งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัด P4P ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของผู้ที่อยู่ในภาวะ พึ่งพิง ( ติดเตียง ) ได้รับการดูแล สุขภาพที่บ้าน (HHC) โดย บุคลากรสาธารณสุข เป้าหมาย ร้อยละ 80.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัด P4P ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของผู้ที่อยู่ในภาวะ พึ่งพิง ( ติดเตียง ) ได้รับการดูแล สุขภาพที่บ้าน (HHC) โดย บุคลากรสาธารณสุข เป้าหมาย ร้อยละ 80."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัด P4P ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของผู้ที่อยู่ในภาวะ พึ่งพิง ( ติดเตียง ) ได้รับการดูแล สุขภาพที่บ้าน (HHC) โดย บุคลากรสาธารณสุข เป้าหมาย ร้อยละ 80

2 เกณฑ์ ตัวชี้วัด P4P ใช้วัดคุณภาพผลงาน : ระดับหน่วย บริการปฐมภูมิ (PCU) : ระดับหน่วย บริการประจำ (CUP) คุณภาพผลงานที่วัด : เป็น Process, output หรือ Outcome : วัดผลงานที่เป็น งานที่ทำปกติ เกณฑ์นี้ไม่ซ้อนกับเกณฑ์ P4P หรือ เกณฑ์อื่นๆ ที่มีการสนับสนุนจากสปสช.

3 ข้อมูลที่ใช้วัด P4P ข้อมูลผลงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน วัดข้อมูลผลงาน ตั้งแต่ ต. ค.54-30 มิถุนายน 55

4 การพิจารณาคัดเลือกเกณฑ์ สปสช. กำหนดหัวข้อเกณฑ์หลัก ทุก Node จัดทำเกณฑ์ตาม Template ส่งสปสช. พิจารณา สปสช. พิจารณาคัดเลือกเกณฑ์ และประกาศผล จัดทำคู่มือเกณฑ์ / แนวทาง ประเมิน / ประกาศใช้เกณฑ์

5 เกณฑ์ที่สปสช. คัดเลือก ลำดับหัวข้อเกณฑ์กิจกรรมที่วัดน้ำหนัก คะแนน หน่วยรับผิดชอบ / จังหวัด 1PCA การพัฒนาขั้น 3 27Node primary 2NCD การตรวจเท้า DM 17Node DM/HT 3 เยี่ยมบ้านกลุ่มติดเตียง 16Node LTC 4 ทันตกรรมรักษา & ส่งเสริม 20 Node ทันตกรรม 5MCHANC 12 week20Node MCH รวมน้ำหนักคะแนน 100

6 ผู้รับผิดชอบเกณฑ์มีหน้าที่ Node วิชาการ - ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของข้อมูลที่ใช้ประเมิน - การนำผลข้อมูลไปใช้ทำ แผนพัฒนา ศูนย์วิชาการ สสจ.

7 การกำกับ ติดตาม ประเมินผล ผู้รับผิดชอบเกณฑ์มีหน้าที่ 1. คณะทำงาน ประเมินผล - ตรวจสอบความถูกต้องการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ - วิเคราะห์คุณภาพบริการระดับปฐม ภูมิ 2. คณะกรรมการระดับ เขต

8 การรายงานตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพา ( ติดเตียง ) ได้รับการดุแลสุขภาพที่บ้าน (Home Health Care) โดยบุคลากรสาธารณสุข จังหวัด......................................... รายรพ. สต.................................................. ลำดับ ที่ รพ. สต. A จำนวนผู้ที่อยู่ในภาวะ พึ่งพิง ( ติดเตียง ) ได้รับ การดูแลสุขภาพที่บ้าน ตามเกณฑ์คุณภาพ โดยบุคลากร สาธารณสุข B จำนวน กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ ในภาวะพึ่งพา ( ติด เตียง ) ในเขต รับผิดชอบ ร้อยละ (AX100) ระดับคะแนนหมายเหตุ 1. รพ. สต................... 2. รพ. สต................... 3. รพ. สต................... 4. รพ. สต................. 5. รพ. สต.................... 6. รพ. สต.................... รวม B

9 รายงานผลการดำเนินงาน Long Term Care ปี 2555 หน่วยงาน.................................................... ประจำเดือน.......................................... ลำดับ รายการจำนวน ( ราย ) ผลงาน สะสม 1 จำนวนผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปีขึ้นไปในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 2 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองความสามารถในการดำเนินชีวิต ( ADL ) 2.1 จำนวนผู้สูงอายุกลุ่มที่ 1 ติดสังคม ( 12 คะแนนขึ้นไป ) 2.2 จำนวนผู้สูงอายุกลุ่มที่ 2 ติดบ้าน ( 5 - 11 คะแนน ) 2.3 จำนวนผู้สูงอายุกลุ่มที่ 3 ติดเตียง ( 0 - 4 คะแนน ) 3 จำนวนผู้ป่วยเรื้อรังที่ติดเตียงในเขตรับผิดชอบทั้งหมด ( เป็นบุคคลที่ ไม่ซ้ำกับ 2.3 ) 4 จำนวนผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ( ติดเตียง ) ที่ได้รับการดูแลเยี่ยมบ้าน 2 ครั้ง (Home Health Care )


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัด P4P ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของผู้ที่อยู่ในภาวะ พึ่งพิง ( ติดเตียง ) ได้รับการดูแล สุขภาพที่บ้าน (HHC) โดย บุคลากรสาธารณสุข เป้าหมาย ร้อยละ 80.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google