งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการพัฒนาระบบการคัด กรองภาวะแทรกซ้อนทางไต ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ทีมดูแลผู้ป่วยโรค เรื้อรัง โรงพยาบาลเชียง ม่วน ทีมดูแลผู้ป่วยโรค เรื้อรัง โรงพยาบาลเชียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการพัฒนาระบบการคัด กรองภาวะแทรกซ้อนทางไต ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ทีมดูแลผู้ป่วยโรค เรื้อรัง โรงพยาบาลเชียง ม่วน ทีมดูแลผู้ป่วยโรค เรื้อรัง โรงพยาบาลเชียง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการพัฒนาระบบการคัด กรองภาวะแทรกซ้อนทางไต ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ทีมดูแลผู้ป่วยโรค เรื้อรัง โรงพยาบาลเชียง ม่วน ทีมดูแลผู้ป่วยโรค เรื้อรัง โรงพยาบาลเชียง ม่วน

2 สมาชิกของทีม ทีม PCT ทีมคลินิกเบาหวาน ทีมคลินิกความดัน

3 อัตราตายต่อแสนประชากรด้วยโรคระบบทางเดิน ปัสสาวะในแต่ละอำเภอของจังหวัดพะเยา ในปี ๒๕๕๒ ที่มาและ ความสำ คัญ

4 จำนวนการเกิดภาวะแทรกซ้อนรายใหม่ ในผู้ป่วยเรื้อรังในปี 2552-2554

5 เข็มมุ่งและความสำคัญ เดิม คัดกรอง ภาวะแทรกซ้อนใน กลุ่มป่วยเรื้อรังเพื่อ ส่งต่อ ใหม่ เน้น Early detect กลุ่มเสี่ยง ภาวะไตวายให้เร็ว และปรับพฤติกรรม เพื่อลดการเกิดไต วาย

6 เป้าหมาย เพื่อค้นหาผู้ป่วยที่มีภาวะไตบกพร่อง ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยไตวายรายใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ป่วยที่เข้าสู่ ระยะไตวายให้เข้าถึงการรักษาอย่าง รวดเร็ว

7 พัฒนาศักยภาพทีมงาน กระบวนการพัฒนา ปรับแนวทางการคัดกรอง วิเคราะห์ข้อมูล / จัดกลุ่มผู้ป่วย ปรับแนวทางการดูแลผู้ป่วย สร้างเครือข่ายผู้ป่วยไตในชุมชน

8 การพัฒนาที่ผ่านมา 1. พัฒนาศักยภาพทีมงาน * ปรับทีมเบาหวาน / ความดันเพื่อทำงานให้เป็น ระบบและเป็นแนวทางเดียวกัน * ทบทวนวิชาการการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

9 2. ปรับแนวทางการคัดกรอง * ทบทวนแนวทางการคัดกรองผู้ป่วยไตเรื้อรังทั้ง Microalbumin และ Macroalbuminuria การพัฒนาที่ผ่านมา ( ต่อ )

10 แนวทางการส่งตรวจ Crcl การพัฒนาที่ผ่านมา ( ต่อ )

11 * แนวทางการส่งตรวจปัสสาวะ (urine) การพัฒนาที่ผ่านมา ( ต่อ )

12 ทำสัญลักษณ์

13 การพัฒนาที่ผ่านมา ( ต่อ ) 3. จัดกลุ่มผู้ป่วยตามประเภทความรุนแรง ของไตเรื้อรัง ระยะคำจำกัดความอัตราการกรองของ ไต (GFR) (ml/min/1.73 m 2 ) นิยามที่เกี่ยวข้อง 1 ไตผิดปกติ และ GFR ปกติหรือเพิ่มขึ้น > 90 พบโปรตีนในปัสสาวะหรือเม็ด เลือดแดงในปัสสาวะ 2 ไตผิดปกติ และ GFR ลดลงเล็กน้อย 60 – 89 พบโปรตีนในปัสสาวะหรือเม็ด เลือดแดงในปัสสาวะ 3 GFR ลดลงปานกลาง 30-59 ภาวการณ์ทำงานของไตบกพร่อง ระยะแรก 4 GFR ลดลงมาก 15-29 ภาวะการณ์ทำงานของไต บกพร่องระยะหลัง 5 ไตวายระยะสุดท้าย < 15 ( หรือได้รับการ บำบัดทดแทนไต ) ภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

14 การพัฒนาที่ผ่านมา ( ต่อ ) 4. ปรับแนวทางการดูแลผู้ป่วย - ผู้ป่วยกลุ่ม CKD ปรับการใช้ยาที่เหมาะสมและ ให้คำปรึกษาเรื่องอาหาร - ผู้ป่วย CRF ให้ความรู้เรื่องโรคไตทั้งรายกลุ่ม และรายบุคคล ให้ความรู้ เรื่องอาหารโดยนักโภชนาการ

15 - ผู้ป่วย ESRD * รายใหม่ มีการให้ความรู้เรื่องโรคไตและการ บำบัด ทดแทนไตรายบุคคล เจ้าหน้าที่พาลงเยี่ยม บ้านผู้ป่วยที่ฟอกที่ หน้าท้องในชุมชน * รายเก่า มีการติดตามเยี่ยมบ้าน

16 5. สร้างเครือข่ายผู้ป่วยไตวายในชุมชน สร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยในชุมชนโดยเริ่ม ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยฟอกไตเพื่อร่วมจัดตั้งชมรม เพื่อนโรคไตในชุมชน การพัฒนาที่ผ่านมา ( ต่อ )

17 ผลการดำเนินงาน

18 ร้อยละของความครอบคลุมในการคัด กรอง ภาวะแทรกซ้อน ทางไตของผู้ป่วย เบาหวาน / ความดันปี 2554 – 2555

19 ร้อยละผู้ป่วยไตเรื้อรังสะสมในการ คัดกรองปี 2555

20 บทเรียนที่ได้รับ การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน นำไปสู่การดูแลผู้ป่วยอย่างมี ประสิทธิภาพ

21 แผนการดำเนินงานต่อไป พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการแก่ เจ้าหน้าที่ทั้งในระดับ รพ. และ รพ. สต. นำแนวทางการคัดกรอง ภาวะแทรกซ้อนทางไตมาใช้ทั้ง เครือข่าย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทั้งในระดับ รพ. และ รพ. สต. สามารถให้การคัด กรองและดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังตาม แนวปฏิบัติและเป็นแนวทางเดียวกัน

22 ร่วมกับเจ้าหน้าที่รพ. สต. จัดหลักสูตร กิจกรรมเพื่อปรับทัศนคติ และปรับ พฤติกรรมในกลุ่ม CKD และกลุ่ม CRF จัดตั้งชมรมผู้ป่วยโรคไตในชุมชนใน กลุ่มผู้ป่วย ESRD ที่ได้รับการบำบัด ทดแทนไต แผนการดำเนินงานในระยะต่อไป ( ต่อ )

23 ขอให้มีสุขภาพดีทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt ผลการพัฒนาระบบการคัด กรองภาวะแทรกซ้อนทางไต ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ทีมดูแลผู้ป่วยโรค เรื้อรัง โรงพยาบาลเชียง ม่วน ทีมดูแลผู้ป่วยโรค เรื้อรัง โรงพยาบาลเชียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google