งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนา โรงพยาบาลราชบุรี บริการฉับไว ไร้ ความแออัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนา โรงพยาบาลราชบุรี บริการฉับไว ไร้ ความแออัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนา โรงพยาบาลราชบุรี บริการฉับไว ไร้ ความแออัด

2 สถานการณ์

3 2517 2523 2546 2547 2548 69,536 100,668 446,810 472,359 499,303 กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลราชบุรี ปี คน เฉลี่ย : วัน 243 คน เฉลี่ย : วัน 353 คน เฉลี่ย : วัน 1,832 คน เฉลี่ย : วัน 1,928 คน เฉลี่ย : วัน 2,038 คน

4 วัตถุประสงค์ 1. ลดอัตราการเพิ่มของผู้ป่วยนอก 10% 2. เพิ่มความสะดวกและคล่องตัวในการ ใช้บริการ ที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล ราชบุรี 3. เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการ บริการที่ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลราชบุรี 4. เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 5. เพื่อดำเนินงานตามนโยบาย “ ใกล้ บ้าน ใกล้ใจ ” ระยะสั้น

5 วัตถุประสงค์ ระยะยาว 1. แผนกผู้ป่วยนอกให้บริการดูแลรักษาใน ระดับทุติยภูมิ / ตติยภูมิ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการสุขภาพ ในเครือข่าย

6 กลวิธีในการดำเนินงาน 1. ปรับระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการใน โรงพยาบาลและเครือข่ายบริการ * กระจายห้องตรวจในอาคารอื่น Ortho, จิตเวช ลดจำนวนผู้ป่วยที่ตึก OPD ~ 200 คน / วัน * นัดหมายผู้ป่วยเหลื่อมเวลา * ปรับเปลี่ยนเวลาของคลินิกเฉพาะโรค เป็นช่วงบ่าย ( ต่อมลูกหมาก ) * ส่งผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกให้ผู้ป่วยทางไปรษณีย์ ลดจำนวนผู้ป่วยที่ต้องฟังผล ~ 60% * เปิดคลินิกนอกเวลาราชการทุกวัน ผู้ใช้บริการ ~ 70-90 คน / วัน * นัด Elective case นอกเวลา เช่น Mammogram ดำเนินการแล้ว

7 กลวิธีในการดำเนินงาน 1. ปรับระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการใน โรงพยาบาลและเครือข่ายบริการ * นัดผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น DM, HT รับยาที่สถานบริการใกล้บ้าน โดยมีแพทย์เฉพาะทางออกไปให้บริการ * แพทย์แผนไทย เปิดให้บริการวันเสาร์ * คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ เช่น อายุรกรรม, สูติ - นรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม กำลังจะ ดำเนินการ

8 2. เสริมสร้างความรู้และทักษะของประชาชนในการดูแล สุขภาพของตนเอง และครอบครัวได้ เหมาะสม 3. สร้างความเข้าใจกับประชาชนในการใช้บริการสุขภาพ ที่เหมาะสม 4. เสริมทางเลือกบริการสุขภาพในชุมชนด้วยรูปแบบต่าง ๆ เช่น แพทย์แผนไทย การนวด การใช้สมุนไพร ฯลฯ 5. ดำเนินงาน Healthy Thailand ในศูนย์สุขภาพชุมชน 6. เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 4 มุมเมืองในสถานที่ ผู้ใช้บริการคมนาคมได้สะดวก โดยไม่ต้องมาใช้บริการในโรงพยาบาล โดยในช่วงแรก จะเปิดให้บริการ 1 สาขา เพื่อรองรับผู้ใช้บริการในเขตจังหวัดราชบุรี และพื้นที่ ใกล้เคียงประสานงานร่วมกับ เครือข่ายท้องถิ่น เช่น เทศบาล เพื่อดำเนินการให้การ ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในพื้นที่ รับผิดชอบ กลวิธีในการดำเนินงาน

9

10

11

12 งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ 1. ค่าปรับปรุงสถานที่ 740,000 บาท 2. เครื่องปรับอากาศ 160,000 บาท 3. ครุภัณฑ์การแพทย์ 2,000,000 บาท 4. อุปกรณ์สำนักงาน 600,000 บาท 5. อุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย 500,000 บาท รวม 4,000,000 บาท

13 ลำดับกิจกรรมมีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. กย. 1. จัดทำโครงการพัฒนาโรงพยาบาล ” บริการฉับไว ไร้ความแออัด 2. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 3. ประชุมคณะกรรมการฯ 4. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ 5. สำรวจสถานที่ที่เหมาะสม 6. จัดทำแผนการดำเนินงาน 7. จัดทำงบประมาณด้านครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 8. นำเสนอโครงการต่อกรรมการโรงพยาบาลเพื่อพิจารณาอนุมัติ และดำเนินการ 9. จัดเตรียมบุคลากร / ระบบบริการ 10. ปรับปรุงสถานที่ 11. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการรับทราบ 12. เปิดให้บริการ 13. วิเคราะห์ / ประเมินการดำเนินงาน ทุก 6 เดือน แผนงานและระยะเวลาในการดำเนินงาน Modernized Hospital

14 แนวทางการติดตาม ประเมิน ประเมิน / วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ทุก 6 เดือน 1. จำนวนผู้ป่วยที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลสาขา 2. จำนวนผู้ป่วยนอก ในโรงพยาบาลราชบุรี ลดลง 10% 3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอก ใน โรงพยาบาลราชบุรีมากกว่า 80% 4. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผู้ป่วยที่โรงพยาบาล สาขามากกว่า 80% 5. ระยะเวลาใช้บริการในโรงพยาบาลสาขาไม่เกิน 1 ชั่วโมง 6. ระยะเวลาที่แพทย์ใช้ตรวจผู้ป่วยแต่ละรายที่แผนก ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลราชบุรี ได้ตามเกณฑ์ มาตรฐาน (5 นาที / คน ) ตัวชี้วัด

15 ผลที่คาดว่าจะได้รับการ ดำเนินโครงการ 1. ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ สะดวก และเหมาะสมกับความจำเป็น ทางด้านสุขภาพ 2. โรงพยาบาลราชบุรี สามารถพัฒนา ศักยภาพของ รพ. ระดับทุติยภูมิและ ตติยภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. มีการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชน, สถานี อนามัย, ศูนย์บริการสาธารณสุขของ เทศบาล เพื่อเป็นเครือข่ายบริการ สุขภาพที่มีประสิทธิภาพ

16 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนา โรงพยาบาลราชบุรี บริการฉับไว ไร้ ความแออัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google