งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาดใหญ่/ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (รพ.สต./ศสม.) จังหวัดเลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาดใหญ่/ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (รพ.สต./ศสม.) จังหวัดเลย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาดใหญ่/ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (รพ.สต./ศสม.) จังหวัดเลย

2 ตัวชี้วัดจังหวัด ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข : ร้อยละ รพ.สต./ศสม.ผ่านเกณฑ์ 6 ข้อ ร้อยละ 80 ตัวชี้วัดตรวจราชการ : ร้อยละ รพ.สต./ศสม.ผ่านเกณฑ์ 6 ข้อ ร้อยละ 60

3 ตัวชี้วัด จำนวน 6 ตัว 1. มีระบบข้อมูลสุขภาพ pt ในพื้นที่เชื่อมโยงกับ รพ.แม่ข่าย 2. OP Visit รพ.สต./ศสม. เทียบกับ รพ.แม่ข่าย > 60 : บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันพื้นฐาน (EPI, ANC, Pap,Screen NCD) 4. ร้อยละประชากรที่ต้องดูแลพิเศษ ได้รับการเยี่ยมบ้านตามมาตรฐาน ร้อยละ มีบริการตรวจวินิจฉัยทางห้อง lab และระบบส่งต่อไปตรวจ รพ.แม่ข่าย 6. ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง DM/HTได้รับการดูแล 6.1 ร้อยละ DM/HT ลงทะเบียนที่ รพ.สต.เพิ่มขึ้นร้อยละ ร้อยละ DM/HT ใน รพ.แม่ข่ายส่งกลับไปดูแลที่ รพ.สต./ศสม.เพิ่มขึ้น 6.3 ร้อยละกลุ่มเสี่ยง DM/HT ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้แบบเฝ้าระวังพฤติกรรม (ของกองสุขศึกษา) ร้อยละ 60

4 เป้าหมาย ปี 2555 (10 แห่ง) เป้าหมาย จำนวน (แห่ง) ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง
(ศสม.) 3 แห่ง : รพ.เลย 2 แห่ง รพร.ด่านซ้าย 1 แห่ง รพ.สต.ขนาดใหญ่ 7 แห่ง : อ.เมือง 3 แห่ง อ.วังสะพุง 4 แห่ง หมายเหตุ : รพร.ด่านซ้ายดำเนินการตามนโยบายการสร้าง รพ.สต.คุณภาพแม่แบบ

5 ผลการพัฒนาตามตัวชี้วัด รพ.สต./ศสม. จังหวัดเลย (ข้อมูลเดือนเมษายน 2555)
ผลการดำเนินพัฒนาตามตัวชี้วัด ( / ผ่าน, x ไม่ผ่าน ) รวมจำนวนตัวชี้วัด ที่ผ่าน (ข้อ) ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 5 ตัวชี้วัดที่ ๖ ตัวชี้วัดที่ 6.1 ตัวชี้วัดที่ 6.2 ตัวชี้วัดที่ 6.3 รพ.สต.นาอาน อ.เมือง / X 3 รพ.สต.นาอ้อ อ.เมือง รพ.สต.เพชรเจริญ อ.เมือง 4 รพ.สต.ทรายขาว อ.วังสะพุง 6 รพ.สต.เหมืองแบ่ง อ.วังสะพุง รพ.สต.โนนสว่าง อ.วังสะพุง รพ.สต.โคกสว่าง อ.วังสะพุง ศสม.กุดป่อง รพ.เลย ศสม.สุขศาลา รพ.เลย ศสม.ด่านซ้าย หมายเหตุ : จ.เลย หน่วยบริการ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 40 (เม.ย. 55)

6 ข้อพิจารณาตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่าน
หัวข้อ หน่วยบริการ 2 OP Visit นาอาน,นาอ้อ,เพชรเจริญ,กุดป่อง,สุขศาลา 3 บริการส่งเสริมสุขภาพ กุดป่อง (ไม่มี ANC,EPI), สุขศาลา (ไม่มีบริการโรคเรื้อรัง) 4 การดูแลกลุ่มพิเศษ (ร้อยละ80) นาอาน (64.8),นาอ้อ (20.6),ด่านซ้าย (14.4) 6.1 ลงทะเบียน DM/HT ในรพ.สต./ศสม. เพิ่ม ร้อยละ10 นาอาน (0.7),นาอ้อ (1.4),เพชรเจริญ (0), กุดป่อง (1.3),สุขศาลา (-),ด่านซ้าย (.43) 6.2 ผู้ป่วย DM/HT ใน รพ.แม่ข่าย ส่งกลับเพิ่มขึ้น สุขศาลา 6.3 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้แบบเฝ้าระวัง (ร้อยละ 60) นาอาน (23.3), นาอ้อ(19.1), เพชรเจริญ (36.2), ด่านซ้าย (34.03), รพ.เลย (ยังไม่มีการดำเนินงาน)

7 หมายเหตุ รพ.สต. CUP เมือง ไม่ผ่านตัวชี้วัดที่ 6.1 เนื่องจากมีการส่งกลับผู้ป่วย DM/HT ที่ควบคุมได้ มาแล้วก่อนปี 2555 รพ.สต. CUP วังสะพุง ผ่านข้อ 6.1,6.2 เพราะไม่มีการส่งกลับ pt DM/HT มาก่อน (เริ่ม เดือน เมษายน 2555)


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาดใหญ่/ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (รพ.สต./ศสม.) จังหวัดเลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google