งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสุพัณณรัฎฐ์ ประชานิยม วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสุพัณณรัฎฐ์ ประชานิยม วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสุพัณณรัฎฐ์ ประชานิยม วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สาขางานการเลขานุการ เรื่อง ความขยันหมั่นเพียรของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานการเลขานุการ โดยวิธีการสอนแบบขันธ์ห้า ผู้วิจัย นางสุพัณณรัฎฐ์ ประชานิยม วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ เลขที่ 2 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

2 ปัญหาการวิจัย ปัจจุบันจะเห็นว่า คุณลักษณะที่ดีๆ หลายประการในสังคมไทย ซึ่งเคยช่วยจรรโลงสังคมให้เป็นสุข ได้เหือดหายไป เช่น การร่วมมือกันทำงาน การไม่ก้าวก่ายสิทธิของผู้อื่น เพราะ “ความเกรงใจ” การช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ตามแนวคิด”ช่วยเขาเอาบุญ” เป็นต้น คุณลักษณะดีๆ เหล่านั้นเกือบจะหาไม่ได้ในสังคมไทย ความกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณ การเลี้ยงดูพ่อแม่ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยที่เคยปฏิบัติกันเป็นปกติในสังคมไทย ก็กลับทอดทิ้ง และไปตามอย่างวัฒนธรรมตะวันตก ความรักนวลสงวนตัวของหญิงไทย ความมีมารยาทอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ การสั่งสอนให้เด็กรู้จักอดทน พูดเพราะ เกรงกลัวบาป มุ่งทำความดีเพื่อผลภายหน้า รวมทั้งคุณลักษณะอื่นๆ อีกมากมายซึ่งเป็นลักษณะที่ดีของคนไทย

3 ปัญหาการวิจัย สังคมไทยปัจจุบันก็ทอดทิ้งและได้มีการสั่งสอนอบรมให้แก่เด็กไทยอย่างจริงจัง เด็กรุ่นหลังจึงเติบโตมาเป็นคนไทยรุ่นใหม่ที่ไม่มีมารยาท ไม่มีวัฒนธรรม ไม่มีคุณภาพ และไม่งดงามตามแบบที่สังคมต้องการ ผู้วิจัยจึงนำวิธีการสอนแบบขันธ์ห้ามาบูรณาการในการสอนให้กับนักเรียนเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ และตรงกับเอลักษณ์ของวิทยาลัยที่ว่า “ความรู้ คู่คุณธรรม”

4 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาค่านิยมความความขยันหมั่นเพียรของ นักเรียนในภาควิชาสาขางานการเลขานุการระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร 2. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนในภาควิชาเลขานุการ เรื่องความขยันหมั่นเพียร ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 โดยวิธีการสอนแบบขันธ์ห้า ที่มีประสิทธิภาพ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนโดยวิธีการสอนแบบขันธ์ห้า 4. เปรียบเทียบสัมฤทธิ์ผลก่อน-หลังเริ่มโดยวิธีสอนแบบขันธ์ห้า

5 สรุปผลการวิจัย ข้อ คำถาม ร้อยละ 1 นักเรียนมีความกล้าในการแสดงออก 87.50
2 นักเรียนการมีมนุษย์สัมพันธ์และการแสดงกิริยามารยาทที่ดีในชั้นเรียนกับเพื่อนด้วยกัน 78.80 3 นักเรียนการมีสัมมาคารวะต่อครูอาจารย์ 79.00 4 นักเรียนความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเองที่ได้รับมอบหมาย 76.50 5 นักเรียนได้ใช้คำพูดที่เหมาะสม 80.09 6 นักเรียนยอมรับและฟังการชี้แนะจากครูและนำไปปรับปรุงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 89.60

6 สรุปผลการวิจัย (ต่อ) จากการเรียนด้วยการสอนแบบขันธ์ห้า ทำให้นักเรียน มีพฤติกรรมในแต่ละด้านดีขึ้น และเห็นคุณค่าของตนเองมากขึ้น อีกทั้งยังนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย

7 ขอบพระคุณทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt นางสุพัณณรัฎฐ์ ประชานิยม วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google