งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการประเมินการ ดำเนินงาน 46 กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและกฎหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการประเมินการ ดำเนินงาน 46 กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและกฎหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผลการประเมินการ ดำเนินงาน 46 กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและกฎหมาย

3 ตัวชี้วัดคะแนน เต็ม ผลแนวทางการ แก้ไข เป้าหมาย 300 กำหนดเหมายให้ ชัดเจน ผ่านเกณฑ์ 200 สร้างแผนงาน ด้าน ยุทธศาสตร์ 5436- นโยบาย 82 แผน / เป้าหมาย / ผู้รับผิดชอบ บริหารข้อมูล 87 แบบ / ระยะเวลา / ครอบคลุม งาน 5 ส 149 แผน / มอบหมาย / สะสาง พัฒนาบุคลากร 86 แบบ / ประเมิน บริหารจัดการ 88 ขั้นตอน ดำเนินงาน / โปร่งใส การมีส่วนร่วม 84 ประชุมชี้แจง / กิจกรรมร่วม รวมคะแนน 10436-

4 รู้เขา - รู้ เรา ใจเขา - ใจเรา มรรค - ผล ไม่ ประมา ท ติดตาม ประเมิน และพัฒนายุทธศาสตร์ เสริม เพื่อประโยชน์สูงสุด วิสัยทัศ น์ พันธ กิจ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัย คุกคาม ดวง กำหนด ยุทธศา สตร์ เชื่อมโย งกับ เป้าหมา ย BSC กำหนด ผลผลิต กำหนด กิจกรรม และ ทรัพยา กร ดัชนีชี้ วัด เป้าหม าย ข้อมูล

5 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)  รวบรวมประเด็น จุดเด่น จุดด้อย โอกาส ภัยคุกคาม  ให้คะแนนความสำคัญในหัวข้อต่าง ๆ  สรุปสถานการณ์ปัจจุบันของกลุ่ม งาน  วางแผนกลยุทธ์ในการทำงาน

6 จุดเด่น (O) การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)

7 จุดด้อย (W) การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)

8 โอกาส ( O) การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)

9 ภัยคุกคาม (T) การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)

10 255 145 37 63

11 โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพ วัตถุประส งค์ เพื่อให้องค์กรมีการจัดอบรมพัฒนาวิชาการแก่ บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การส่งเสริมสุขภาพที่ได้มาตรฐานตาม หลักเกณฑ์ทางการแพทย์ และระเบียบการ ปฏิบัติงานที่กำหนด เพื่อให้ผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจที่ได้รับ จากโรงพยาบาล ร้อยละ 80 วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายกลุ่มงาน

12 วิสัยทัศน์ “ บริการเภสัชกรรมที่ได้มาตรฐาน ดูแลผู้ป่วยเรื่องยาได้ครบถ้วน และ ผู้รับบริการประทับใจ ”

13 พันธกิจ บริการด้านยาที่ได้มาตรฐานอย่าง ครบถ้วน บริหารเวชภัณฑ์อย่างมี ประสิทธิภาพ จัดซื้อ จัดหายาที่มีคุณภาพ และ จัดเก็บอย่างเหมาะสม สนับสนุนเวชภัณฑ์แก่สถานบริการ ระดับรองอย่างเพียงพอ คุ้มครองผู้บริโภคด้านยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

14 1. ให้บริการเภสัชกรรมที่ได้มาตรฐาน ดูแลผู้ป่วย เรื่องยาได้ครบถ้วน 2. สนับสนุนการอบรมความรู้ของบุคลากรทาง เภสัชกรรมให้มีความรู้ เพื่อนำมาพัฒนางานได้ 3. บริหารเวชภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ส่งเสริมการออกกำลังกายของบุคลากรทาง เภสัชกรรม 5. พัฒนางาน 5 ส 6. ผู้รับบริการพึงพอใจการให้บริการมากกว่า 80 % นโยบายปี 2547

15 - เพื่อให้องค์กรมี การจัดอบรม พัฒนาวิชาการแก่ บุคลากรอย่าง ต่อเนื่อง - สนับสนุนการอบรมความรู้ ของบุคลากรทางเภสัชกรรม ให้มีความรู้ เพื่อนำมาพัฒนางานได้ 1 - เพื่อให้การ ส่งเสริมสุขภาพที่ ได้มาตรฐานตาม หลักเกณฑ์ ทางการแพทย์ และระเบียบการ ปฏิบัติงานที่ กำหนด - ให้บริการเภสัชกรรมที่ได้ มาตรฐาน ดูแลผู้ป่วยเรื่องยา ได้ครบถ้วน - บริหารเวชภัณฑ์อย่างมี ประสิทธิภาพ อื่น ๆ แผ่นพับ / ออกกำลังกาย / อาหาร / ประหยัด / ข้อมูล 135135 - เพื่อให้ผู้มาใช้ บริการมีความพึง พอใจที่ได้รับ จากโรงพยาบาล ร้อยละ 80 - ผู้รับบริการพึงพอใจการ ให้บริการมากกว่า 80 % - พัฒนางาน 5 ส 1111 วัตถุประสงค์ โรงพยาบาล นโยบายปี 47 แผน

16 1. เพื่อให้องค์กรมีการจัดอบรมพัฒนา วิชาการแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง

17 2. เพื่อให้การส่งเสริมสุขภาพที่ได้ มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ทางการ แพทย์ และระเบียบการปฏิบัติงานที่ กำหนด

18

19 3. เพื่อให้ผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจที่ ได้รับ จากโรงพยาบาล ร้อยละ 80

20 กรอบความคิดเรื่องการวัดผลการ ปฏิบัติงาน วัตถุประส งค์ ปัจจัย นำเข้า กิจกร รม ความมี ประสิทธิภาพ ผลสัมฤ ทธิ์ ผลผลิ ต ผลลัพ ธ์ ความมี ประสิทธิผล ความ ประหยัด


ดาวน์โหลด ppt ผลการประเมินการ ดำเนินงาน 46 กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและกฎหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google