งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการประเมินการดำเนินงาน 46

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการประเมินการดำเนินงาน 46"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการประเมินการดำเนินงาน 46
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมาย

2 ตัวชี้วัด คะแนนเต็ม ผล แนวทางการแก้ไข เป้าหมาย 30 กำหนดเหมายให้ชัดเจน ผ่านเกณฑ์ 20 สร้างแผนงาน ด้านยุทธศาสตร์ 54 36 - นโยบาย 8 2 แผน/เป้าหมาย/ผู้รับผิดชอบ บริหารข้อมูล 7 แบบ/ระยะเวลา/ครอบคลุม งาน 5 ส 14 9 แผน/มอบหมาย/สะสาง พัฒนาบุคลากร 6 แบบ/ประเมิน บริหารจัดการ ขั้นตอนดำเนินงาน/โปร่งใส การมีส่วนร่วม 4 ประชุมชี้แจง/กิจกรรมร่วม รวมคะแนน 104

3 หลัก 4 ประการ รู้เขา-รู้เรา ใจเขา-ใจเรา มรรค-ผล ไม่ประมาท กำหนดผลผลิต
หลัก 4 ประการ รู้เขา-รู้เรา ใจเขา-ใจเรา มรรค-ผล ไม่ประมาท ติดตาม ประเมิน และพัฒนายุทธศาสตร์เสริม เพื่อประโยชน์สูงสุด กำหนดผลผลิต วิสัยทัศน์ พันธกิจ กำหนด ยุทธศาสตร์ ดัชนีชี้วัด กำหนดกิจกรรมและทรัพยากร จุดแข็ง จุดอ่อน เป้าหมาย เชื่อมโยงกับเป้าหมาย โอกาส ภัยคุกคาม ข้อมูล BSC ดวง

4 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
รวบรวมประเด็น จุดเด่น จุดด้อย โอกาส ภัยคุกคาม ให้คะแนนความสำคัญในหัวข้อต่าง ๆ สรุปสถานการณ์ปัจจุบันของกลุ่มงาน วางแผนกลยุทธ์ในการทำงาน

5 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)

6 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)

7 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)

8 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)

9 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
145 ห้องยา ใช้พันธมิตร รุกขยาย 255 63 ปรับปรุง เร่งสถานการ W S ถอย ป้องกันตัว หลบเลี่ยง อดทน T 37

10 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้องค์กรมีการจัดอบรมพัฒนาวิชาการแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การส่งเสริมสุขภาพที่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ทางการแพทย์ และระเบียบการปฏิบัติงานที่กำหนด เพื่อให้ผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจที่ได้รับ จากโรงพยาบาล ร้อยละ 80 วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายกลุ่มงาน

11 วิสัยทัศน์ “บริการเภสัชกรรมที่ได้มาตรฐาน ดูแลผู้ป่วยเรื่องยาได้ครบถ้วน และผู้รับบริการประทับใจ”

12 พันธกิจ บริการด้านยาที่ได้มาตรฐานอย่างครบถ้วน
บริหารเวชภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ จัดซื้อ จัดหายาที่มีคุณภาพ และจัดเก็บอย่างเหมาะสม สนับสนุนเวชภัณฑ์แก่สถานบริการระดับรองอย่างเพียงพอ คุ้มครองผู้บริโภคด้านยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

13 นโยบายปี 2547 1. ให้บริการเภสัชกรรมที่ได้มาตรฐาน ดูแลผู้ป่วยเรื่องยาได้ครบถ้วน 2. สนับสนุนการอบรมความรู้ของบุคลากรทางเภสัชกรรมให้มีความรู้ เพื่อนำมาพัฒนางานได้ 3. บริหารเวชภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ส่งเสริมการออกกำลังกายของบุคลากรทางเภสัชกรรม 5. พัฒนางาน 5 ส 6. ผู้รับบริการพึงพอใจการให้บริการมากกว่า 80 %

14 วัตถุประสงค์โรงพยาบาล
นโยบายปี47 แผน -เพื่อให้องค์กรมีการจัดอบรมพัฒนาวิชาการแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง -สนับสนุนการอบรมความรู้ของบุคลากรทางเภสัชกรรมให้มีความรู้ เพื่อนำมาพัฒนางานได้ 1 -เพื่อให้การส่งเสริมสุขภาพที่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ทางการแพทย์ และระเบียบการปฏิบัติงานที่กำหนด ให้บริการเภสัชกรรมที่ได้มาตรฐาน ดูแลผู้ป่วยเรื่องยาได้ครบถ้วน บริหารเวชภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ อื่น ๆ แผ่นพับ/ออกกำลังกาย/อาหาร/ประหยัด/ข้อมูล 3 5 -เพื่อให้ผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจที่ได้รับ จากโรงพยาบาล ร้อยละ 80 ผู้รับบริการพึงพอใจการให้บริการมากกว่า 80 % พัฒนางาน 5 ส

15 1.เพื่อให้องค์กรมีการจัดอบรมพัฒนาวิชาการแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง

16 2. เพื่อให้การส่งเสริมสุขภาพที่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ทางการแพทย์ และระเบียบการปฏิบัติงานที่กำหนด

17

18 3. เพื่อให้ผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจที่ได้รับ จากโรงพยาบาล ร้อยละ 80

19 กรอบความคิดเรื่องการวัดผลการปฏิบัติงาน
ผลสัมฤทธิ์ วัตถุประสงค์ ปัจจัยนำเข้า กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ความประหยัด ความมีประสิทธิภาพ ความมีประสิทธิผล


ดาวน์โหลด ppt ผลการประเมินการดำเนินงาน 46

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google