งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการพัฒนาระบบบริการ ปฐมภูมิและโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล เขต 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการพัฒนาระบบบริการ ปฐมภูมิและโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล เขต 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการพัฒนาระบบบริการ ปฐมภูมิและโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล เขต 5

2 ข้อมูลหน่วยบริการปฐมภูมิ ในเขต 5

3 จำนวนเครือข่ายหน่วย บริการประจำ ของ เขต 5 สังกัด สธ นอก สังกัด สธ เอกช น รวม เพชรบุรี 8109 สมุทรสง คราม 3003 สมุทรสา คร 3025 ประจวบ คีรีขันธ์ 82010 รวม 223227

4 จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิที่ได้รับงบ พัฒนาเป็น รพ. สต. เขต 5 ปี 2553 ( เฉพาะ สอ. สธ. ) หน่วย บริการ จังหวัด สมุทรสงครามสมุทรสาครเพชรบุรีประจวบ ฯ สอ.434710065 รพ.สต.681716 รวม495511781

5 GOAL การพัฒนาหน่วยบริการ ปฐมภูมิ 53-56  ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ มีความเชื่อมั่นและเลือกรับบริการ ที่ปฐมภูมิเป็นที่แรก และต่อเนื่อง  เพิ่มการเข้าถึงบริการของกลุ่มเป้าหมาย และลดความแออัดของผู้ป่วยที่ รพ.แม่ข่าย

6 ทุกจังหวัดในเขต 5 มีระบบการส่งเสริม สุขภาพและเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง ลดเสี่ยง ลดโรค ที่มีประสิทธิภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิมีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และคัดแยกกลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดกิจกรรม บริการได้อย่างเหมาะสมตามความจำเป็น ผลผลิต/ ผลลัพธ์ที่มุ่งหวัง

7 หน่วยบริการปฐมภูมิสามารถดูแลสุขภาพ กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพ (ที่เสี่ยงสูง ไม่ให้ป่วย, ที่ป่วยไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน) อัตราเพิ่มของการเข้ารับการรักษาตัวใน โรงพยาบาลด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ผลผลิต/ ผลลัพธ์ที่มุ่งหวัง (ต่อ) อัตราการใช้บริการในระดับปฐมภูมิเพิ่มขึ้น

8 แนวทางการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ สำนักตรวจราชการสาธารณสุข เขต 5 หน่วยบริการปฐมภูมิ เน้นการพัฒนา 5 ด้าน -บริการรักษาพยาบาล -ส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค -ระบบสนับสนุนการ พัฒนาบริการปฐมภูมิ - สร้างการมีส่วนร่วมใน ชุมชน -โครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือ อุปกรณ์ บุคลากร รพ.สต. 1.นโยบาย 3 S S1 ด้านโครงสร้าง -ปรับภูมิทัศน์ และปรับโฉมพื้นที่ รองรับผู้ป่วย -พัฒนาระบบ IT เชื่อมโยง ระหว่าง รพ.สต.กับ รพ.พี่เลี้ยง S2 ด้านการให้บริการ - ลดเวลารอคอย/จัดคิว/นัดเวลา - จุดแนะนำการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย - จัดบริการส่งต่อ ส่งกลับ/นัดหมาย S3 ด้านการบริหารจัดการ - คณะกรรมการพัฒนา รพ.สต. - ระบบประกันคุณภาพ - รับฟังความคิดเห็น

9 แนวทางการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ สำนักตรวจราชการสาธารณสุข เขต 5 รพ.สต. 2. การรักษาพยาบาล เน้น Chronic Care Disease Process การจัดบริการ -เน้น Home Word / Home Health Care -งาน PP เชิงรุกโดยปฏิบัติ ร่วมกับ อสม. 3. เน้นการพัฒนา Data set 5 กลุ่มเป้าหมาย หน่วยบริการปฐมภูมิ

10 แนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ เขต 5 ปี 2554 1. พัฒนา รพ.สต.ตามนโยบาย 3 S โครงสร้าง - ป้าย, อาคาร การให้บริการ - การลดระยะเวลารอคอย, Refer การบริหารจัดการ – การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ของคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต. - ระบบประกันคุณภาพ PCA. 2. ทุกจังหวัดจัดทำ Service Plan เชื่อมโยงทั้ง 4 มิติ 3. การจัดหาบุคลากรปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ/ รพ.สต.ตามเกณฑ์ที่กำหนด 4. ทบทวน/ฟื้นฟู ทักษะการให้บริการแก่บุคลากรที่ ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ / รพ.สต.

11 แนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ เขต 5 ปี 2554 4. พัฒนาระบบฐานข้อมูล 5 กลุ่มเป้าหมายหลักให้สมบูรณ์ เชื่อมโยง กับ 18 แฟ้ม 5. ติดตาม ประเมินความครอบคลุมการให้บริการพื้นฐาน Basic service อย่างต่อเนื่อง 6. นิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน Chronic Care Disease - การคัดกรอง การคัดแยกกลุ่มเสี่ยง - การเยี่ยมบ้าน - การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 7. พัฒนาศักยภาพ อสม.เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยติดตามเยี่ยม ผู้ป่วยเรื้อรัง 8. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขต

12  แนวทางปฏิบัติระดับเขต (จากการประชุมคณะทำงานฯ ภายหลังการประชุมฯ : 1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับ 18 แฟ้ม : - ให้แต่ละจังหวัด กำกับติดตามงาน ตามแนวทางที่แต่ละจังหวัด ดำเนินการอยู่ โดยให้เน้นคุณภาพของข้อมูลและความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมด 2) การคัดแยกกลุ่มเป้าหมาย (ทั้งกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย) เพื่อจัดบริการให้มี คุณภาพและตรงตามความจำเป็น โดยเฉพาะการจัดบริการเยี่ยมบ้าน : - เขตจะเร่งจัดทำมาตรการหรือข้อกำหนดให้ชัดเจน เพื่อให้แต่ละจังหวัด นำไปใช้ให้เป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งถ้ามีความก้าวหน้าแล้วจะแจ้งให้ ทราบ ระหว่างที่ยังไม่มีแนวปฏิบัติระดับเขต ขอให้แต่ละจังหวัด ดำเนินการตามแนวทางของแต่ละจังหวัดไปก่อน โดยขอให้แต่ละ อำเภอ มีแพทย์ 1 คน รับผิดชอบเป็นหัวหน้าทีมในการกำหนด มาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วย และการจัดกิจกรรมส่งเสริม ป้องกันใน กลุ่มเสี่ยง แนวทางปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการ ปฐมภูมิระดับเขต เขต 5 ปี 2554

13  ผลงานที่คาดหวังในปีงบประมาณ 2554 1) หน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่ง มีฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายทั้ง 5 กลุ่ม ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 2) มี รพ.สต. ต้นแบบในการพัฒนางานบริการปฐมภูมิ อำเภอละ 1 แห่ง สามารถเป็นแกนนำในการพัฒนา รพ.สต.อื่นๆได้  การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิระดับเขตในระยะต่อไป นำข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายต่างๆ มาวิเคราะห์ และ สังเคราะห์ เพื่อกำหนดมาตรการหรือข้อกำหนดในการคัดแยกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจัดบริการให้มีคุณภาพและตรงตามความจำเป็น แนวทางปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการ ปฐมภูมิระดับเขต เขต 5

14 แผนการประเมินการพัฒนา รพ.สต. วัน เดือน ปีจังหวัดหมายเหตุ 22-23 พฤศจิกายน 2553 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 24-25 พฤศจิกายน 2553 จังหวัดเพชรบุรี 26 พฤศจิกายน 2553 จังหวัดสมุทรสาคร 29 พฤศจิกายน 2553 จังหวัด สมุทรสงคราม

15 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 5 จังหวัด.............................................. อำเภอ........................................... ( ) งวดที่ 1 (กค.-กย.) ( ) งวดที่ 2 (ตค.-ธค.) ลำ ดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับดีดีมากดีเยี่ยมหมายเหตุ 1ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (องค์ประกอบ 4 หมวด 22 ข้อ) 2 การใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (18 แฟ้ม) ในการประมวลผลข้อมูล หน่วยบริการ ปฐมภูมิทุกแห่ง =....... แห่ง ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ การให้บริการกลุ่มเป้าหมายสำคัญ จำนวน% ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์, หญิงหลัง คลอด, เด็ก 0- 5 ปีผู้สูงอายุ, ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เชื่อมโยงกับการดูแลโดย อสม. 3มีการดูแลกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง (คัด กรองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) ปัญหาอุปสรรค - คัดกรองกลุ่มเสี่ยง( ) มี จำนวน.....( ) ไม่มี - คัดแยกกลุ่มเป้าหมายดูแลตาม สภาพปัญหา ( ) มี จำนวน..... ( ) ไม่มี - ประเมินผลการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ( ) ประเมิน( ) ไม่ได้ ประเมิน ผลการประเมิน ระบุ................................................

16 คณะทำงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิระดับเขต


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการพัฒนาระบบบริการ ปฐมภูมิและโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล เขต 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google