งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้เรียน ชั้นปวช.1 ในการเลือกเรียนสาขางานการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตร บริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้เรียน ชั้นปวช.1 ในการเลือกเรียนสาขางานการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตร บริหารธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้เรียน ชั้นปวช.1 ในการเลือกเรียนสาขางานการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตร บริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัย นายไพรัตน์ ลิ้มปองทรัพย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ เลขที่ 2 ถนนมหาราช แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

2 ปัญหาการวิจัย  การศึกษานับเป็นปัจจัยที่สำคัญ ยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพของ คนในประเทศ  พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ. ศ. 2542  การจัดการเรียนการสอน ประเภทวิชา พาณิช ยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ 4 สาขางาน

3 วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ ตัดสินใจในการเลือกเรียนสาขางานการ บัญชีของผู้เรียนชั้นปวช.1 วิทยาลัย เทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการและ วิทยาลัยเทคโนโลยี ตั้งตรง จิตรบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร

4 กรอบแนวคิดในการวิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม การตัดสินใจเลือกเรียน สาขางานการบัญชีของ ผู้เรียนชั้นปวช.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้ง ตรงจิตรพณิชยการและ วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้ง ตรงจิตรบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร 1. ปัจจัยด้านเหตุผล ส่วนตัว 2. ปัจจัยด้านที่ เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 3. ปัจจัยด้านคุณภาพ การสอน

5 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ( ปรับปรุง พ. ศ. 2546) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการ บัญชี 3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

6 วิธีดำเนินงานวิจัย 1. ประชากร และกลุ่ม ตัวอย่าง 2. เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัย 4. การเก็บรวบรวม ข้อมูล 6. สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล 3. วิธีการสร้างเครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย 5. การจัดทำข้อมูลและการ วิเคราะห์ข้อมูล

7 สรุปผลการวิจัย ปัจจัย S.D. อันดับ ที่ ด้านคุณภาพการสอน 4.240.501 ด้านที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 3.960.562 ด้านเหตุผลส่วนตัว 3.940.863 ตารางแสดงลำดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผล ต่อการตัดสินใจ เลือกเรียนสาขางาน การบัญชีแต่ละด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหา น้อย

8 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน สาขางานการบัญชีของผู้เรียนวิทยาลัย เทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการและวิทยาลัย เทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจอยู่ในระดับ มาก โดยเรียงตามลำดับได้ ดังนี้ คือ ด้าน คุณภาพการสอน ด้านที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และด้านเหตุผลส่วนตัว สรุปผลการวิจัย ( ต่อ )

9


ดาวน์โหลด ppt ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้เรียน ชั้นปวช.1 ในการเลือกเรียนสาขางานการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตร บริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google