรักษา ) ก่อนก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง หลัง ก่อสร้าง ( บำรุงรักษา )วิธีการ - ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำให้บ่อยขึ้น แต่ ละครั้งไม่ควรใช้เวลามาก - ให้ สบ. คป. จัดทำแผนประชุมและ ทำกิจกรรมกลุ่มผู้ใช้น้ำ - ใช้ระบบนักประสานงานชุมชนกรม ชลประทาน (ICO)

13 การรายงาน - ชคป. ต้องรายงานการดำเนินงานในพื้นที่ ซึ่งครอบคลุมทุกกิจกรรม การจัดการน้ำทั้งจังหวัด ไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของ ชคป. ชคบ. ชคน. การจัดการน้ำทั้งจังหวัด ไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของ ชคป. ชคบ. ชคน. และ ชคส. รายงานให้ ผส. ชป. และ ผู้ว่าฯทราบทุกเดือน และ ชคส. รายงานให้ ผส. ชป. และ ผู้ว่าฯทราบทุกเดือน วิธีการ วิธีการ - ออกแบบฟอร์ม - ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - เตือนให้มีการส่งรายงานมายัง ชลประทานจังหวัด ภายใน 5 วัน ก่อนสิ้นเดือน ภายใน 5 วัน ก่อนสิ้นเดือน - ส่งรายงาน

14 กำหนดตัวชี้วัด - ใช้จำนวนอาคารชลประทานที่ ก่อสร้างในจังหวัด - ปริมาณผลผลิต - ความพึงพอใจของเกษตรกร และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิธีการ - สำรวจและรวบรวมข้อมูล - รายงานข้อมูลมายังหน่วยงานต้น สังกัด

15 การติดตามประเมินผล - ให้แต่ละหน่วยงานในจังหวัดตั้ง คณะทำงานเพื่อติดตาม ประเมินผลในพื้นที่ก่อนและหลัง โครงการ โดยเน้น ประเมินผลในพื้นที่ก่อนและหลัง โครงการ โดยเน้น ประเมินผลด้านเศรษฐกิจและ สังคม ประเมินผลด้านเศรษฐกิจและ สังคมวิธีการ - สำรวจข้อมูล - ประมวลผลข้อมูล และรายงาน

16 การบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านพัสดุ และด้านการมีอำนาจอนุมัติ ( ให้มีอำนาจเหมือนใน ปัจจุบัน ) ( ให้มีอำนาจเหมือนใน ปัจจุบัน )

17 ระบบข้อมูลสารสนเทศ - ต้องจัดทำระบบฐานข้อมูล (GIS) เป็นลำดับแรก วิธีการ วิธีการ - รวบรวมข้อมูลพื้นฐานทางด้าน แปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน ของเกษตรกรในพื้นที่ ส่งน้ำ จำนวนคลองและคูส่งน้ำ ของเกษตรกรในพื้นที่ ส่งน้ำ จำนวนคลองและคูส่งน้ำ ผลผลิต ประเภทดิน และอื่น ๆ ผลผลิต ประเภทดิน และอื่น ๆ - จัดหาบุคลากรที่มีความสามารถใน การจัดทำระบบ

18 แผนภูมิการปรับ โครงสร้าง ของ RID-CEO

19 สชป. สำรวจ - ออกแบบ ชคป. ชคน. ชคส. ชคบ. ผวจ. วิศวก รรม บริหา ร จัดสรร น้ำ ข้อมูลและ สารสนเทศ ฝ่ายส่ง น้ำ ฝ่าย ช่างกล

20 ขอบคุ ณครับ


ดาวน์โหลด ppt โครงการ RID- CEO กลุ่มสชป. 9-14- 15-16 กลุ่มทักษิณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google