งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบบริการดี ตรวจซีดีโฟร์ ครบตามมาตรฐาน โดย วัชรี แก้วงาม พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบบริการดี ตรวจซีดีโฟร์ ครบตามมาตรฐาน โดย วัชรี แก้วงาม พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบบริการดี ตรวจซีดีโฟร์ ครบตามมาตรฐาน โดย วัชรี แก้วงาม พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

2 ทีมสหสาขาดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ HIV แพท ย์ เภสัช กร นักเทคนิค การแพทย์ แกนนำชมรม (PHA) พยาบาลจาก หน่วยงาน OPD/ER/IPD/LR/AN C HIV CO.

3 มาตรฐาน การจัดบริการ ด้านเอดส์สำหรับ สถานบริการสาธารณสุข 1. การตรวจวินิจฉัย ทางห้องปฏิบัติการ 9. การ จัดองค์กร (ระบบบริหารจัดการ) 8. ระบบข้อมูล เพื่อการดูแล 7. จริยธรรมและสิทธิ 6. การป้องกัน การติดเชื้อเอชไอวีใน สถานบริการสาธารณสุข 5. บริการ ทางสังคม 4. บริการปรึกษา 3. การรักษา ด้วยยาต้านไวรัส 2. การป้องกันและรักษา โรคติดเชื้อฉวยโอกาส

4 สรุปผลงาน โดยย่อ : ปรับปรุงระบบการ ให้บริการผู้ป่วย / ผู้ติดเชื้อ เอชไอวี ได้รับการตรวจ CD4 ปีละ 2 ครั้ง จนทำให้ผู้ป่วย / ผู้ติดเชื้อเอช ไอวี ได้รับการตรวจ CD4 ครบ 2 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 75 เป็น ร้อยละ 93

5 เป้าหมาย : เพิ่มอัตราการตรวจ CD4 ปีละ 2 ครั้งห่างกัน 6 เดือน ในผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ที่ยังไม่ได้ รับยาต้านไวรัสและที่ ได้รับยาต้านไวรัสแล้ว จากร้อยละ 75 เป็นร้อย ละ 100 ใน ปีงบประมาณ 2554

6 มาตรฐานของการตรวจ CD4 ผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ที่ยัง ไม่ได้รับยาต้านไวรัสและที่ ได้รับยาต้านไวรัสแล้วต้อง ได้รับการตรวจระดับภูมิ ต้านทาน (CD4) ปีละ 2 ครั้งห่างกัน 6 เดือน

7 ให้บัตรนัดตรวจ เลือด วันรับยาต้าน ตรวจ เลือดที่ ห้อง LAB ตรวจสอบ รายชื่อ ฟังผลวันรับยา ต้าน กลับ บ้าน กระบวนการ ตรวจ CD4

8 กราฟแสดงร้อยละการตรวจ CD4 ตามปีงบประมาณ

9 การดำเนินงาน : ประชุมทีมสหสาขาที่ดูแลผู้ติดเชื้อโดย มีอาสาสมัครแกนนำร่วมด้วย วิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน กำหนดแนวทางการแก้ปัญหา ทดลองปฏิบัติ นำผลการปฏิบัติมาวิเคราะห์ / ประเมิน ซ้ำ

10 ระบบริ การ ผู้ป่วย ผู้ ให้บริการ ไม่มีเงิน ค่ารถ ทำงาน ต่างจังหวัด จำกัดวัน, เวลา รอ นาน ค่าใช้จ่าย ลืมวัน นัด เตรียม เอกสารไม่ทัน ขาด ความรู้ / ทักษะ งานล้น มือ ไม่สบาย ปิดตัว ครอบครัว ไม่ทราบ ความสำคัญ การ ตรวจ CD4 ต่ำกว่า เป้าหมา ย ไม่ได้ นัด IT

11 กิจกรรมก่อนหลัง กิจกรรมที่ 1 ปรับจำนวน ผู้รับบริการ นัดตรวจเลือด 30-40 คนต่อครั้ง นัดตรวจเลือด 15-20 คนต่อครั้ง กิจกรรมที่ 2 ปรับบัตรนัด บัตรนัดหลายใบ / แจก หลายครั้ง บัตรนัดใบเดียวเป็นรายปี กิจกรรมที่ 3 เพิ่มวันตรวจเลือด เดือนละ 1 วัน ( อังคารที่ 2 ของเดือน ) เดือนละ 3 วัน ( อังคารที่ 1,2,3 ของเดือน ) กิจกรรมที่ 4 โทรศัพท์ติดตาม เป็นบางรายทุกรายที่ผิดนัด กิจกรรมที่ 5 ประสาน อปท. รับ - ส่ง ตรวจเลือด ไม่มีประสานให้ในรายที่ ต้องการ กิจกรรมที่ 6 รับบริการที่ โรงพยาบาลใกล้ที่ ทำงาน ไม่มีการแนะนำมีการให้การปรึกษา / ประสาน กิจกรรมที่ 7 การเตรียม เอกสาร เตรียมล่วงหน้า 1 สัปดาห์ เตรียมล่วงหน้า 1-3 สัปดาห์

12 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเป้า หมา ย 25 51 25 52 25 53 2554 ตค - มีค เมย - กย ร้อยละของผู้ติด เชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ ที่ยังไม่ได้รับยา ต้านและรับยา ต้านไวรัสแล้ว ได้รับการตรวจ CD4 ปีละ 2 ครั้ง ห่างกัน 6 เดือน ร้อย ละ 90 70 n = 67 10 0 n= 74 75 n = 97 93. 47 N= 184 93. 15 N= 190

13 กราฟแสดงร้อยละการตรวจ CD4 ตาม ปีงบประมาณ

14 บทเรียนที่ ได้รับ เมื่อผลของการให้บริการไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ กำหนด ผู้ให้บริการมักคิดว่าผู้ป่วยไม่สนใจ ไม่ให้ ความร่วมมือ โดยขาดการวิเคราะห์ระบบบริการของ ตนเองว่าระบบที่มีเอื้อต่อการรับบริการของผู้ป่วยแค่ ไหน และถ้าลองมาวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันโดยมี ผู้รับบริการมาร่วมด้วย จะทำให้เราทราบว่า การ ดำเนินชีวิตและปัญหาของแต่ละคนแตกต่างกัน การ แก้ไขปัญหาจึงต้องต่างกันด้วย ถ้าเรายึดหลักการ ให้บริการด้วยหลักของหัวใจความเป็นมนุษย์แล้ว จะต้องมีการยืดหยุ่นและปรับบริการให้เหมาะกับวิถี ชีวิต ภายใต้หลักการที่ถูกต้องและได้มาตรฐานเท่า เทียมกัน เพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกถึงความเข้าใจเห็นใจ และมีพลังที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป ฉะนั้น การปรับระบบ การให้บริการให้เข้ากับวิถีชีวิต โดยใช้ผู้ป่วยเป็น ศูนย์กลางจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

15 การติดต่อกับทีมงาน นางวัชรี แก้วงาม พยาบาล วิชาชีพชำนาญการ คลินิกฟ้าใส กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน โทรศัพท์ / E-mail08-1293-9671 / w_kaewngam@hotmail.comw_kaewngam@hotmail.com


ดาวน์โหลด ppt ระบบบริการดี ตรวจซีดีโฟร์ ครบตามมาตรฐาน โดย วัชรี แก้วงาม พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google