งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยใน หลวงทรงห่วงใยสุขภาพประชาชนฯ โรงพยาบาลปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยใน หลวงทรงห่วงใยสุขภาพประชาชนฯ โรงพยาบาลปัตตานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยใน หลวงทรงห่วงใยสุขภาพประชาชนฯ โรงพยาบาลปัตตานี

2 นางสงวนศรี พลดอน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลปัตตานี นำเสนอโดย

3 บริบท โรงพยาบาลปัตตานี เป็นโรงพยาบาล ทั่วไป ขนาด 360 เตียง รับผิดชอบ ประชากรในเขตอำเภอเมือง ทั้งหมด 130,237 คน เครือข่ายบริการสุขภาพ 13 แห่ง รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชน 11 แห่ง

4 ผลการดำเนินงาน *การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ใน เครือข่ายสุขภาพ *การดำเนินกิจกรรมในโรงพยาบาล *การดำเนินงานในชุมชน

5 รณรงค์ในวันที่ 5 ธค.53 ผู้ว่าราชการเป็นประธานในพิธี

6 ขบวนรถประชาสัมพันธ์ รณรงค์วันที่ 5 ธค.53ร่วม กับสสจ.ปน./เครือข่าย.

7 ในชุมชน กลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยง / กลุ่ม สงสัยว่าป่วย กลุ่มป่วย -คัดกรองซ้ำปีละ 1 ครั้ง -ให้คำแนะนำ -ส่งเสริมให้มีการ ออกกำลังกาย - แนะนำปรับเปลี่ยน พฤติกรรมใช้หลัก 3 อ. -ติดตามประเมินซ้ำ ทุก 3- 6 เดือน โดยเจ้าหน้าที่/อสม.ที่ ผ่านการอบรม -ส่งต่อ CMU /รพ. ปัตตานี -เยี่ยมบ้าน - ให้คำแนะนำ ตามสภาพปัญหา -พบขาดการ รักษา -ส่งต่อ CMU/ รพ.ปัตตานี

8 การพัฒนาระบบการติดตามผู้ป่วย DM HT ที่ขาดนัดที่ศูนย์แพทย์ฯ เขตตำบลสะบารัง จากสถิติการมารับบริการของผู้ป่วย DM HT ในเขต ตำบลสะบารัง ที่ศูนย์แพทย์ฯ รพ.ปัตตานี เดือนผู้ป่วยทั้งหมดขาดนัดติดต่อ ไม่ได้ มิ.ย.52-ก.ย.528220 (24.39) ต.ค.52-มี.ค.5319231(16.14) บริบท

9 การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ขาดระบบการ ติดตาม Pt ที่ขาดนัดที่ CMU ด้าน ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ ขาดการ ประสาน ข้อมูลที่ เป็นลาย ลักษณ์ อักษร ระบบงาน ขาดการ รวบรวม ข้อมูลที่ ขาดนัด อย่างเป็น ระบบ CMU ขาดการประสานข้อมูล ผู้ป่วยที่ขาดนัดและติดต่อ ไม่ได้ทางโทรศัพท์ ( ปี 51) HHC ขาดการตรวจสอบ ข้อมูล หลังการติดตาม ( ปี 52) การกลับไปรักษาของ ผู้ป่วย ปี 52 Pt ขาดนัดที่ CMU ด้าน ผู้ป่วย เจ้าหน้ าที่ ขาดการ ประสาน ข้อมูลที่ เป็นลาย ลักษณ์ อักษร ระบบงาน ขาดการ รวบรวม ข้อมูลที่ ขาดนัด อย่างเป็น ระบบ CMU ขาดการประสานข้อมูล ผู้ป่วยที่ขาดนัดและติดต่อ ไม่ได้ทางโทรศัพท์ ( ปี 51) HHC ขาดการตรวจสอบ ข้อมูล หลังการติดตาม ( ปี 52) การกลับไปรักษาของ ผู้ป่วย เปลี่ยนสถาน บริการ ไม่มีญาตื พาไป เบื่อ / ไม่ อยากรักษา ขาด เจ้าภา พ ขาดการ ประสาน งาน ไม่ว่าง / ไม่อยู่ ใน พ. ท. ยายัง เหลือ ลืม

10 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้มีระบบการติดตามผู้ป่วย DM HT ที่ ขาดนัดที่ศูนย์แพทย์ฯ และไม่สามารถติดตาม ทางโทรศัพท์ได้ในเบื้องต้น 2.เพื่อลดอัตราการขาดนัดของผู้ป่วย DM HT

11 เป้าหมาย ผู้ป่วย DM HT ในเขตตำบลสะบารัง ที่รักษาที่ ศูนย์แพทย์ฯและขาดนัด ที่ไม่สามารถติดตาม ทางโทรศัพท์ได้ ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและ ต่อเนื่อง

12 ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วย DM HT ในเขตตำบล สะบารัง ที่ขาดนัดที่ศูนย์แพทย์ ฯ และไม่สามารถ ติดตามทางโทรศัพท์ได้ ได้รับการเยี่ยมบ้าน สามารถติดตามมารับการรักษาต่อเนื่องที่ CMU/ รพ.ปัตตานี ร้อยละ 100

13 ปี 2551 Pt ขาด นัด ติดต่อ ไม่ได้ ต. สะบารังต. อาเนาะรู CMU โทรศัพท์ ติดตาม ปี 2551 CMU โทรศัพท์ติดตามผู้ป่วยที่ขาดนัด และกรณีติดต่อไม่ได้ก็ไม่ได้ติดตามต่อ CMU ? CMU ติดตาม

14 ปี 2552 ? ติดต่อไม่ได้ CMU โทรแจ้ง HHC เวชกรรม สังคม พี่เลี้ยงชุมชนโทรศัพท์แจ้ง อสม. ติดตาม ผู้ป่วย Pt. ขาดนัด CMU โทรศัพท์ติดตาม ปี 2552 CMU โทรศัพท์ติดตาม ผู้ป่วยที่ขาดนัด กรณีติดต่อไม่ได้ และเขตตำบลสะบา รังโทรศัพท์แจ้งเวช กรรม เวชกรรมโทรศัพท์ แจ้งอสม. ให้ติดตาม ผู้ป่วย และเวช กรรม ขาดการ ตรวจสอบกับอสม. ว่าติดตามหรือไม่ ขาดการรวบรวม ข้อมูลอย่างเป็น ระบบ CMU

15 ติดต่อไม่ได้ CMU โทรศัพท์ ติดตาม CMU โทรแจ้ง HHC เวชกรรมสังคม และส่งเอกสารทีหลัง อสม. HHC, พี่เลี้ยง, อสมเยี่ยม บ้านร่วมกัน Pt ขาดนัด สรุปผลการ ติดตาม แจ้งผลการ ติดตามเป็น ลายลักษณ์ อักษรตอบกลับ และตรวจสอบ การกลับไปรับ การรักษา ภายใน 1 เดือน ปี 2553 พี่เลี้ยงชุมชน โทรศัพท์แจ้ง CMU

16 ปี 2553 CMU โทรศัพท์ติดตามผู้ป่วยที่ ขาดนัด กรณีติดต่อไม่ได้และเขตตำบล สะบารังโทรศัพท์แจ้งเวชกรรม เวชกรรมโทรศัพท์แจ้งนัด อสม.เพื่อออก ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ และเวชกรรม ขาดการตรวจสอบข้อมูลกับ CMU ทุกเดือน รวบรวมข้อมูลอย่างเป็น ระบบ

17 กระบวนการแก้ปัญหา ปัญหาการแก้ปัญหา ด้านผู้ป่วย 1.ลืม 1.โทรแจ้งเตือนเช้าวันที่นัด 2.ยายังเหลือจึงคิดว่ายังไม่ต้องไป ตามนัด 2.อธิบายทำความเข้าใจผู้ป่วยแต่ ละราย 3.ไม่ว่าง/ไม่อยู่ในพื้นที่ในวันที่นัด3.แนะนำให้โทรแจ้งเลื่อนนัด/มา พบแพทย์ก่อนวันนัด 4.ไม่มีญาติพาไป(ผู้สูงอายุ)4.จนท./อสม. วัดความดัน เจาะ DTX นำผลไปให้แพทย์สั่งยา 5.เปลี่ยนสถานบริการ5.หลังติดตามเยี่ยมแจ้งสถาน บริการเดิมทราบ ด้านเจ้าหน้าที่ 1.ขาดการประสานงาน1.มีการประสานงานกันมากขึ้น 2.ขาดเจ้าภาพ2.งาน HHC เป็นเจ้าภาพหลัก

18 ปัญหาการแก้ปัญหา ด้านระบบงาน 1.CMU ขาดการประสานข้อมูล ผู้ป่วยที่ขาดนัดและติดต่อไม่ได้ทาง โทรศัพท์ 1.CMU ประสานข้อมูลผู้ป่วยที่ขาด นัดและติดต่อไม่ได้ทางโทรศัพท์ 2.ขาดการประสานข้อมูลผู้ป่วยที่ ขาดนัดเป็นลายลักษณ์อักษร 2.ประสานข้อมูลเป็นเอกสารตามที หลัง 3.ขาดการรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยที่ ขาดนัดอย่างเป็นระบบ 3.จัดทำทะเบียนผู้ป่วยที่ขาดนัดที่ ต้องติดตาม 4.ขาดการตรวจสอบข้อมูลการ กลับไปรักษาของผู้ป่วย หลังการติดตาม 4.ตรวจสอบข้อมูลการกลับไปรักษา ของผู้ป่วยหลังติดตามกับ CMU ภายใน 1 เดือน กระบวนการแก้ปัญหา

19 ประเมินผล ตัวชี้วัดร้อย ละ ปี 2553( เม. ย.53- ก. ย.53) ปี 2554( ต. ค.53- มี. ค.54) ขาด นัด รักษ า ร้อย ละ ขาด นัด รักษาร้อย ละ ร้อยละของผู้ป่วย DM HT ที่ขาดนัดที่ ศูนย์แพทย์ ฯ และไม่สามารถติดตาม ทางโทรศัพท์ได้ ได้รับการติดตาม เยี่ยมบ้านให้มารับการรักษาต่อเนื่องที่ CMU/ รพ. ปัตตานี 100242187.5 0 31 100

20 จากการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่ขาดนัด ปี 2553 จำนวน 24 ราย และตรวจสอบกับ CMU / รพ.ปัตตานีแล้ว พบว่า 1.ผู้ป่วยมารับยาต่อเนื่องที่ CMU / รพ.ปัตตานี จำนวน 21 ราย 2.เสียชีวิตที่บ้าน จำนวน 1 ราย 3.ไม่ได้อยู่ตามที่แจ้ง จำนวน 2 ราย

21 จากการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่ขาดนัด ปี 2554 (ต.ค.53-มี.ค.54) จำนวน 31 ราย และตรวจสอบกับ CMU /รพ.ปัตตานี แล้ว พบว่า 1.ผู้ป่วยมารับยาต่อเนื่องที่ CMU / รพ.ปัตตานี จำนวน 30 ราย 2.เปลี่ยนไปรักษาที่คลินิก 1 ราย

22 ประเมินผล เดือนผู้ป่วยทั้งหมดขาดนัดติดต่อ ไม่ได้ เม.ย.53-ก.ย.5319624(12.24) ต.ค.53-มี.ค.5420231(15.35)

23 ปัญหาอุปสรรค 1.การประสานข้อมูลผู้ป่วยขาดนัดไม่สม่ำเสมอ 2.เนื่องจากเป็นชุมชนเมืองจึงมีการย้ายที่อยู่บ่อย (บ้านเช่า) 3.ที่อยู่แจ้งตามทะเบียนราษฎร์และบัตรทองแต่ตัว ไม่ได้อยู่ตามที่แจ้ง 4.เจ้าหน้าที่กับ อสม.เวลาว่างไม่ตรงกัน จัดทำปฏิทินการนัดผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรค ความดันโลหิตสูง เขต ตำบลสะบารังที่ไป รักษาที่ศูนย์แพทย์ ฯ โอกาสพัฒนา

24 บทเรียนที่ได้รับ 1.การขาดนัดของผู้ป่วยมีได้หลายสาเหตุต้องสอบถาม ถึงปัญหาของการไม่มาพบแพทย์ตามนัดที่แท้จริงและ หาแนวทางแก้ปัญหาตามสาเหตุหรือตามบริบทของ ผู้ป่วยแต่ละคน 2.การทำงานเป็นระบบและมีทิศทางทำให้ผลสัมฤทธิ์ ของงานบรรลุตามเป้าหมาย

25 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 1.การทำงานเป็นที่ม(เวชกรรมสังคม-ศูนย์แพทย์) 2.ความร่วมมือของผู้ป่วย/ญาติ อสม.และเจ้าหน้าที่ ทุกคน 3.การสื่อสารที่รวดเร็ว เช่น โทรศัพท์ Sky

26 ภาพกิจกรรม

27 ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่ขาดนัด เยี่ยมติดตามการใช้ปฏิทินยา เยี่ยมบ้านและเจาะ DTX

28 เจาะเลือดที่บ้าน (กรณีลำบากในการเดินทาง) ติดตามผู้ป่วยที่บ้านหาสาเหตุของ การขาดนัด

29 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยใน หลวงทรงห่วงใยสุขภาพประชาชนฯ โรงพยาบาลปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google