งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการให้บริการวัคซีน ป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2557 นายชัยวัฒน์ ทองไหม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นครราชสีมา กลุ่มงานควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็นคนไทยสุขภาพดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการให้บริการวัคซีน ป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2557 นายชัยวัฒน์ ทองไหม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นครราชสีมา กลุ่มงานควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็นคนไทยสุขภาพดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายการให้บริการวัคซีน ป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2557 นายชัยวัฒน์ ทองไหม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นครราชสีมา กลุ่มงานควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็นคนไทยสุขภาพดี

2 การขยายบริการวัคซีนไข้หวัด ใหญ่ ในประเทศไทย • • บุคลากร เริ่ม 2547 • • ประชาชน เริ่ม 2551

3 วัตถุประสงค์ 1. 1. ลดอุบัติการณ์การเจ็บป่วย และเสียชีวิต จากไข้หวัดใหญ่ ในประชาชนกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อโรค สูง 2. 2. ลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัด ใหญ่ ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่คลินิกของ โรงพยาบาล 3. 3. ลดโอกาสการกลายพันธุ์ของเชื้อไข้หวัด นก ที่อาจทำให้การแพร่กระจายในมนุษย์ เป็นได้ง่ายขึ้น

4 ทำไมต้องใช้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในประเทศไทย ? เพื่อลดโรค ลดโรคและลดตาย ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ลดบุคลากรติดโรค และแพร่ต่อให้ผู้ป่วย รายงานเฝ้าระวัง โรค พบ 20,000- 50,000 รายต่อปี เสียชีวิต 10 ราย ต่อปี การศึกษาพบ ปอดบวมจากไข้หวัดใหญ่ > 900,000 รายต่อปี และไข้หวัดใหญ่เป็น สาเหตุ 10 % ของการนอนโรงพยาบาล กลุ่มเสี่ยง : COPD, หอบหืด, โรคหัวใจ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก

5 กลุ่มเป้าหมาย 1. 1. ประชาชนทุกกลุ่มอายุ ที่ป่วยเป็น โรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ได้แก่ ปอด อุดกั้นเรื้อรัง, หอบหืด, หัวใจ, อายุ > 65 ปี / หญิงตั้งครรภ์ > 4 เดือน / เด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี หลอดเลือดสมอง, ไตวาย, มะเร็ง ที่ได้รับเคมีบำบัด, เบาหวาน อายุ > 65 ปี / หญิงตั้งครรภ์ > 4 เดือน / เด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี 2. 2. บุคลากรกลุ่มเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ ป้องกันแก้ไข และเตรียมพร้อมรับ ปัญหาโรคไข้หวัดนก และการ ระบาดของไข้หวัดใหญ่

6 จำนวนบริการ วันดำเนินการ ขนาดวัคซีน บุคลากร 11,847 1 พค.-30 มิย.57 1 dose/vial ประชาชน 118,807 1 พค.-30 มิย. 2557 4 doses/vial แผนฯ

7  แนวทางดำเนินการ สปสช สธ ประชาชน บุคลากร

8 สธ บุคลากร • จัดซื้อ กระจายวัคซีน • ตรวจสอบเป้าหมาย • ชี้แจงแนวทาง • สรุปผลบริการ • ประเมินผล

9 ประชาชน • จัดซื้อ กระจาย วัคซีน ( ผ่าน VMI) • ตรวจสอบเป้าหมาย • จัดแนวทางการ ให้บริการ • สนับสนุน งบประมาณ ทั้งในส่วนกลาง และ พื้นที่ ทั้งในส่วนกลาง และ พื้นที่ • ร่วมติดตาม ประเมินผล • จัดแนวทางการ รายงานผลบริการ ( ผ่าน website )  แนวทางดำเนินการ สปสช สธ • สนับสนุนการ ดำเนินการ • จัดทำคู่มือ แนวทาง • จัดประชุม ชี้แจง • ประชาสัมพันธ์ วงกว้าง • เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหา อาการ ข้างเคียงจาก วัคซีน อาการ ข้างเคียงจาก วัคซีน • ติดตาม ประเมินผล ( โดย สำนักตรวจฯ ) • หน่วยบริการ ให้บริการ

10  จัดประชุมทำความเข้าใจ โรงพยาบาลทุกแห่งทำแผน การให้บริการ และจัดระบบประสานงานการดำเนินงาน และข้อมูลให้ แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2557  โรงพยาบาลทุกแห่งให้บริการ ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557- 30 มิถุนายน 2557 การฉีดวัคซีนเน้นความปลอดภัย และต้องทำความ เข้าใจประชาชนทั้งที่ฉีดวัคซีน และไม่ฉีดวัคซีน ให้มากที่สุด  การฉีดวัคซีนเป็นไปโดยสมัครใจ การดำเนินงานของหน่วยบริการในจังหวัดนครราชสีมา

11 การจัดคลินิกบริการ และการจัดทำทะเบียนผู้รับบริการ ให้แต่ละอำเภอแต่งตั้งคณะกรรมการและบริหาร จัดการในอำเภอตนเอง โดยมีกรอบดังนี้  จัดบริการในโรงพยาบาล 1. หน่วยบริการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะ 2. คลินิก ANC 3. คลินิกเฉพาะโรค 4. คลินิกทั่วไป  ให้กำหนดผู้ประสานงานทุกโรงพยาบาล

12 การจัดคลินิกบริการ และการจัดทำทะเบียนผู้รับบริการ การจัดบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล 1.จัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะ 2.เตรียมรถยาบาลฉุกเฉิน(EMS) พร้อม เจ้าหน้าที่ ให้กำหนดผู้ประสานงานทุกรพสต.

13 กรอบแนวทางในการติดตามประเมินผล 1.การติดตาม (Monitoring) การดำเนินงาน •ระยะก่อนดำเนินการให้บริการฯ •ระยะระหว่างการดำเนินการให้บริการฯ •ระยะหลังดำเนินการให้บริการฯ 2.การประเมินผล (Evaluation) การให้วัคซีน

14 กรอบแนวทางในการนิเทศติดตามประเมินผล แบ่งได้เป็น 3 ระยะ คือ  ระยะก่อนดำเนินการให้บริการฯ  การสำรวจและจัดทำทะเบียนประชากรกลุ่มเป้าหมาย  การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การอบรมทำความเข้าใจในการจัดบริการ  การประชาสัมพันธ์  การจัดทำแผนการให้บริการการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการเก็บรักษาวัคซีนในการให้บริการ  แผนการจัดการ AEFI

15  ระยะระหว่างการดำเนินการให้บริการฯ  การจัดระบบให้บริการ  การติดตามประชากรกลุ่มเป้าหมายให้มารับบริการ  การติดตามอาการภายหลังได้รับวัคซีน  ระยะหลังดำเนินการให้บริการฯ  ติดตามความครอบคลุมของการให้บริการ ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  ติดตามอัตราการสูญเสียวัคซีนในการให้บริการ กรอบแนวทางในการนิเทศติดตามประเมินผล แบ่งได้เป็น 3 ระยะ คือ

16 ตัวชี้วัดหลักในการประเมินผล (Evaluation) ۩อัตราการได้รับวัคซีนของประชากร กลุ่มเป้าหมาย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ۩อัตราการสูญเสียวัคซีนในการให้บริการ น้อยกว่าร้อยละ 5

17 อัตราการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมาย โดยพิจารณาจาก ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกข้อมูลผ่านระบบที่ทางสำนักงาน ประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด (ผ่านระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์) และรายงานอื่นๆ ตั้งเป้าหมายของผลการดำเนินงานในครั้งนี้ไว้ คือ มีอัตราการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมาย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีน X 100%

18 อัตราการสูญเสียวัคซีนในการให้บริการ (Wastage rate) โดยพิจารณาจาก ข้อมูลที่ได้จากระบบบริหารวัคซีนคงคลัง (ผ่านระบบ VMI) และจำนวนวัคซีนที่ให้บริการในโครงการฯ ตั้งเป้าหมายของผลการดำเนินงานในครั้งนี้ไว้ คือ มีอัตราการสูญเสียวัคซีนในการให้บริการในโครงการฯ ไม่เกินกว่าร้อยละ 5 จำนวนวัคซีนที่เบิก จำนวนวัคซีนที่เบิก-จำนวนคนที่ได้รับวัคซีน X 100%

19

20 การควบคุมกำกับ และประเมินผล 1. ให้ทุกอำเภอ ตรวจสอบความ ครอบคลุมของการได้รับวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ทุกเดือน หากพบว่า ไม่ บรรลุตามเป้าหมาย ให้พิจารณาหา ข้อบกพร่อง ปรับแผนและปรับ กล ยุทธ์ในการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด จะรายงานผลการดำเนินงาน ให้ผู้บริหารทราบในที่ประชุม ประจำเดือนทุกเดือนจนกว่าจะเสร็จ สิ้นโครงการ

21 การควบคุมกำกับ และประเมินผล 2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและคลังวัคซีน ระดับอำเภอ ตรวจสอบควบคุมกำกับ การเบิก - จ่ายวัคซีนที่ใช้ในงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ของสถานบริการในเครือข่ายหลักประกัน สุขภาพ เพื่อให้การเบิก - จ่ายวัคซีนเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ 3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นิเทศ ติดตาม ประเมินผลด้านการบริหารจัดการวัคซีนและ ระบบลูกโซ่ความเย็นคลังวัคซีนระดับอำเภอ ทุกแห่ง และสุ่มสถานบริการในแต่ละอำเภอ อย่างน้อย 1 แห่ง เพื่อติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตามแบบ ประเมินมาตรฐานฯ

22 การควบคุมกำกับ และประเมินผล 4. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาล แม่ข่าย ( CUP ) นิเทศ ติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของสถาน บริการในเครือข่าย ตามแบบประเมินมาตรฐาน ฯ

23


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการให้บริการวัคซีน ป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2557 นายชัยวัฒน์ ทองไหม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นครราชสีมา กลุ่มงานควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็นคนไทยสุขภาพดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google