งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความคิดเห็นของข้าราชการเกี่ยวกับ สวัสดิการการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิงหาคม 2546.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความคิดเห็นของข้าราชการเกี่ยวกับ สวัสดิการการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิงหาคม 2546."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความคิดเห็นของข้าราชการเกี่ยวกับ สวัสดิการการรักษาพยาบาล พ.ศ สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิงหาคม 2546

2 วัตถุประสงค์ รวบรวมความคิดเห็นของข้าราชการพลเรือนสามัญ เกี่ยวกับ * ความพึงพอใจต่อสวัสดิการการรักษาพยาบาล * ความต้องการและความคิดเห็นเกี่ยวกับบัตรประกัน สุขภาพถ้วนหน้าฯ * ความเชื่อมั่นและคุณภาพการรักษาพยาบาล * ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงสวัสดิการ การรักษาพยาบาล เพื่อให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนาระบบสวัสดิการของข้าราชการต่อไป

3 ระเบียบวิธีการสำรวจ X คุ้มรวม ข้าราชการพลเรือนสามัญทั่วประเทศ ข้าราชการพลเรือนสามัญทั่วประเทศ ไม่รวม ข้าราชการส่วนท้องถิ่น อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ครู และข้าราชการการเมือง ไม่รวม ข้าราชการส่วนท้องถิ่น อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ครู และข้าราชการการเมือง X แผนการสุ่มตัวอย่าง Stratified Sampling มีข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ ที่ตกเป็นตัวอย่าง จำนวน 5,600 คน Stratified Sampling มีข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ ที่ตกเป็นตัวอย่าง จำนวน 5,600 คน

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล Gใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน สถิติแห่งชาติไปทำการสัมภาษณ์ข้าราชการตาม ส่วนราชการต่างๆ ที่ตกเป็นตัวอย่าง โดยให้ กระจายไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ Gปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ กรกฎาคม กรกฎาคม 2546

5 วิธีการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย/ไม่สบายของข้าราชการ 1. ไปโรงพยาบาลของรัฐ 3. ไปโรงพยาบาลเอกชน 4. ซื้อยากินเอง 5. ศูนย์บริการสาธารณสุข 6. อื่น ๆ 2. ไปคลินิก/โพลีคลินิก ร้อยละ วิธีการรักษา

6 ความพึงพอใจต่อการบริการของสถานพยาบาลของรัฐ ร้อยละ พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ เรื่อง การดูแล เอาใจใส่ การตรวจรักษา ของแพทย์ อุปกรณ์ทาง การแพทย์ คุณภาพยา

7 ความพึงพอใจต่อสวัสดิการการรักษาพยาบาล ของข้าราชการที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน ร้อยละ พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ รวม กทม. กลางเหนือ ต.อ.นใต้ ภาค

8 04812 เหตุผลที่ไม่พึงพอใจต่อสวัสดิการ การรักษาพยาบาลที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน ร้อยละ การบริการยังไม่เป็นที่พอใจ ต้องการรักษาทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน รัฐควรออกค่ารักษาให้โดยไม่ต้องมาเบิก ต้องการสิทธิเบิกให้ครอบคลุมพี่และน้อง ควรเลือกโรงพยาบาลได้เหมือนประกันสังคม ไม่ควรกำหนดวันรักษาตัว(13 วันน้อยไป) เหตุผล

9 การเคยใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ของบิดามารดา/คู่สมรส/บุตร ของข้าราชการ สะดวกกว่าไม่ต้อง สำรองเงินจ่าย ไม่ต้องกังวลใจเรื่องเงิน ค่ารักษาพยาบาลถูก เคย 8.3 % ไม่เคย 91.7 % ไม่มีความคิดเห็น อื่น ๆ เหตุผลที่เคยใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า การใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

10 การทราบเกี่ยวกับการไม่มีสิทธิใช้บัตร ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ( 30 บาทรักษาทุกโรค) ภาค ร้อยละ ทราบ ไม่ทราบ รวม กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น ใต้

11 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บัตร ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค) ร้อยละ ต้องการ ไม่ต้องการ ความต้องการสิทธิในการรักษาพยาบาล โดยใช้บัตรประกันสุขภาพ ฯ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย การใช้บัตรประกันสุขภาพฯ แทนสวัสดิการการรักษาพยาบาล ร้อยละ

12 เหตุผลที่ข้าราชการไม่เห็นด้วยกับการ ใช้บัตรประกันสุขภาพฯ แทนสวัสดิการที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน ร้อยละ สวัสดิการข้าราชการดีอยู่แล้ว ไม่เชื่อมั่นในการรักษาด้วยบัตรทอง 30 บาท มีข้อจำกัดของการระบุการไปใช้โรงพยาบาล สวัสดิการค่ารักษาฯ เป็นสิ่งจูงใจให้เข้ารับราชการ อื่น ๆ เหตุผล

13 ความเชื่อมั่นในการใช้สวัสดิการ/ประกันสุขภาพ ประเภทใดก็ได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาล ของรัฐที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน ร้อยละ เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ รวม กทม. เหนือ ต.อ.น ใต้ กลาง ภาค

14 การประกันสุขภาพถ้วนหน้า การประกันสังคม การประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน จ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง ดีกว่า แย่กว่า เท่า กัน คุณภาพการรักษาพยาบาลเมื่อใช้สวัสดิการประเภทต่าง ๆ เทียบกับสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ

15 แนวทางการปรับปรุงสวัสดิการ การรักษาพยาบาลของข้าราชการ ร้อยละ รวม ควรปรับปรุง 60.2 เข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทั้งโรงพยาบาลของ รัฐและเอกชน สามารถเบิกค่ารักษาให้เร็วกว่าเดิม ขยายสิทธิเบิกค่ารักษาครอบคลุมพี่น้อง/บิดามารดา ของคู่สมรส เบิกค่ายาได้ตามจ่ายจริงรวมทั้งยานอกบัญชี ฯ เพิ่มแพทย์/พยาบาลและเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย ไม่ควรปรับปรุง 39.8 หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

16 ภาค ร้อยละ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย รวม กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น ใต้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพที่ให้สิทธิ เข้ารับการรักษาได้ทั้งสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน

17 ปรับปรุงการบริการให้ดีกว่าปัจจุบัน ควรเบิกค่ารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของรัฐ ได้ทั้งหมด ควรเบิกค่ารักษาพยาบาลจากโรงพยาบาล เอกชนได้ทั้งหมด ขยายสิทธิให้ครอบคลุมทั้งครอบครัวคู่สมรส ควรเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ ถ้าตัดสิทธิค่ารักษาพยาบาลควรเพิ่มเงินเดือนให้มากขึ้น อื่น ๆ ข้อเสนอแนะ ร้อยละ รวม แสดงความคิดเห็น 32.0 ไม่แสดงความคิดเห็น 68.0 หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ


ดาวน์โหลด ppt ความคิดเห็นของข้าราชการเกี่ยวกับ สวัสดิการการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิงหาคม 2546.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google