งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความคิดเห็นของข้าราชการเกี่ยวกับ สวัสดิการการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิงหาคม 2546.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความคิดเห็นของข้าราชการเกี่ยวกับ สวัสดิการการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิงหาคม 2546."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความคิดเห็นของข้าราชการเกี่ยวกับ สวัสดิการการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิงหาคม 2546

2 วัตถุประสงค์ รวบรวมความคิดเห็นของข้าราชการพลเรือนสามัญ เกี่ยวกับ * ความพึงพอใจต่อสวัสดิการการรักษาพยาบาล * ความต้องการและความคิดเห็นเกี่ยวกับบัตรประกัน สุขภาพถ้วนหน้าฯ * ความเชื่อมั่นและคุณภาพการรักษาพยาบาล * ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงสวัสดิการ การรักษาพยาบาล เพื่อให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนาระบบสวัสดิการของข้าราชการต่อไป

3 ระเบียบวิธีการสำรวจ X คุ้มรวม ข้าราชการพลเรือนสามัญทั่วประเทศ ข้าราชการพลเรือนสามัญทั่วประเทศ ไม่รวม ข้าราชการส่วนท้องถิ่น อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ครู และข้าราชการการเมือง ไม่รวม ข้าราชการส่วนท้องถิ่น อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ครู และข้าราชการการเมือง X แผนการสุ่มตัวอย่าง Stratified Sampling มีข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 1 - 8 ที่ตกเป็นตัวอย่าง จำนวน 5,600 คน Stratified Sampling มีข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 1 - 8 ที่ตกเป็นตัวอย่าง จำนวน 5,600 คน

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล Gใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน สถิติแห่งชาติไปทำการสัมภาษณ์ข้าราชการตาม ส่วนราชการต่างๆ ที่ตกเป็นตัวอย่าง โดยให้ กระจายไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ Gปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 16 - 25 กรกฎาคม 2546 16 - 25 กรกฎาคม 2546

5 วิธีการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย/ไม่สบายของข้าราชการ 1. ไปโรงพยาบาลของรัฐ 3. ไปโรงพยาบาลเอกชน 4. ซื้อยากินเอง 5. ศูนย์บริการสาธารณสุข 6. อื่น ๆ 2. ไปคลินิก/โพลีคลินิก ร้อยละ 65.6 16.5 8.6 6.9 1.6 0.8 80 60 40 20 0 วิธีการรักษา 1 23 4 5 6

6 ความพึงพอใจต่อการบริการของสถานพยาบาลของรัฐ 54.6 45.4 67.2 32.8 74.3 25.7 66.3 33.7 0 20 40 60 80 ร้อยละ พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ เรื่อง การดูแล เอาใจใส่ การตรวจรักษา ของแพทย์ อุปกรณ์ทาง การแพทย์ คุณภาพยา

7 73.6 26.4 65.8 34.2 73.7 26.3 76.4 23.6 77.2 22.8 77.0 23.0 0 20 40 60 80 100 ความพึงพอใจต่อสวัสดิการการรักษาพยาบาล ของข้าราชการที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน ร้อยละ พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ รวม กทม. กลางเหนือ ต.อ.นใต้ ภาค

8 04812 เหตุผลที่ไม่พึงพอใจต่อสวัสดิการ การรักษาพยาบาลที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน ร้อยละ การบริการยังไม่เป็นที่พอใจ ต้องการรักษาทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน รัฐควรออกค่ารักษาให้โดยไม่ต้องมาเบิก ต้องการสิทธิเบิกให้ครอบคลุมพี่และน้อง ควรเลือกโรงพยาบาลได้เหมือนประกันสังคม ไม่ควรกำหนดวันรักษาตัว(13 วันน้อยไป) เหตุผล 0.2 0.4 2.4 2.8 7.4 10.3

9 การเคยใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ของบิดามารดา/คู่สมรส/บุตร ของข้าราชการ สะดวกกว่าไม่ต้อง สำรองเงินจ่าย ไม่ต้องกังวลใจเรื่องเงิน ค่ารักษาพยาบาลถูก เคย 8.3 % ไม่เคย 91.7 % ไม่มีความคิดเห็น อื่น ๆ เหตุผลที่เคยใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า การใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

10 81.5 18.5 76.9 23.1 82.8 17.2 82.8 17.2 81.9 18.1 84.9 15.1 0 20 40 60 80 100 การทราบเกี่ยวกับการไม่มีสิทธิใช้บัตร ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ( 30 บาทรักษาทุกโรค) ภาค ร้อยละ ทราบ ไม่ทราบ รวม กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น ใต้

11 9.1 90.9 0 20 40 60 80 100 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บัตร ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค) ร้อยละ ต้องการ ไม่ต้องการ ความต้องการสิทธิในการรักษาพยาบาล โดยใช้บัตรประกันสุขภาพ ฯ 8.9 91.1 0 20 40 60 80 100 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย การใช้บัตรประกันสุขภาพฯ แทนสวัสดิการการรักษาพยาบาล ร้อยละ

12 เหตุผลที่ข้าราชการไม่เห็นด้วยกับการ ใช้บัตรประกันสุขภาพฯ แทนสวัสดิการที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน ร้อยละ สวัสดิการข้าราชการดีอยู่แล้ว ไม่เชื่อมั่นในการรักษาด้วยบัตรทอง 30 บาท มีข้อจำกัดของการระบุการไปใช้โรงพยาบาล สวัสดิการค่ารักษาฯ เป็นสิ่งจูงใจให้เข้ารับราชการ อื่น ๆ เหตุผล 0 10 2030 40 50 0.9 2.7 4.0 30.3 37.6

13 21.5 54.4 24.1 15.7 58.8 25.5 22.0 55.7 22.3 23.3 52.8 23.9 26.3 47.6 26.1 20.2 58.3 21.5 0 20 40 60 80 100 ความเชื่อมั่นในการใช้สวัสดิการ/ประกันสุขภาพ ประเภทใดก็ได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาล ของรัฐที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน ร้อยละ เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ รวม กทม. เหนือ ต.อ.น ใต้ กลาง ภาค

14 การประกันสุขภาพถ้วนหน้า การประกันสังคม การประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน จ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง ดีกว่า แย่กว่า เท่า กัน คุณภาพการรักษาพยาบาลเมื่อใช้สวัสดิการประเภทต่าง ๆ เทียบกับสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ

15 แนวทางการปรับปรุงสวัสดิการ การรักษาพยาบาลของข้าราชการ ร้อยละ รวม 100.0 ควรปรับปรุง 60.2 เข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทั้งโรงพยาบาลของ รัฐและเอกชน สามารถเบิกค่ารักษาให้เร็วกว่าเดิม ขยายสิทธิเบิกค่ารักษาครอบคลุมพี่น้อง/บิดามารดา ของคู่สมรส เบิกค่ายาได้ตามจ่ายจริงรวมทั้งยานอกบัญชี ฯ เพิ่มแพทย์/พยาบาลและเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย ไม่ควรปรับปรุง 39.8 หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ 34.9 10.7 9.4 7.1 2.5

16 45.3 54.7 45.2 54.8 42.4 57.6 46.3 53.7 48.2 51.8 44.1 55.9 0 20 40 60 80 100 ภาค ร้อยละ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย รวม กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น ใต้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพที่ให้สิทธิ เข้ารับการรักษาได้ทั้งสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน

17 ปรับปรุงการบริการให้ดีกว่าปัจจุบัน ควรเบิกค่ารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของรัฐ ได้ทั้งหมด ควรเบิกค่ารักษาพยาบาลจากโรงพยาบาล เอกชนได้ทั้งหมด ขยายสิทธิให้ครอบคลุมทั้งครอบครัวคู่สมรส ควรเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ ถ้าตัดสิทธิค่ารักษาพยาบาลควรเพิ่มเงินเดือนให้มากขึ้น อื่น ๆ ข้อเสนอแนะ ร้อยละ รวม 100.0 แสดงความคิดเห็น 32.0 ไม่แสดงความคิดเห็น 68.0 หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ 9.5 8.3 4.1 2.7 2.3 2.5


ดาวน์โหลด ppt ความคิดเห็นของข้าราชการเกี่ยวกับ สวัสดิการการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิงหาคม 2546.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google