งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนองานวิจัย. เรื่อง พฤติกรรมการใช้จ่าย. ของประชาชนในเขตชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานนำเสนองานวิจัย. เรื่อง พฤติกรรมการใช้จ่าย. ของประชาชนในเขตชุมชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานนำเสนองานวิจัย. เรื่อง พฤติกรรมการใช้จ่าย. ของประชาชนในเขตชุมชน
งานนำเสนองานวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการใช้จ่าย ของประชาชนในเขตชุมชน บ้านโคกขมิ้น

2 OUTLINE หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของ งานวิจัย
ขอบเขตเนื้อหางานวิจัย งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินงานวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะ ได้รับ ระยะเวลาในการทำวิจัย เอกสารอ้างอิง

3 หลักการและเหตุผลในการทำวิจัย
รายวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณทิตศึกษา เป็นส่วนหนึ่งใน รายวิชาบังคับของนักศึกษาหลักสูตร MBA คณะวิทยาการ จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งมีความสำคัญและเล็งเห็นคุณภาพของการศึกษา และ ต้องการสำรวจความคิดเห็นในการเรียนวิชานี้ เพื่อปรับปรุง การเรียนการสอนต่อไป ภาพประกอบงานวิจัย

4 วัตถุประสงค์การทำวิจัย
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชากรในชุมชน เพื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายประจำวันของประชากรในชุมชน เพื่อทราบการใช้จ่ายประจำวันของแต่ละครัวเรือน

5 ขอบเขตเนื้อหางานวิจัย
ศึกษาความพึงพอใจกับนักศึกษาหมู่เรียน บธ.5401 คณะ วิทยาการ

6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นาย ก ได้กล่าวว่า นาย ข ได้กล่าวว่า นาย ค ได้กล่าวว่า

7 วิธีดำเนินงานวิจัย 1.เก็บรวบรวมข้อมูล 2.เตรียมเครื่องมือในการทำวิจัย
3.รวบรวมข้อมูล 4.วิเคราะห์และประมวลผล 5.สรุปผลงานวิจัย

8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จากงานวิจัย

9 ระยะเวลาในการทำวิจัย
ระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัย ตั้งแต่วันที่ ถึง

10 เอกสารอ้างอิง ทฤษฎี


ดาวน์โหลด ppt งานนำเสนองานวิจัย. เรื่อง พฤติกรรมการใช้จ่าย. ของประชาชนในเขตชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google