งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการเฝ้าระวัง และ ป้องกันความล้มเหลวใน การรักษาในโรงพยาบาลระ โนด จ. สงขลา โดย นส. จาฤดี กองผล, นางละมัย ช่วยแดง พยาบาลประจำคลินิกยาต้านไวรัส โรงพยาบาลระโนด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการเฝ้าระวัง และ ป้องกันความล้มเหลวใน การรักษาในโรงพยาบาลระ โนด จ. สงขลา โดย นส. จาฤดี กองผล, นางละมัย ช่วยแดง พยาบาลประจำคลินิกยาต้านไวรัส โรงพยาบาลระโนด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการเฝ้าระวัง และ ป้องกันความล้มเหลวใน การรักษาในโรงพยาบาลระ โนด จ. สงขลา โดย นส. จาฤดี กองผล, นางละมัย ช่วยแดง พยาบาลประจำคลินิกยาต้านไวรัส โรงพยาบาลระโนด จ. สงขลา

2 ผลการเฝ้าระวัง และป้องกันความล้มเหลวในการ รักษาในโรงพยาบาลระโนด จ. สงขลา บริบท การรับประทานยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอ และตรง เวลา ถือเป็นหัวใจของการปฏิบัติตัวที่สำคัญของผู้ติดเชื้อเอชไอ วีและผู้ป่วยเอดส์ และส่งผลให้การรักษาด้วยยาต้านไวรัสมี ประสิทธิภาพสูงสุด ลดค่าใช้จ่ายให้ประเทศชาติ ป้องกันความ ล้มเหลวในการรักษา ลดอัตราการเจ็บป่วยและตายด้วยโรค เอดส์ ทางทีมงานคลินิกยาต้านไวรัสโรงพยาบาลระโนดจึงมี โครงการเฝ้าระวังและป้องกันความล้มเหลวในการรักษาในปี 2555 ขึ้นโดย 1. ดูแลให้ผู้ป่วยไม่ขาดยา ( ไม่ขาดนัด ) 2. ตรวจ CD4, VL ตามเกณฑ์ 3. ตรวจ DR ในกรณีมีความเสี่ยงต่อการ ล้มเหลวในการรักษา 4. เปลี่ยนสูตรยาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อย่างรวดเร็วเมื่อมีการดื้อยา 5. แก้ไขปัญหารายบุคคลในกรณีมี ความเสี่ยงต่อการล้มเหลวในการรักษา และ 6. เน้นย้ำ ความสำคัญของการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ ผลจากการเฝ้าระวังและป้องกันความล้มเหลวในการ รักษาพบว่า ในปี 2555 คลินิกยาต้านไวรัสโรงพยาบาลระโนด มี จำนวนผู้ป่วยดื้อยาลดลง จาก 19 ราย ในปี 2554 เหลือ 9 ราย ในปี 2555 มีการดูแลและแก้ไขปัญหาการขาดนัดและ รับประทานยาไม่สม่ำเสมอได้อย่างแท้จริง

3 ประเด็นคุณภาพ / ความเสี่ยงที่สำคัญ 1. ผู้ป่วยขาดนัด / ขาดยา 2. ผู้ป่วยขาดการตรวจ CD4, VL ตามเกณฑ์ 3. เกิดความล่าช้าของระบบการตรวจเชื้อ DR 4. เกิดความล่าช้าในระบบการเปลี่ยนสูตรดื้อยา 5. จนท. ไม่สามารถแก้ปัญหาความเสี่ยงต่อความล้มเหลว ในการรักษาได้ไม่ตรงกับปัญหาของผู้ป่วย 6. ผู้ป่วยขาดแรงกระตุ้น เตือนถึงความสำคัญของการ รับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ

4 วัตถุประสงค์ 1. อัตราผู้ป่วยขาดนัดน้อยกว่าร้อยละ 20 2. อัตราผู้ป่วยขาดยาเกิน 6 เดือนน้อยกว่าร้อยละ 10 3. เกิดเชื้อดื้อยาน้อยกว่า ร้อยละ 5 4. ผู้ป่วยรับประทานยาสม่ำเสมอ ( มากกว่าร้อยละ 95) ร้อยละ 90 5. ผู้ป่วยเอดส์ตายน้อยกว่าร้อยละ 2

5 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ต. ค.54- 30 ก. ย.55

6 วิธีดำเนินการ 1. ประชุมทีมงานคลินิกยาต้านเพื่อชี้แจงแนวทางการเฝ้าระวัง และป้องกันความล้มเหลวในการรักษา 2. พัฒนาระบบ ติดตามผู้ป่วยขาดนัด ให้มีคุณภาพ ได้ มาตรฐาน และต่อเนื่อง

7 วิธีดำเนินการ 3. พัฒนาระบบการเตือนการตรวจ CD4 และ VL ให้ได้ตาม เกณฑ์ 4. ประสานงานหน่วยงานชันสูตร เรื่องการแจ้งผลเลือดด่วน ในกรณี VL มากกว่า 2000 รูปแบบ / มลและการตรวจเชื้อ ดื้อยา 5. เข้าร่วมกับระบบการของคำปรึกษาทาง internet กับรพ. ศูนย์ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการเปลี่ยนสูตรยา

8 ผลการดำเนินงานปี 2554-2555 ตัวชี้วัด เป้าหมายผลงานปี 2554 ผลงานปี 2555 1. อัตราผู้ป่วยขาดนัด < ร้อย ละ 20 10.58 (142/1,3 42) 10.87 (183/1,1683) 2. อัตราผู้ป่วยขาดยาเกิน 6 เดือน < ร้อย ละ 1 2.60.03 3. เกิดเชื้อดื้อยา < ร้อย ละ 5 7.33.2 4. ผู้ป่วยรับประทานยา สม่ำเสมอ ( มากกว่า ร้อยละ 95) ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 92.7794.12 5. ผู้ป่วยเอดส์ตายน้อย กว่าร้อยละ 2 ร้อยละ 90 100 6. การติดตามระดับ CD4 ทุก 6 เดือน ร้อยละ 80 32.5376.47 7. การติดตามระดับ VL ทุกปี ร้อยละ 90 90.3697.32

9 แผนการพัฒนาต่อเนื่อง 1. พัฒนาระบบการติดตามการขาดนัดโดยใช้ computer 2. พัฒนาระบบบันทึกปัญหาและการให้ความรู้ตาม HIV Treatment literacy 3. เขียนโครงการพัฒนางานตามปัญหาตัวชี้วัด 4. ศึกษาความพึงพอใจผู้รับบริการ


ดาวน์โหลด ppt ผลการเฝ้าระวัง และ ป้องกันความล้มเหลวใน การรักษาในโรงพยาบาลระ โนด จ. สงขลา โดย นส. จาฤดี กองผล, นางละมัย ช่วยแดง พยาบาลประจำคลินิกยาต้านไวรัส โรงพยาบาลระโนด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google