งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการประเมินตนเอง SAR 2011 Part III 4.3 ช. การดูแลผู้ป่วยไตวาย ระยะสุดท้าย โรงพยาบาลบึงกาฬ 18 พฤศจิกายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการประเมินตนเอง SAR 2011 Part III 4.3 ช. การดูแลผู้ป่วยไตวาย ระยะสุดท้าย โรงพยาบาลบึงกาฬ 18 พฤศจิกายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการประเมินตนเอง SAR 2011 Part III 4.3 ช. การดูแลผู้ป่วยไตวาย ระยะสุดท้าย โรงพยาบาลบึงกาฬ 18 พฤศจิกายน 2556

2 บริบท ให้บริการผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังทุกระยะ โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลตนเอง เรื่องการชะลอไตเสื่อมในคลินิกไต เสื่อม โดยมีนักโภชนากร เภสัชกร แพทย์ พยาบาล ให้คำแนะนำ และมี การดูแลผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย ซึ่ง ประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักคือ การ ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis : HD) กับ การล้างไตทาง ช่องท้อง (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis : CAPD)

3 การล้างไตทางช่องท้อง (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis : CAPD) เตรียมเข้ารับ บริการ การเตรียม ข้อมูลเวช ระเบียน การให้ข้อมูล การดูแลตนเอง เกี่ยวกับเรื่อง การชะลอไต เสื่อมในคลินิก กระบวนการการ ประเมินสภาพ ผู้ป่วย การตรวจ ร่างกายหลัก ตามเกณฑ์การ คัดเลือกผู้ป่วย ทา CAPD ตรวจ Lab ตรวจทางรังสี กระบวนการการ วางแผนก่อน การรักษา การประเมิน ผู้ป่วยจาก คณะกรรมการ CAPD การนัดผู้ป่วย ผ่าตัดวางสาย เตรียมอุปกรณ์ ในการวางสาย ล้างไตท้อง ช่องท้อง

4 การล้างไตทางช่องท้อง (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis : CAPD) กระบวนการ การให้การรักษา การวางสาย ล้างไตล้างไต ทางช่องท้อง การสอนผู้ป่วย ตาม CAPD Training Program การติดตาม เฝ้าระวังและ ประเมินผลการ ล้างไตทาง ช่องท้อง กระบวนการ จำหน่ายและ ดูแลต่อเนื่อง Retraining CAPD Program Home visit/Call visit การนัดตรวจ ทุก 1-2 เดือน เพื่อรับยาและ คาแนะนาใน การปฏิบัติตัวที่ บ้าน กระบวนการ จำหน่าย การให้คาแนะ นาก่อนทาการ ล้างไตทาง ช่องท้องด้วย ตนเองที่บ้าน การฝึกสอน ตาม CAPD Training Program การเปลี่ยน แผนการรักษา ไปสู่ HD การผ่าตัด เปลี่ยนไต หรือ คนไข้เสียชีวิต

5 ผลการดำเนินงาน CAPD เริ่มให้บริการเมื่อ กุมภาพันธ์ 2554 เริ่มแรกมีผู้รับบริการ 20 คน ต่อมามีผู้รับบริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันมีผู้ป่วย 84 คน สามารถดูแลตนเองได้ดีจำนวน 60 คน โอกาสพัฒนาของการดูแลผู้ป่วยคือ ติดตามเยี่ยมบ้าน สร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย CAPD และจัดตั้ง CKD Clinic ชะลอไตเสื่อม ผลการดำเนินงาน CAPD เริ่มให้บริการเมื่อ กุมภาพันธ์ 2554 เริ่มแรกมีผู้รับบริการ 20 คน ต่อมามีผู้รับบริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันมีผู้ป่วย 84 คน สามารถดูแลตนเองได้ดีจำนวน 60 คน โอกาสพัฒนาของการดูแลผู้ป่วยคือ ติดตามเยี่ยมบ้าน สร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย CAPD และจัดตั้ง CKD Clinic ชะลอไตเสื่อม

6 การฟอกเลือดด้วยเครื่อง ไตเทียม (Hemodialysis ; HD) การฟอกเลือดด้วยเครื่อง ไตเทียม (Hemodialysis ; HD) การรับและ ประเมิน ผู้ป่วย ประเมิน ผู้ป่วยก่อน ฟอกเลือด เตรียมเครื่อง ไตเทียม ตรวจสอบ ระบบน้า บริสุทธิ์ การเตรียม และ ตรวจสอบ อุปกรณ์ไต เทียม เตรียม อุปกรณ์ ต่างๆ เตรียม เจ้าหน้าที่ การบริการ ขณะฟอก เลือด อาการและ อาการแสดง ของผู้ป่วย ขณะฟอก เลือด Monitor การ ทางานของ เครื่องไต เทียม การแก้ไข ปัญหา ฉุกเฉิน การให้ยา การบริการ หลังการฟอก เลือด อาการและ อาการแสดง ของผู้ป่วยหลัง ฟอกเลือด การแก้ไข ปัญหาฉุกเฉิน BW.post HD ประเมิน Vascular access การให้คาแนะ นาก่อนกลับ บ้าน การนัดฟอก เลือดครั้งต่อไป เสริมสร้าง สุขภาพ ผู้ป่วย เสริมสร้าง สุขภาพ ผู้ป่วยฟอก เลือดด้วย เครื่องไต เทียม ส่งเสริม ครอบครัวให้ มีส่วนร่วมใน การดูแล ผู้ป่วย

7 ผลการดาเนินงานการฟอกเลือดด้วย เครื่องไตเทียม เริ่มให้บริการเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 เริ่มแรกมีผู้รับบริการ 4 คน ต่อมามีผู้รับบริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันมีผู้ป่วย Acute 5 คน Chronic 55 คน สามารถดูแลตนเองได้ดี โอกาสพัฒนาของการดูแลผู้ป่วยคือ พัฒนาเครือข่าย CKD clinic และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ผลการดาเนินงานการฟอกเลือดด้วย เครื่องไตเทียม เริ่มให้บริการเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 เริ่มแรกมีผู้รับบริการ 4 คน ต่อมามีผู้รับบริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันมีผู้ป่วย Acute 5 คน Chronic 55 คน สามารถดูแลตนเองได้ดี โอกาสพัฒนาของการดูแลผู้ป่วยคือ พัฒนาเครือข่าย CKD clinic และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

8 ผลการพัฒนาที่สำคัญ 1. การพัฒนาศักยภาพการ ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับ การบำบัดทดแทนไต (CAPD) 2. การพัฒนาเครือข่ายการ ดูแลโรคไตเรื้อรัง จังหวัดบึงกาฬ 3. ผู้ป่วยได้รับการเปลี่ยนไต จำนวน 2 ราย 1. การพัฒนาศักยภาพการ ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับ การบำบัดทดแทนไต (CAPD) 2. การพัฒนาเครือข่ายการ ดูแลโรคไตเรื้อรัง จังหวัดบึงกาฬ 3. ผู้ป่วยได้รับการเปลี่ยนไต จำนวน 2 ราย

9 ข้อมูล / ตัวชี้วัดเป้าหมา ย 255325542555 อัตราของผู้ป่วยฟอกเลือดประจำได้รับการฟอกเลือดอย่าง พอเพียง >65% NA 68.2 5 60.4 3 65.2 2 ร้อยละผู้ป่วยที่ฟอกเลือดได้รับการประเมินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 100% NA 100 ความพึงพอใจผู้รับบริการ HD >80% NA 82.4 2 80.2 4 76.7 5 ความพึงพอใจผู้รับบริการ CAPD >80% NA 81.0 1 80.2 7 78.4 9 Peritonitis rate (Pt.mo/episode)NA -11.325.6 Exit site infection (Pt.mo/episode)NA -39.5113 Mortality rate (%)NA -37.517.8 Dropout rate (%)NA -5022.2

10 มาตรฐาน Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปีข้างหน้า 87. การดูแลผู้ป่วยไต วายระยะสุดท้าย 3 - โครงการเพิ่มความครอบคลุมในการ รักษาบำบัดทดแทนไตครอบคลุม ผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย จังหวัดบึง กาฬ - คลินิกโรคไตเรื้อรังคุณภาพ ลดการ ดำเนินโรคได้อย่างเห็นผลสัมฤทธิ์ - เป็นศูนย์กลาง RRT ของจังหวัดบึง กาฬ

11 ขอบคุ ณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt รายงานการประเมินตนเอง SAR 2011 Part III 4.3 ช. การดูแลผู้ป่วยไตวาย ระยะสุดท้าย โรงพยาบาลบึงกาฬ 18 พฤศจิกายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google