งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการประเมินตนเอง 4.3 ช. การดูแลผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการประเมินตนเอง 4.3 ช. การดูแลผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการประเมินตนเอง 4.3 ช. การดูแลผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย
SAR 2011 Part III 4.3 ช. การดูแลผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย โรงพยาบาลบึงกาฬ 18 พฤศจิกายน2556

2 บริบท ให้บริการผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังทุกระยะ โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับ การดูแลตนเองเรื่องการชะลอไตเสื่อมในคลินิกไตเสื่อม โดยมีนักโภชนากร เภสัชกร แพทย์ พยาบาล ให้คำแนะนำ และมีการดูแลผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย ซึ่ง ประกอบไป ด้วย 2 ส่วนหลักคือ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis : HD) กับ การล้างไตทางช่องท้อง (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis : CAPD)

3 กระบวนการการประเมินสภาพผู้ป่วย กระบวนการการวางแผนก่อนการรักษา
การล้างไตทางช่องท้อง (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis : CAPD) เตรียมเข้ารับบริการ การเตรียมข้อมูลเวชระเบียน การให้ข้อมูลการดูแลตนเองเกี่ยวกับเรื่องการชะลอไตเสื่อมในคลินิก กระบวนการการประเมินสภาพผู้ป่วย การตรวจร่างกายหลักตามเกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยทา CAPD ตรวจ Lab ตรวจทางรังสี กระบวนการการวางแผนก่อนการรักษา การประเมินผู้ป่วยจากคณะกรรมการ CAPD การนัดผู้ป่วยผ่าตัดวางสาย เตรียมอุปกรณ์ในการวางสายล้างไตท้องช่องท้อง

4 กระบวนการจำหน่ายและดูแลต่อเนื่อง
การล้างไตทางช่องท้อง (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis : CAPD) กระบวนการ การให้การรักษา การวางสายล้างไตล้างไตทางช่องท้อง การสอนผู้ป่วยตาม CAPD Training Program การติดตามเฝ้าระวังและประเมินผลการล้างไตทางช่องท้อง กระบวนการจำหน่ายและดูแลต่อเนื่อง Retraining CAPD Program Home visit/Call visit การนัดตรวจทุก 1-2 เดือนเพื่อรับยาและคาแนะนาในการปฏิบัติตัวที่บ้าน กระบวนการจำหน่าย การให้คาแนะนาก่อนทาการล้างไตทางช่องท้องด้วยตนเองที่บ้าน การฝึกสอนตาม CAPD Training Program การเปลี่ยนแผนการรักษาไปสู่ HD การผ่าตัดเปลี่ยนไต หรือคนไข้เสียชีวิต

5 เริ่มให้บริการเมื่อ กุมภาพันธ์ 2554 เริ่มแรกมีผู้รับบริการ 20 คน
ผลการดำเนินงาน CAPD เริ่มให้บริการเมื่อ กุมภาพันธ์ 2554 เริ่มแรกมีผู้รับบริการ 20 คน ต่อมามีผู้รับบริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันมีผู้ป่วย 84 คน สามารถดูแลตนเองได้ดีจำนวน 60 คน โอกาสพัฒนาของการดูแลผู้ป่วยคือติดตามเยี่ยมบ้าน สร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย CAPD และจัดตั้ง CKD Clinic ชะลอไตเสื่อม

6 การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
(Hemodialysis ; HD) การรับและประเมินผู้ป่วย ประเมินผู้ป่วยก่อนฟอกเลือด เตรียมเครื่องไตเทียม ตรวจสอบระบบน้าบริสุทธิ์ การเตรียมและตรวจสอบ อุปกรณ์ไตเทียม เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เตรียมเจ้าหน้าที่ การบริการ ขณะฟอกเลือด อาการและอาการแสดงของผู้ป่วยขณะฟอกเลือด Monitor การทางานของเครื่องไตเทียม การแก้ไขปัญหาฉุกเฉิน การให้ยา การบริการ หลังการฟอกเลือด อาการและอาการแสดงของผู้ป่วยหลังฟอกเลือด BW.post HD ประเมิน Vascular access การให้คาแนะนาก่อนกลับบ้าน การนัดฟอกเลือดครั้งต่อไป เสริมสร้างสุขภาพผู้ป่วย เสริมสร้างสุขภาพผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ส่งเสริมครอบครัวให้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย

7 ผลการดาเนินงานการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
เริ่มให้บริการเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 เริ่มแรกมีผู้รับบริการ 4 คน ต่อมามีผู้รับบริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันมีผู้ป่วย Acute 5 คน Chronic 55 คน สามารถดูแลตนเองได้ดี โอกาสพัฒนาของการดูแลผู้ป่วยคือ พัฒนาเครือข่าย CKD clinic และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

8 1. การพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับ การบำบัดทดแทนไต (CAPD)
ผลการพัฒนาที่สำคัญ 1. การพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับ การบำบัดทดแทนไต (CAPD) 2. การพัฒนาเครือข่ายการดูแลโรคไตเรื้อรัง จังหวัดบึงกาฬ 3. ผู้ป่วยได้รับการเปลี่ยนไต จำนวน 2 ราย

9 ข้อมูล/ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2553 2554 2555
อัตราของผู้ป่วยฟอกเลือดประจำได้รับการฟอกเลือดอย่างพอเพียง >65% NA 68.25 60.43 65.22 ร้อยละผู้ป่วยที่ฟอกเลือดได้รับการประเมินอย่างถูกต้องครบถ้วน 100% 100 ความพึงพอใจผู้รับบริการ HD >80% 82.42 80.24 76.75 ความพึงพอใจผู้รับบริการ CAPD 81.01 80.27 78.49 Peritonitis rate (Pt.mo/episode) - 11.3 25.6 Exit site infection (Pt.mo/episode) 39.5 113 Mortality rate (%) 37.5 17.8 Dropout rate (%) 50 22.2

10 ประเด็นในแผนการพัฒนา
มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปีข้างหน้า 87.การดูแลผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย 3 -โครงการเพิ่มความครอบคลุมในการรักษาบำบัดทดแทนไตครอบคลุมผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย จังหวัดบึงกาฬ - คลินิกโรคไตเรื้อรังคุณภาพ ลดการดำเนินโรคได้อย่างเห็นผลสัมฤทธิ์ - เป็นศูนย์กลาง RRT ของจังหวัดบึงกาฬ

11 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt รายงานการประเมินตนเอง 4.3 ช. การดูแลผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google