งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนางาน คุณภาพงานเอดส์ ตั้งแต่อดีตจนถึง.... ปัจจุบัน ทีมงานประจำคลินิกยาต้านไวรัสศูนย์สุข ใจ โรงพยาบาลจุน อ. จุน จ. พะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนางาน คุณภาพงานเอดส์ ตั้งแต่อดีตจนถึง.... ปัจจุบัน ทีมงานประจำคลินิกยาต้านไวรัสศูนย์สุข ใจ โรงพยาบาลจุน อ. จุน จ. พะเยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนางาน คุณภาพงานเอดส์ ตั้งแต่อดีตจนถึง.... ปัจจุบัน ทีมงานประจำคลินิกยาต้านไวรัสศูนย์สุข ใจ โรงพยาบาลจุน อ. จุน จ. พะเยา

2 ระบบเดิม.... ปัญหาที่พบจาก เจ้าหน้าที่ CLINIC ARV ไม่มีการจัดตั้งระบบคลินิกที่ชัดเจน ขาดแพทย์ ไม่มีแพทย์ลงมาตรวจประจำที่คลินิก ตรวจโดยพยาบาล รายที่พบปัญหาส่งพบแพทย์ที่ OPD ผู้ป่วยยังไม่เข้าถึงบริการ จะมาก็ต่อเมื่อ ป่วยหนัก, มี OI,TB ผู้ป่วยไปทำงานต่างถิ่น ไม่สามารถมารับบริการ ต่อเนื่องได้ ให้ญาติมารับยาแทน, ให้อาสาสมัครส่งไปทาง ไปรษณีย์ ขาดการติดตามผู้ป่วย ที่ไม่มารับการตรวจตามนัด จัดยาล่วงหน้า จ่ายยาโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ ผู้ป่วยมีภาวะดื้อยา กินยาแล้วมีผลข้างเคียง เพิ่มขึ้น

3 ระบบเดิม...... ปัญหาใน มุมมองของแพทย์ ผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ที่ ER,OPD มี OI,TB Multiple infection ไม่ได้ on ARV ไม่ได้ on prophylaxis ไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ขาดยา เวชระเบียนหาข้อมูลยากไม่ครบ

4 วิเคราะห์ปัญหา ด้านผู้ป่วย ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค ขาดความตระหนักในการรักษาและโรค ไม่ยอมรับ มีปัญหาในการเข้าสังคม

5 วิธีแก้ปัญหา มองหากลุ่มเป้าหมาย ประสานกับสถานีอนามัย เข้าไปประสานสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย ให้ ความรู้ต้องพึ่งความสัมพันธ์ที่ดี และนำพาเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป ประสานกลับมายัง รพ. จุน รพ. จุนต้อนรับกลุ่มผู้ป่วยใหม่ และให้การรักษา ต่อไป หาทางรณรงค์ให้เกิดการตื่นตัวด้านความรู้ของ HIV

6 วิเคราะห์ปัญหา ด้านการให้บริการ เจ้าหน้าที่มีน้อยแต่ปริมาณงานมาก ไม่สามารถให้การตรวจร่างกายให้กับทุก คน ตรวจหาความผิดปกติ OI ได้ไม่ดีพอ ขาดระบบการติดตามผู้ป่วยขาดการรักษา ที่ชัดเจน

7 วิธีการแก้ปัญหา หาทีมงานอิสระที่สมัครใจเพื่องานอาสาเพิ่ม จากกลุ่ม สมาชิก และหาแรงจูงใจในการเข้ามาร่วมงาน ออกแบบการสอบถาม และตรวจร่างกายเบื้องต้นแก่ เจ้าหน้าที่ สร้างทีมงานในการติดตามผู้ป่วยอย่างชัดเจน สถานีอนามัย อาสาสมัคร สอนให้ผู้ป่วยมีความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อฉวยโอกาส และทราบอาการของตนเองที่สัมพันธ์กับโรค จัดบอร์ด และนำเสนอทีละ 1 โรค ให้ฟังช่วง กิจกรรมเข้ากลุ่มตอนเช้า ทำแผ่นพับ แผนภาพ

8 ปัญหาด้านเวช ระเบียน มีข้อมูลไม่ครบ หาข้อมูลลำบาก ข้อมูลใน OPD กระจายกัน ทราบปัญหาจากแพทย์ที่ปฏิบัติงานทั้งในคลินิกและนอกคลินิก

9 วิธีการแก้ปัญหา Review ประวัติผู้ป่วยทุกรายใหม่ โดยเปิดตั้งแต่หน้า แรกจนถึงหน้าสุดท้าย ออกแบบฟอร์มสรุปประวัติ ใหม่ ให้มีข้อมูลสำคัญ ดังนี้ วินิจฉัยครั้งแรก ครั้งแรกที่ตรวจเพราะอะไร CD4 เริ่มแรก ประวัติโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ประวัติการรับยาต้านไวรัส ประวัติการรับยาป้องกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ผล lab ทุก 6 เดือน 12 เดือน

10 แบบฟอร์มเพื่อลงข้อมูลผู้ป่วย เก็บไว้ ใน OPD Card

11 ระบบใหม่ เริ่มตั้งแต่ปี 2554 - ปัจจุบัน มีรูปแบบคลินิกที่ชัดเจนรับยาต้านไวรัสทุกวันพุธ มีแพทย์ลงมาตรวจประจำที่คลินิก มีเภสัชกรประจำคลินิก จ่ายยาและให้คำแนะนำ มีกำหนดวันเจาะเลือดทุกวันพฤหัสบดีที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน มีระบบการติดตามผู้ป่วยที่ขาดยา โดยเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ และ กลุ่มสมาชิก มีระบบการเยี่ยมบ้านในรายที่พบปัญหาและ ต้องการดูแลใกล้ชิด ปรับปรุงแฟ้มเวชระเบียนให้มีข้อมูลชัดเจนเพื่อ สะดวกในการตรวจรักษาของแพทย์

12 เจ้าหน้าที่คลินิกยาต้านไวรัสศูนย์ สุขใจโรงพยาบาลจุน แพทย์ แพทย์หญิงวิจิตรา ใจแก้ว เภสัชกร เภสัชกรประภาพร คำเหมือง พยาบาล 1. นางดารา แสงเพชร 2. นางนิศากรณ์ ผลาโชติ เจ้าหน้าที่ศูนย์ 1. นางลาวี ปิจดี 2. นางพิราภรณ์ จันธิมา 3. นางแอนนา ชัยเมืองแก้ว


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนางาน คุณภาพงานเอดส์ ตั้งแต่อดีตจนถึง.... ปัจจุบัน ทีมงานประจำคลินิกยาต้านไวรัสศูนย์สุข ใจ โรงพยาบาลจุน อ. จุน จ. พะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google