งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รพ. ค่าย วชิราวุธ. บริบท  กลุ่มงานจักษุกรรม โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ เป็นโรงพยาบาลสังกัด กองทัพบกขนาด 150 เตียง ให้บริการตรวจรักษาแก้ไข ปัญหาโรคตา ให้กับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รพ. ค่าย วชิราวุธ. บริบท  กลุ่มงานจักษุกรรม โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ เป็นโรงพยาบาลสังกัด กองทัพบกขนาด 150 เตียง ให้บริการตรวจรักษาแก้ไข ปัญหาโรคตา ให้กับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รพ. ค่าย วชิราวุธ

2 บริบท  กลุ่มงานจักษุกรรม โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ เป็นโรงพยาบาลสังกัด กองทัพบกขนาด 150 เตียง ให้บริการตรวจรักษาแก้ไข ปัญหาโรคตา ให้กับ ข้าราชการทหาร พลเรือน และบุคคลทั่วไป ให้มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น

3 การบริการตรวจ รักษา  จันทร์ พุธ ออกบริการ OPD จักษุกรรม เวลา 09.00-12.00 น.  อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ บริการผ่าตัด และ รักษาด้วยเลเซอร์

4 จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการ ปีงบประมาณ 2553  ห้องตรวจจักษุกรรม จำนวน 9,252 คน  รักษาด้วยเลเซอร์ จำนวน 444 คน  ผ่าตัด จำนวน 987 คน

5 จำนวนผู้ป่วยทำหัตถการที่ สำคัญ 5 หัตถการ 1. Cataract83.38% 2. Pterygium10.73% 3. Glaucoma2.02% 4. DCR1.92 % 5. Entropion0.91% บริการผ่าตัดใหญ่ 865 ราย ผ่าตัดเล็ก 122 ราย

6 ปัญหาที่สำคัญ 1. การผ่าตัดต้อกระจกฉุกเฉิน เนื่องจากต้อสุกจำนวน 85 ราย ( จากการรับผู้ป่วยแบบฉุกเฉินจากที่ อื่น ) 2. การติดเชื้อหลังผ่าตัดต้อกระจก 1 ราย 3. ระยะเวลารอคอยการผ่าตัดต้อ กระจกเกิน 4 เดือน 4. ผู้ป่วย OPD จำนวนมากเกิน ความสามารถในการตรวจ ของแพทย์วันละ 120 ราย

7 ความเสี่ยงที่สำคัญ 1. การใส่เลนส์ และการเตรียมเลนส์ แก้วตาเทียมผิดพลาดปีงบประมาณ 2553 ยังไม่พบ 2. การพลัดตกหกล้ม ปีงบประมาณ 2550 ลื่นในห้องผ่าตัด 1 ราย ปีงบประมาณ 2551,2552 และ 2553 ยังไม่พบ 3. การงดเลื่อนผ่าตัดจากผู้ป่วย น้ำตาล ในเลือดสูง 1 ราย ท่อน้ำตาอุดตัน 1 ราย และจากนอนราบไม่ได้ 1 ราย 4. ติดเชื้อหลังผ่าตัด 1 สัปดาห์ ปีงบประมาณ 2551 จำนวน 2 ราย ปีงบประมาณ 2552 และ 2553 ยังไม่ พบ แต่พบหลัง 6 เดือนเนื่องจากน้ำ เข้าตา

8 ระบบงานที่ใช้ใน ปัจจุบัน 1. การเข้าถึงบริการ โดยผู้ป่วย ทุกรายจะต้องได้รับการคัด กรองจากพยาบาลวิชาชีพ 2. การประเมินสภาพและการ วินิจฉัย ผู้ป่วยจะได้รับการ ประเมินสายตาทั้งความ คมชัด และความดันลูกตาทุก ราย 3. กรณีผ่าตัด จะได้รับการ ประเมินอาการครอบคลุมทั้ง ด้าน ร่างกาย จิตใจ สังคม 4. การวางแผนทางด้านการ รักษาพยาบาล มีแนวทางการ ดูแลผู้ป่วย 5 โรคแรกที่สำคัญ

9 6. การดูแลด้านรักษาพยาบาล มีเกณฑ์ การดูแลผู้ป่วยและมาตรฐานในการดูแล ผู้ป่วยแต่ละโรค มีการวิเคราะห์ความ เสี่ยงที่สำคัญทางคลินิก แนวทางการ ป้องกันความเสี่ยง ทบทวนคุณภาพการ ดูแลด้วยการทำ C3THER 7. การให้ข้อมูลและการเสริมพลัง มีทีม พยาบาลจักษุกรรมแนะนำเรื่องกลุ่มโรค และหัตถการ 8. การวางแผนการจำหน่ายและการดูแล ต่อเนื่อง การพัฒนาการให้ข้อมูลการ ดูแลหลังผ่าตัด การหยอดตา ป้ายตา เป็นต้น ระบบงานที่ใช้ในปัจจุบัน ( ต่อ )

10 กิจกรรมพัฒนา คุณภาพ / การเฝ้าระวัง ความเสี่ยงทางคลินิก 1. ทบทวน 12 กิจกรรม 2. พัฒนาศักยภาพการ ดูแลผู้ป่วยตา 3. Clinical Tracer Cataract

11 กิจกรรมทบทวน คุณภาพ 1. ทบทวนการการติดตามการผ่าตัด ก่อนถึงวันนัดผ่าตัดจริง 2. การงดหรือเลื่อนผ่าตัด กรณีผู้ป่วยมี ภาวะแทรกซ้อน 3. การระบุจำนวนผู้ป่วยนอกตาม ความสามารถในการตรวจของแพทย์ 4. ทบทวนการเตรียมเลนส์แก้วตาผิด เบอร์ ผิดข้าง ผิดคน 5. ทบทวนการติดเชื้อหลังผ่าตัดต้อ กระจก 6. พัฒนาระบบการระบุตาข้างที่จะผ่าตัด ผู้ป่วย 7. การทบทวนเวชระเบียน

12 แผนงานที่กำลังดำเนินการ และ จะดำเนินการต่อไป 1. การจัดระบบนัด เป็นเวลา 2. ปรับปรุงวิธีการติดตามผู้ป่วยนัด ผ่าตัดก่อนถึงวันจริง 3. การติดตามผู้ป่วยนัดหลังผ่าตัด 4. การลดระยะเวลารอคอยที่ OPD 5. การลดระยะเวลาการรอคอยการ นัดผ่าตัดต้อกระจก 6. การทบทวนผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงใน การเกิดการติดเชื้อ และผู้ป่วยที่นอนนาน 7. จัดทำ care map การพยาบาล ผู้ป่วยต้อกระจก

13 รพ. ค่าย วชิราวุธ


ดาวน์โหลด ppt รพ. ค่าย วชิราวุธ. บริบท  กลุ่มงานจักษุกรรม โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ เป็นโรงพยาบาลสังกัด กองทัพบกขนาด 150 เตียง ให้บริการตรวจรักษาแก้ไข ปัญหาโรคตา ให้กับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google