งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้เรียนชั้นปวช.1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้เรียนชั้นปวช.1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้เรียนชั้นปวช.1
ในการเลือกเรียนสาขางานการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัย นายไพรัตน์ ลิ้มปองทรัพย์ เลขที่ 2 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

2 ปัญหาการวิจัย การศึกษานับเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพของคนในประเทศ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 การจัดการเรียนการสอนประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ 4 สาขางาน

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกเรียนสาขางานการบัญชีของผู้เรียนชั้นปวช.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการและวิทยาลัยเทคโนโลยี ตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร

4 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 1. ปัจจัยด้านเหตุผลส่วนตัว 2. ปัจจัยด้านที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 3. ปัจจัยด้านคุณภาพการสอน การตัดสินใจเลือกเรียนสาขางานการบัญชีของผู้เรียนชั้นปวช.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการและวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร

5 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชี 3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

6 วิธีดำเนินงานวิจัย 1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 3. วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 5. การจัดทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

7 สรุปผลการวิจัย ปัจจัย S.D. อันดับที่ ด้านคุณภาพการสอน 4.24 0.50 1
ตารางแสดงลำดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ เลือกเรียนสาขางานการบัญชีแต่ละด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ปัจจัย S.D. อันดับที่ ด้านคุณภาพการสอน 4.24 0.50 1 ด้านที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 3.96 0.56 2 ด้านเหตุผลส่วนตัว 3.94 0.86 3

8 สรุปผลการวิจัย (ต่อ) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสาขางานการบัญชีของผู้เรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการและวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามลำดับได้ ดังนี้ คือ ด้านคุณภาพการสอน ด้านที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และด้านเหตุผลส่วนตัว

9 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้เรียนชั้นปวช.1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google