งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรคไตเรื้อรัง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พญ. ธิติยา พัววิไล 27-09-11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรคไตเรื้อรัง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พญ. ธิติยา พัววิไล 27-09-11."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์โรคไตเรื้อรัง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พญ. ธิติยา พัววิไล 27-09-11

2 โรคไตเรื้อรัง • ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งใน สองข้อต่อไปนี้ 1. ผู้ป่วยที่มีภาวะไตผิดปกตินานติดต่อกันเกิน 3 เดือน ทั้งนี้ผู้ป่วย อาจจะมีอัตรากรองของไต (glomerular filtration rate, GFR) ผิดปกติหรือไม่ก็ได้ภาวะไตผิดปกติ 2. ผู้ป่วยที่มี GFR < 60 mL/min/1.73m2 ติดต่อกันเกิน 3 เดือน โดยที่อาจจะตรวจพบหรือไม่พบว่ามีร่องรอยของไตผิดปกติก็ ได้

3 ภาวะไตผิดปกติ มีลักษณะตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 1.1 ตรวจพบความผิดปกติจากการตรวจปัสสาวะอย่าง น้อย 2 ครั้ง ในระยะเวลา 3 เดือน ดังต่อไปนี้ 1.1.1 ตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะ  เป็นโรคเบาหวาน และตรวจพบ microalbuminuria  ไม่เป็นโรคเบาหวาน และตรวจ พบ proteinuria > 500 mg ต่อวัน หรือ > 500 mg/g creatinine 1.1.2 ตรวจพบเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ (hematuria) 1.2 ตรวจพบความผิดปกติทางรังสีวิทยา 1.3 ตรวจพบความผิดปกติทางโครงสร้างหรือพยาธิ สภาพ

4 การแบ่งระยะของโรคไตเรื้อรัง ระ ยะ คำจำกัดความ GFR ( ml/min/1.73m 2 ) 1 ไตผิดปกกติ และ GFR ปกติหรือเพิ่มขึ้น ≥ 90 2 ไตผิดปกกติ และ GFR ลดลงเล็กน้อย 60-89 3 GFR ลดลงปานกลาง 30-59 4 GFR ลดลงมาก 15-29 5 ไตวายระยะสุดท้าย < 15 ( หรือได้รับการบำบัด ทดแทนไต )

5 ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเป็น โรคไตเรื้อรัง ▫ โรคเบาหวาน ▫ โรคความดันโลหิตสูง ▫ โรคแพ้ภูมิตนเอง (autoimmune diseases) ที่อาจก่อให้เกิดไตผิดปกติ ▫ โรคติดเชื้อในระบบ (systemic infection) ที่ อาจก่อให้เกิดโรคไต ▫ โรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease) ▫ โรคติดเชื้อระบบทางเดิน ปัสสาวะซ้ำหลายครั้ง ▫ ได้รับสารพิษหรือยาที่ ทำลายไต ▫ อายุ > 60 ปี ▫ มีมวลเนื้อไตลดลง ทั้งที่ เป็นมาแต่กำเนิดหรือเป็น ภายหลัง ▫ มีประวัติโรคไตเรื้อรังใน ครอบครัว ▫ ตรวจพบนิ่วในไต

6

7 ข้อมูลผู้ป่วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา • Hypertension ( ความดันโลหิตสูง ) 11,433 ราย • DM ( เบาหวาน ) 5,774 ราย • CKD ( โรคไตเรื้อรัง ) 660 ราย • ESRD ( ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ) 569 ราย

8 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยในที่วินิจฉัยโรคไตเรื้อรัง และ เบาหวานร่วมกับโรคไตเรื้อรัง ของรพ. พระนครศรีอยุธยา ระหว่าง 1 ก. พ.2551 - 31 ม. ค.2552

9 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยนอกที่วินิจฉัยโรคไตเรื้อรัง และเบาหวานร่วมกับโรคไตเรื้อรัง ของรพ. พระนครศรีอยุธยา ระหว่าง 1 ก. พ.2551 - 31 ม. ค.2552

10 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยในที่วินิจฉัยไตวายระยะ สุดท้ายและเบาหวานร่วมกับไตวายระยะสุดท้าย ของรพ. พระนครศรีอยุธยา ระหว่าง 1 ก. พ.2551 - 31 ม. ค.2552

11 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยนอกที่วินิจฉัยไตวายระยะ สุดท้ายและเบาหวานร่วมกับไตวายระยะสุดท้าย ของ รพ. พระนครศรีอยุธยา ระหว่าง 1 ก. พ.2551 - 31 ม. ค.2552

12 แผนการดำเนินงานคลินิคโรคไต CKD prevention •HD •CAPD •KT •Palliative ESRD

13 คลินิคโรคไตเรื้อรัง ( CKD Clinic ) • เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 • สถานที่ตรวจ : ห้องตรวจผู้ป่วยนอก เบอร์ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ • เวลาทำการ : วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 – 12.30 น. • บุคลากร : ▫ สหสาขาวิชาชีพ  อายุรแพทย์โรคไต  พยาบาล  โภชนากร  เภสัชกร  ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย

14 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วย CKD Clinic ของร. พ. พระนครศรีอยุธยา

15 การบำบัดทดแทนไตของร. พ. พระนครศรีอยุธยา การฟอกไตทาง เส้นเลือด ( Hemodialysis ) การฟอกไตทางช่อง ท้องชนิดถาวร ( CAPD ) การปลูกถ่าย ไต ( KT)

16 การบำบัดทดแทนไต

17 การฟอกไตทางเส้นเลือด (Hemodialysis) ▫ จำนวนผู้ป่วย 310 ราย ▫ สิทธิการรักษา  ประกันสังคม 75 ราย  เบิกได้ 126 ราย  สปสช. 109 ราย

18 การล้างไตทางช่องท้องชนิดถาวร ( CAPD ) • เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2550 ▫ จำนวนผู้ป่วย 205 คน ▫ คงอยู่ในระบบ 139 คน

19 CAPD Clinic • สถานที่ตรวจ : ห้องตรวจผู้ป่วยนอก เบอร์ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ • เวลาทำการ : วันพฤหัสบดีเวลา 08.30 – 12.30 น. • บุคลากร 1. อายุรแพทย์โรคไต 2. พยาบาลเฉพาะทาง CAPD 3. โภชนากร 4. เภสัชกร 5. ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย

20 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วย CAPD แยกตามเพศ และอายุ

21 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วย CAPD จำแนกตามเพศ และภาวะเบาหวาน

22 Transfer to HD mode 1. ก่อนทำ CAPD 2. หลังทำ CAPD

23 Shift mode ก่อนทำ PD : 51 ราย ( 10.2 %)

24 Shift mode หลังทำ CAPD : 18 ราย ( 9.9 %)

25 การปลูกถ่ายไต (Kidney Transplantation) •Recipient ( ผู้รับ บริจาค ) •Donor ( ผู้บริจาค ) ▫ มีชีวิต  LRKT ▫ สมองตาย  CDKT รวม 19 ราย

26 Thank you


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรคไตเรื้อรัง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พญ. ธิติยา พัววิไล 27-09-11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google