งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบการส่งต่อโรค เรื้อรังใกล้บ้านใกล้ใจ โรงพยาบาลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี กฤษณา เปรมศรี 10 มกราคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบการส่งต่อโรค เรื้อรังใกล้บ้านใกล้ใจ โรงพยาบาลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี กฤษณา เปรมศรี 10 มกราคม 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบการส่งต่อโรค เรื้อรังใกล้บ้านใกล้ใจ โรงพยาบาลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี กฤษณา เปรมศรี 10 มกราคม 2556

2 ขั้นตอนการดำเนินการ รวบรวมข้อมูล / ค้นหาปัญหา ทบทวนปัญหาและหาทางแก้ไข ปัญหา ดำเนินการแก้ไขปัญหา ติดตาม / ประเมินผล

3 ปัญหา / อุปสรรค ปัจจัยที่ทำให้การส่งต่อผู้ป่วยโรคเรื้อรังกลับรพ. สต. ( ใกล้บ้านใกล้ใจ ) ไม่สำเร็จ 1. ผู้ป่วยไม่มั่นใจในการให้บริการ - ไม่ได้รับการตรวจจากแพทย์ - กลัวได้ยาไม่มีคุณภาพ / ได้รับยาไม่เหมือนกับยาที่ ได้จาก โรงพยาบาล - ไม่มั่นใจการรักษาของเจ้าหน้าที่ในรพ. สต. ใกล้บ้าน - ผู้ป่วยกลัวว่าจะไม่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อน ประจำปี 2. ผู้ป่วยไม่ประทับใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ใน รพ. สต. - การพูดจา / อัธยาศัย - ได้รับยาครั้งละ 2 สัปดาห์

4 3. การเดินทางไม่สะดวก - อยู่ใกล้โรงพยาบาลมากกว่า - การเดินทางมาโรงพยาบาลสะดวกและ ปลอดภัยมากกว่าไป รพ. สต. - ไม่มีญาติไปส่งที่ รพ. สต. เพราะว่าญาติไป ทำงานใกล้โรงพยาบาล 4. ค่ารักษาพยาบาล - ผู้ป่วยสิทธิ์จ่ายตรงไปรับการรักษาที่ รพ. สต. ต้องสำรองจ่ายค่า รักษาก่อน

5 ทบทวนปัญหาและหาทางแก้ไข ปัญหาร่วมกัน 1. ประชุมผู้รับผิดชอบงาน NCD ทั้งเครือข่าย 2. จัดตั้งคณะทำงาน NCD board ของเครือข่าย โรงพยาบาลท่ายาง 3. จัดประชุมวางแผนการทำงาน / KM /case conferance เดือนละครั้ง 4. จัดระบบการนัดผู้ป่วยให้เป็นรายตำบลเพื่อ ง่ายต่อการส่งตัวกลับ

6

7 5. เตรียมความพร้อมเรื่องการดูแลตนเองของ ผู้ป่วยและญาติ ก่อนส่งกลับ รพ. สต. 6. คืนข้อมูลผู้ป่วยให้รพสต. ในพื้นที่ทราบและ มารับผู้ป่วยกลับรพสต. ใกล้บ้าน สร้างความคุ้นเคยกัน 7. วางระบบเกณฑ์การส่งต่อไป รพ. สต. และ จาก รพ. สต. ส่งกลับ รพ. ท่า ยาง

8 เกณฑ์การส่งต่อผู้ป่วยไป รพ. สต. 1. ผู้ป่วยที่มีระดับ FBS น้อยกว่า 180 mg/dl BP น้อยกว่า 160/100 mmhg 2. ผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง 3. ผู้ป่วยที่สะดวกและอยู่ใกล้ รพ. สต. 4. ผู้ป่วยที่มีสิทธิ์การรักษาทุกสิทธิ์ ยกเว้นจ่ายตรง 5. ผู้ป่วยเบาหวานที่รักษาโดยการใช้ยา รับประทาน

9 เกณฑ์การส่งต่อผู้ป่วยกลับ โรงพยาบาล 1. ผู้ป่วยที่มีระดับ FBS มากกว่า 200 mg/dl ติดต่อกัน 2 เดือน 2. ผู้ป่วยที่มีระดับความดันโลหิตสูงมากกว่า 160/100 mmhg ติดต่อกัน 2 เดือน 3. ผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลรายใหม่ได้รับการ รักษา 3 วันแล้ว อาการไม่ทุเลา 4. ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง 5. ผู้ป่วยเบาหวานที่จำเป็นต้องรักษาโดยใช้ยา ฉีด

10 1. จัดทีมแพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพ ออก ตรวจใน รพ. สต. นำร่องเดือนละครั้ง จำนวน 6 รพ. สต. 2. จัดทีมแพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพ ออก ตรวจใน รพ. สต. ทุก 3, 6 เดือน จำนวน 14 รพ. สต. 3. จัดกิจกรรมตรวจภาวะแทรกซ้อนประจำปี เชิงรุก ใน รพ. สต. ทุกแห่ง จำนวน 20 รพ. สต. โดยทีม โรงพยาบาลร่วมกับรพ. สต. 4. จัดประชุมวิชาการเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความชำนาญในการให้การรักษาแก่ เจ้าหน้าที่ใน รพ. สต. เดือนละ 1 ครั้ง 3. ดำเนินการแก้ไขปัญหา พัฒนารูปแบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโรค เรื้อรังใน รพ. สต.

11 5. จัดโครงการพี่เยี่ยมน้องแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกัน 6. จัดให้มีการใช้ยาเหมือนกับของ โรงพยาบาล ( ตัวยาเดียวกัน สีเดียว รูปแบบ เดียวกัน ) 7. มีระบบฐานข้อมูลสามารถเชื่อมโยงการ รักษาได้ทั้งเครือข่าย

12 4. การติดตาม / ประเมินผล 1. อัตราการส่งผู้ป่วยกลับมา โรงพยาบาล ร้อย ละ 3 2. อัตราการส่งผู้ป่วยไปรับการรักษาที่ รพ. สต. ร้อยละ 45

13

14

15

16 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบการส่งต่อโรค เรื้อรังใกล้บ้านใกล้ใจ โรงพยาบาลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี กฤษณา เปรมศรี 10 มกราคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google