งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO. Company Logo เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาพิมพ์อังกฤษด้วย คอมพิวเตอร์ 1 ของนักศึกษา สาขาวิชาพณิชยการและการจัดการ ธุรกิจท่องเที่ยวระดับประกาศนียบัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO. Company Logo เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาพิมพ์อังกฤษด้วย คอมพิวเตอร์ 1 ของนักศึกษา สาขาวิชาพณิชยการและการจัดการ ธุรกิจท่องเที่ยวระดับประกาศนียบัตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO

2 Company Logo เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาพิมพ์อังกฤษด้วย คอมพิวเตอร์ 1 ของนักศึกษา สาขาวิชาพณิชยการและการจัดการ ธุรกิจท่องเที่ยวระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนโปลิ เทคนิคลานนา เชียงใหม่ 1 2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา สาขาวิชาพณิชยการและการจัดการ ธุรกิจท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนโปลิ เทคนิคลานนา เชียงใหม่ ที่มีต่อการใช้ โปรแกรม PIM 2001วัตถุประสงค์

3 Company Logo ตัวแปรต้น โปรแกรม PIM 2001 กรอบแนวคิดในการวิจัยตัวแปรตาม 1. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน รายวิชาพิมพ์ อังกฤษด้วย คอมพิวเตอร์ 1 2. ความพึงพอใจ ของนักศึกษา 1

4 Company Logo ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร นักศึกษา สาขาวิชาพณิชยการ และการจัดการธุรกิจ ท่องเที่ยว ระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนโปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่ ปี การศึกษา 2553 จำนวน 130 คน กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาห้อง พณ.1102 จำนวน 32 คน ที่ได้มาโดย การเลือกแบบ เจาะจงประชากร

5 Company Logo ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ 123 แบบสอบถาม ความพึงพอใจ ของนักศึกษาที่ มีต่อการใช้ โปรแกรม PIM 2001 โปรแกรม PIM 2001 แบบบันทึกผล การทดสอบใน การพิมพ์

6 Company Logo สรุปผลการวิจัย 1. ผลการศึกษาพบว่าทดสอบก่อนการใช้โปรแกรม PIM 2001 ในสัปดาห์ที่ 1 และหลังการใช้โปรแกรม PIM 2001 ในสัปดาห์ที่ 16 จะเห็นได้ว่าก่อนใช้โปรแกรม PIM 2001 นักศึกษามีความสามารถในการพิมพ์โดยเฉลี่ย 18 คำ / นาที ผลการทดสอบ ผ่านเกณฑ์ระดับต่ำ และหลังจาก ทดลองใช้โปรแกรม PIM 2001 นักศึกษามีความสามารถ ในการพิมพ์ดีขึ้นโดยเฉลี่ย 26 คำ / นาที ผลการทดสอบ ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 2. ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึง พอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้โปรแกรม PIM 2001 ในการ สอนรายวิชาพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

7 Company Logo สรุปผลการวิจัย ด้านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ด้านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม พบว่านักศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม PIM 2001 ใน การเรียนรายวิชา พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 ด้าน จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ ครอบคลุมถึงพฤติกรรมด้านความคิดความรู้สึกและ ความสามารถในการปฏิบัติ รองลงไปคือ มีความ สอดคล้องกับจุดประสงค์ในหลักสูตร และมีความ สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา ด้านวิชาเนื้อหา ด้านวิชาเนื้อหา พบว่านักศึกษามีความคิดเห็น เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม PIM 2001 ในการเรียนรายวิชา พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 ด้านเนื้อหาวิชาโดยรวมอยู่ ในระดับมาก คือเนื้อหาแต่ละครั้งเหมาะกับจำนวนคาบที่ใช้ รองลงไปคือ โปรแกรมมีการจัดลำดับความยากง่ายของ เนื้อหาวิชา รองลงไปคือ สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชา ของหลักสูตรและเนื้อหาในแต่ละบทมีความน่าสนใจ

8 Company Logo สรุปผลการวิจัย ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่านักศึกษามี ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม PIM 2001 ในการ เรียนรายวิชา พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 ด้านกิจกรรม การเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ นักศึกษา สามารถฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเอง รองลงไปคือ แบบฝึกพิมพ์ ในมีความสอดคล้องกับใบงาน รองลงไปคือ ลำดับเนื้อหาใน แต่ละบทมีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้และมีการเน้น กระบวนการทักษะการฝึกปฏิบัติ ด้านการวัดและการประเมินผล ด้านการวัดและการประเมินผล พบว่านักศึกษามี ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม PIM 2001 ในการ เรียนรายวิชา พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 ด้านการวัด และการประเมินผลโดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ เครื่องมือ วัดสอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม และวิธีการวัด เหมาะสมกับพฤติกรรมที่ต้องการวัด

9 Company Logo ข้อเสนอแนะการวิจัย  ในการฝึกพิมพ์จากโปรแกรมสำเร็จรูปนั้นอาจจะ เป็นเพียงการฝึกพิมพ์ที่ให้นักศึกษามีความถนัด เบื้องต้นเท่านั้น ผู้สอนอาจจะต้องหาใบงานเสริม เพื่อให้ผู้ฝึกพิมพ์สามารถพิมพ์ประโยคต่างๆ เพิ่มขึ้น ได้  ถ้านักศึกษามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนักศึกษา อาจจะต้องหาวิธีการวัดแบบอื่นเพิ่มขึ้นได้  เวลาฝึกพิมพ์เพื่อบันทึกสถิตินั้น ผู้สอนอาจไม่ จำเป็นต้องให้วัดจากโปรแกรมเพียงอย่างเดียว อาจจะให้นักศึกษาลองฝึกพิมพ์จาก Microsoft Word และคำนวณคำสุทธิด้วยตนเอง เพื่อให้นักศึกษาฝึก คิดการคำนวณคำสุทธิและคำระคน

10 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO. Company Logo เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาพิมพ์อังกฤษด้วย คอมพิวเตอร์ 1 ของนักศึกษา สาขาวิชาพณิชยการและการจัดการ ธุรกิจท่องเที่ยวระดับประกาศนียบัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google