งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนองานวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการใช้ จ่าย ของประชาชนในเขต ชุมชน บ้านโคกขมิ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานนำเสนองานวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการใช้ จ่าย ของประชาชนในเขต ชุมชน บ้านโคกขมิ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 งานนำเสนองานวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการใช้ จ่าย ของประชาชนในเขต ชุมชน บ้านโคกขมิ้น

3 OUTLINE  หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค์ของ งานวิจัย วัตถุประสงค์ของ งานวิจัย  ขอบเขตเนื้อหา งานวิจัย ขอบเขตเนื้อหา งานวิจัย  งานวิจัยที่ งานวิจัยที่  เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง  วิธีดำเนินงานวิจัย วิธีดำเนินงานวิจัย  ประโยชน์ที่คาดว่าจะ ได้รับ ประโยชน์ที่คาดว่าจะ ได้รับ  ระยะเวลาในการทำ วิจัย ระยะเวลาในการทำ วิจัย  เอกสารอ้างอิง เอกสารอ้างอิง

4 หลักการและเหตุผลในการทำ วิจัย  รายวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณทิต ศึกษา เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาบังคับ ของนักศึกษาหลักสูตร MBA คณะ วิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ เลย  ซึ่งมีความสำคัญและเล็งเห็นคุณภาพ ของการศึกษา และต้องการสำรวจความ คิดเห็นในการเรียนวิชานี้ เพื่อปรับปรุง การเรียนการสอนต่อไป ภาพประกอบ งานวิจัย

5 วัตถุประสงค์การทำวิจัย 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของ ประชากรในชุมชน 2. เพื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายประจำวัน ของประชากรในชุมชน 3. เพื่อทราบการใช้จ่ายประจำวันของแต่ละ ครัวเรือน

6 ขอบเขตเนื้อหางานวิจัย • ศึกษาความพึงพอใจกับนักศึกษาหมู่เรียน บธ.5401 คณะวิทยาการ

7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  นาย ก ได้กล่าวว่า • นาย ข ได้กล่าวว่า • นาย ค ได้กล่าวว่า

8 วิธีดำเนินงานวิจัย 1. เก็บ รวบรวม ข้อมูล 2. เตรียม เครื่องมือ ในการทำ วิจัย 3. รวบรวม ข้อมูล 4. วิเคราะห์ และ ประมวลผล 5. สรุป ผลงานวิจัย

9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  จากงานวิจัย........................................................

10 ระยะเวลาในการทำวิจัย  ระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัย ตั้งแต่วันที่................................... ถึง...............................................

11 เอกสารอ้างอิง  ทฤษฎี................................................................


ดาวน์โหลด ppt งานนำเสนองานวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการใช้ จ่าย ของประชาชนในเขต ชุมชน บ้านโคกขมิ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google