งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาดใหญ่/ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (รพ.สต./ศสม.) จังหวัดเลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาดใหญ่/ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (รพ.สต./ศสม.) จังหวัดเลย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาดใหญ่/ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (รพ.สต./ศสม.) จังหวัดเลย

2 ตัวชี้วัดจังหวัด ตัวชี้วัดตาม ยุทธศาสตร์ กระทรวง สาธารณสุข : ร้อย ละ รพ. สต./ ศสม. ผ่านเกณฑ์ 6 ข้อ ร้อยละ 80 ตัวชี้วัดตรวจ ราชการ : ร้อยละ รพ. สต./ ศสม. ผ่าน เกณฑ์ 6 ข้อ ร้อย ละ 60

3 ตัวชี้วัด จำนวน 6 ตัว 1. มีระบบข้อมูลสุขภาพ pt ในพื้นที่เชื่อมโยงกับ รพ. แม่ข่าย 2. OP Visit รพ. สต./ ศสม. เทียบกับ รพ. แม่ข่าย > 60 : 40 3. บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันพื้นฐาน (EPI, ANC, Pap,Screen NCD) 4. ร้อยละประชากรที่ต้องดูแลพิเศษ ได้รับการเยี่ยม บ้านตามมาตรฐาน ร้อยละ 80 5. มีบริการตรวจวินิจฉัยทางห้อง lab และระบบส่ง ต่อไปตรวจ รพ. แม่ข่าย 6. ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง DM/HT ได้รับการดูแล 6.1 ร้อยละ DM/HT ลงทะเบียนที่ รพ. สต. เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 6.2 ร้อยละ DM/HT ใน รพ. แม่ข่ายส่งกลับไปดูแลที่ รพ. สต./ ศสม. เพิ่มขึ้น 6.3 ร้อยละกลุ่มเสี่ยง DM/HT ได้รับการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมโดยใช้แบบเฝ้าระวังพฤติกรรม ( ของกอง สุขศึกษา ) ร้อยละ 60

4 เป้าหมาย ปี 2555 (10 แห่ง ) เป้าหมายจำนวน ( แห่ง ) ศูนย์สุขภาพ ชุมชนเมือง ( ศสม.) 3 แห่ง : รพ. เลย 2 แห่ง รพร. ด่าน ซ้าย 1 แห่ง รพ. สต. ขนาด ใหญ่ 7 แห่ง : อ. เมือง 3 แห่ง อ. วังสะพุง 4 แห่ง หมายเหตุ : รพร. ด่านซ้ายดำเนินการตามนโยบาย การสร้าง รพ. สต. คุณภาพแม่แบบ

5 รพ. สต./ ศสม. ผลการดำเนินพัฒนาตามตัวชี้วัด ( / ผ่าน, x ไม่ผ่าน ) รวม จำนว น ตัวชี้วั ด ที่ ผ่าน ( ข้อ ) ตัวชี้วั ดที่ 1 ตัวชี้วั ดที่ 2 ตัวชี้วั ดที่ 3 ตัวชี้วั ดที่ 4 ตัวชี้วั ดที่ 5 ตัวชี้วัดที่ ๖ ตัวชี้ วัดที่ 6.1 ตัวชี้วั ดที่ 6.2 ตัวชี้วั ดที่ 6.3 รพ. สต. นาอาน อ. เมือง /X/X/X/X3 รพ. สต. นาอ้อ อ. เมือง /X/X/X/X3 รพ. สต. เพชรเจริญ อ. เมือง /X///X/X4 รพ. สต. ทรายขาว อ. วังสะพุง ////////6 รพ. สต. เหมืองแบ่ง อ. วังสะพุง ////////6 รพ. สต. โนนสว่าง อ. วังสะพุง ////////6 รพ. สต. โคกสว่าง อ. วังสะพุง ////////6 ศสม. กุดป่อง รพ. เลย /XX//X/X3 ศสม. สุขศาลา รพ. เลย /XX//XXX3 ศสม. ด่านซ้าย ///X/X/X4 ผลการพัฒนาตามตัวชี้วัด รพ. สต./ ศสม. จังหวัดเลย ( ข้อมูล เดือนเมษายน 2555) หมายเหตุ : จ. เลย หน่วยบริการ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 40 ( เม. ย. 55)

6 ข้อพิจารณาตัวชี้วัดที่ยังไม่ ผ่าน ตัวชี้ วัด หัวข้อหน่วยบริการ 2OP Visit นาอาน, นาอ้อ, เพชรเจริญ, กุดป่อง, สุขศาลา 3 บริการส่งเสริม สุขภาพ กุดป่อง ( ไม่มี ANC,EPI), สุขศาลา ( ไม่มีบริการโรคเรื้อรัง ) 4 การดูแลกลุ่ม พิเศษ ( ร้อยละ 80) นาอาน (64.8), นาอ้อ (20.6), ด่าน ซ้าย (14.4) 6.1 ลงทะเบียน DM/HT ในรพ. สต./ ศสม. เพิ่ม ร้อยละ 10 นาอาน (0.7), นาอ้อ (1.4), เพชร เจริญ (0), กุดป่อง (1.3), สุขศาลา (-), ด่าน ซ้าย (.43) 6.2 ผู้ป่วย DM/HT ใน รพ. แม่ข่าย ส่งกลับเพิ่มขึ้น สุขศาลา 6.3 การปรับเปลี่ยน พฤติกรรมโดยใช้ แบบเฝ้าระวัง ( ร้อยละ 60) นาอาน (23.3), นาอ้อ (19.1), เพชรเจริญ (36.2), ด่านซ้าย (34.03), รพ. เลย ( ยัง ไม่มีการดำเนินงาน )

7 หมายเหตุ รพ. สต. CUP เมือง ไม่ผ่านตัวชี้วัดที่ 6.1 เนื่องจากมีการส่งกลับผู้ป่วย DM/HT ที่ ควบคุมได้ มาแล้วก่อนปี 2555 รพ. สต. CUP วังสะพุง ผ่านข้อ 6.1,6.2 เพราะไม่มีการส่งกลับ pt DM/HT มาก่อน ( เริ่ม เดือน เมษายน 2555)


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาดใหญ่/ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (รพ.สต./ศสม.) จังหวัดเลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google