งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สาขา งานการเลขานุการ เรื่อง ความขยันหมั่นเพียรของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานการเลขานุการ โดยวิธีการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สาขา งานการเลขานุการ เรื่อง ความขยันหมั่นเพียรของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานการเลขานุการ โดยวิธีการสอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สาขา งานการเลขานุการ เรื่อง ความขยันหมั่นเพียรของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานการเลขานุการ โดยวิธีการสอน แบบขันธ์ห้า ผู้วิจัย นางสุพัณณรัฎฐ์ ประชานิยม วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ เลขที่ 2 ถนนมหาราช แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

2 ปัญหาการวิจัย ปัจจุบันจะเห็นว่า คุณลักษณะที่ดีๆ หลาย ประการในสังคมไทย ซึ่งเคยช่วยจรรโลงสังคม ให้เป็นสุข ได้เหือดหายไป เช่น การร่วมมือกัน ทำงาน การไม่ก้าวก่ายสิทธิของผู้อื่น เพราะ “ ความเกรงใจ ” การช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส คน พิการ ตามแนวคิด ” ช่วยเขาเอาบุญ ” เป็นต้น คุณลักษณะดีๆ เหล่านั้นเกือบจะหาไม่ได้ใน สังคมไทย ความกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณ การเลี้ยงดูพ่อแม่ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยที่เคย ปฏิบัติกันเป็นปกติในสังคมไทย ก็กลับทอดทิ้ง และไปตามอย่างวัฒนธรรมตะวันตก ความรัก นวลสงวนตัวของหญิงไทย ความมีมารยาทอ่อน น้อมต่อผู้ใหญ่ การสั่งสอนให้เด็กรู้จักอดทน พูด เพราะ เกรงกลัวบาป มุ่งทำความดีเพื่อผลภาย หน้า รวมทั้งคุณลักษณะอื่นๆ อีกมากมายซึ่ง เป็นลักษณะที่ดีของคนไทย

3 ปัญหาการวิจัย สังคมไทยปัจจุบันก็ทอดทิ้งและได้มีการสั่ง สอนอบรมให้แก่เด็กไทยอย่างจริงจัง เด็กรุ่น หลังจึงเติบโตมาเป็นคนไทยรุ่นใหม่ที่ไม่มี มารยาท ไม่มีวัฒนธรรม ไม่มีคุณภาพ และไม่ งดงามตามแบบที่สังคมต้องการ ผู้วิจัยจึงนำวิธีการสอนแบบขันธ์ห้ามา บูรณาการในการสอนให้กับนักเรียนเพื่อปลูกฝัง ให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของสถานประกอบการ และตรงกับ เอลักษณ์ของวิทยาลัยที่ว่า “ ความรู้ คู่คุณธรรม ”

4 วัตถุประสงค์การ วิจัย 1. เพื่อพัฒนาค่านิยมความความ ขยันหมั่นเพียรของ นักเรียนในภาควิชาสาขา งานการเลขานุการระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรง จิตรบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร 2. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ของ นักเรียนในภาควิชาเลขานุการ เรื่องความ ขยันหมั่นเพียร ของนักเรียนชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 โดยวิธีการสอน แบบขันธ์ห้า ที่มีประสิทธิภาพ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนโดยวิธีการสอนแบบ ขันธ์ห้า 4. เปรียบเทียบสัมฤทธิ์ผลก่อน - หลังเริ่ม โดยวิธีสอนแบบขันธ์ห้า

5 สรุปผลการวิจัย ข้อคำถามร้อยละ 1 นักเรียนมีความกล้าในการแสดงออก 87.50 2 นักเรียนการมีมนุษย์สัมพันธ์และการแสดง กิริยามารยาทที่ดีในชั้นเรียนกับเพื่อนด้วยกัน 78.80 3 นักเรียนการมีสัมมาคารวะต่อครูอาจารย์ 79.00 4 นักเรียนความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเองที่ ได้รับมอบหมาย 76.50 5 นักเรียนได้ใช้คำพูดที่เหมาะสม 80.09 6 นักเรียนยอมรับและฟังการชี้แนะจากครูและ นำไปปรับปรุงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 89.60

6 สรุปผลการวิจัย ( ต่อ ) จากการเรียนด้วยการสอนแบบขันธ์ ห้า ทำให้นักเรียน มี พฤติกรรมในแต่ละด้านดีขึ้น และเห็น คุณค่าของตนเองมากขึ้น อีกทั้งยังนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย

7 ขอบพระ คุณทุก ท่าน


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สาขา งานการเลขานุการ เรื่อง ความขยันหมั่นเพียรของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานการเลขานุการ โดยวิธีการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google