งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรับ - ส่งวิทยุ สื่อสารผ่านเครือข่าย VPN โดย ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรับ - ส่งวิทยุ สื่อสารผ่านเครือข่าย VPN โดย ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรับ - ส่งวิทยุ สื่อสารผ่านเครือข่าย VPN โดย ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

2 www.themegallery.com 1. นายสมชาย ผิวรุ่งสุวรรณ นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 2. ส. อ. เชี่ยวชาญ โตโคกสูง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 3. นายณัฐวุฒิ แสงคำ นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน 4. นางสาวชุติมาศ สำแดงฤทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ 5. นางสาวณัชชา ศรีทองสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ คณะทำงานนวัตกรรม

3 www.themegallery.com ความเป็นมา ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์ สารสนเทศ มีหน้าที่ในการให้บริการทางการ ติดต่อสื่อสาร เช่น ระบบวิทยุ อินเตอร์เน็ต ออกแบบและพัฒนาระบบงาน ตลอดจนติดตั้ง และซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร ประกอบกับนโยบายของอธิบดี ที่กล่าวถึงในที่ ประชุมผู้บริหารกรมชลประทานหลายครั้ง ได้ กล่าวถึงเรื่องการใช้วิทยุสื่อสารของสำนัก ศูนย์สารสนเทศจึงได้คิดที่จะนำเอา เครื่องมือวิทยุสื่อสารที่กรมมีใช้งานอยู่ เข้ามา ประยุกต์ใช้กับระบบเครือข่าย VPN ณ ปัจจุบัน ซึ่งศูนย์สารสนเทศได้เริ่มดำเนินการ นำระบบนี้เข้ามาใช้ตั้งแต่ประมาณปลายปี 2551 ซึ่งเป็นเครือข่ายอินทราเน็ตภายในกรม ชลประทานครอบคลุมทั่วประเทศ

4 www.themegallery.com พื้นที่ให้บริการเครือข่าย VPN สำนักชลประทาน 17 สำนัก โครงการชลประทานจังหวัด 76 จังหวัด ศูนย์อุทกวิทยาฯ 8 ศูนย์ โครงการก่อสร้างฯ 14 โครงการ โครงการส่งน้ำฯ 144 โครงการ ปากเกร็ด ( สวพ. สคก. ฝึกอบรม ) 3 สำนัก ส่วนกลาง สามเสน ข้อมูลวันที่ 1 ก. ย.54

5 www.themegallery.com ระบบที่ใช้ในการทำงานวิจัยและศึกษา 1. ระบบคอมพิวเตอร์ จะเป็นตัวควบคุมการ ทำงานในระบบ 2. ระบบ VPN (Virtual Private Network ) เป็น ระบบเครือข่ายที่จะเชื่อมต่อกันได้ภายในองค์กร 3. ระบบวิทยุสื่อสาร เป็นอุปกรณ์ที่แปลง สัญญาณเสียงให้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดย แผ่กระจายเป็นคลื่นวิทยุ ออกทางสายอากาศ โดยมีส่วนประกอบเป็น ภาครับ และภาคส่ง ใน เครื่องเดียวกัน 4. ระบบอินเตอร์เฟส คือ ตัวแปลงสัญญาณ อนาลอก ให้เป็น สัญญาณดิจิตอล

6 www.themegallery.com วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์กรม ชลประทาน การพัฒนาแหล่งน้ำ ในมิติด้านคุณภาพ การให้บริการ และดำเนินการตามแผนกิจกรรมการ จัดการความรู้ของศูนย์สารสนเทศในปี 2554 ที่มุ่งเน้น เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม 2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายเรื่องการติดต่อสื่อสารระหว่าง หน่วยงานภายในกรมชลประทาน เนื่องจากใช้วิทยุ สื่อสารเครื่องเดียว ( พูดครั้งเดียว ) แต่สามารถกระจาย ข่าวให้ผู้รับทราบได้ยินพร้อมกันหลายคน 3. เพื่อพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน ภายในกรมชลประทาน 4. เพื่อประยุกต์ใช้การสื่อสารทางคลื่นวิทยุให้สามารถ ใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีด้านเครือข่าย

7 www.themegallery.com ประโยชน์ที่ได้รับ  ใช้ในการสั่งการ / บริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน  เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับอุปกรณ์ทางด้านวิทยุ สื่อสาร และระบบเครือข่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด  สามารถพูดได้ระยะทางไกลในท้องถิ่นห่างไกล ( วิทยุปกติพูดได้ 3 – 5 กม.) เช่น สำนัก / โครงการชลประทานต่าง ๆ ที่ใช้เครือข่าย VPN และวิทยุสื่อสาร  เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่าง หน่วยงานกับหน่วยงานที่อยู่ห่างไกล  เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรและหน่วยงาน ในการใช้เครื่องมือสื่อสาร เมื่อเกิดภัยพิบัติได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  ประหยัดงบประมาณ ( ลงทุนแค่ในการจัดทำ วงจร Interface เพียง 240 บาท )

8 www.themegallery.com วิธีการดำเนินงาน  ศึกษาระบบคลื่นวิทยุที่ใช้รับ - ส่งสื่อสาร  ศึกษาวิธีการแปลงสัญญาณคลื่นวิทยุ  จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อสร้างวงจร  ค้นหาและทดลองโปรแกรม (Software) ที่ ใช้แปลงสัญญาณคลื่นวิทยุ  สร้างระบบสืบค้นข้อมูลการติดต่อสื่อสาร ผ่านเครือข่าย VPN  ทดสอบโปรแกรม และวงจร แปลง สัญญาณวิทยุ  ทดสอบส่งสัญญาณวิทยุผ่านเครือข่าย VPN

9 www.themegallery.com Software

10 www.themegallery.com เป็นโปรแกรมประเภท Peer to Peer ( การ สื่อสารแบบจุดต่อจุด ) ที่ใช้เทคโนโลยีการ สื่อสารด้วยเสียงผ่านเครือข่ายบน อินเตอร์เน็ต สามารถพูดคุยหรือประชุม ออนไลน์ ส่งข้อความ (Message) รับส่ง ไฟล์ รวมไปถึงการติดต่อด้วย webcam ผ่านทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้นทางและ ปลายทางเป็นได้ทั้งคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ บ้าน มือถือ และ PDA หลักการทำงานของ Skype คล้ายๆ กับ โปรแกรม MSN และ Yahoo messenger แตกต่างกันที่ โปรโตคอล และเทคนิคการ ส่งข้อมูล

11 www.themegallery.com Teamtalk เป็นโปรแกรมอีกตัวหนึ่งที่ครบ องค์ประกอบในการติดต่อสื่อสารผ่านระบบ อินเตอร์เน็ต เช่น ภาพ วีดีโอ เสียง การรับและส่งไฟล์ สามารถทำ video conference

12 www.themegallery.com เหตุผลที่เลือกโปรแกรม Teamtalk เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับ การทำ video conference โดยเฉพาะ สามารถเพิ่มผู้ใช้งานต่อครั้งได้ไม่จำกัด แต่ อาจเป็นผลทำให้สัญญาณไม่ชัดเจน ( ลักษณะ 1:M) ส่วนโปรแกรม Skype จะใช้ งานได้เพียง 5 สถานีพร้อมกันเท่านั้น ข้อดี คือ คุยเฉพาะบุคคลต่อบุคคลได้ดีกว่า (1:1)

13 www.themegallery.com Antenna Hardware Model

14 www.themegallery.com Demo

15 www.themegallery.com

16 โปรแกรมสำหรับเครื่อง PC ที่ต่อกับ วิทยุสื่อสาร

17 www.themegallery.com ทิศทางการพัฒนาระบบในอนาคต  เตรียมขยายผล โดยเพิ่มพื้นที่การใช้วิทยุ สื่อสาร และนำไปติดตั้งทุกหน่วยงาน  แบ่งกลุ่มการติดต่อสื่อสารตามภารกิจงาน  เตรียมฝึกอบรมให้ความรู้ โดยจัดทำเป็น COPs ด้านการใช้วิทยุสื่อสารกรม ชลประทาน

18


ดาวน์โหลด ppt การรับ - ส่งวิทยุ สื่อสารผ่านเครือข่าย VPN โดย ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google