งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 รายวิชาพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 โดยใช้โปรแกรม PIM 2001

2 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์1 ของนักศึกษาสาขาวิชาพณิชยการและการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาพณิชยการและการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ที่มีต่อการใช้โปรแกรม PIM 2001 2

3 กรอบแนวคิด ในการวิจัย
1 กรอบแนวคิด ในการวิจัย ตัวแปรต้น โปรแกรม PIM 2001 ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์1 2. ความพึงพอใจของนักศึกษา

4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษาสาขาวิชาพณิชยการและการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ปีการศึกษา จำนวน 130 คน นักศึกษาห้อง พณ.1102 จำนวน 32 คน ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงประชากร

5 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้
1 2 3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้โปรแกรม PIM 2001 แบบบันทึกผลการทดสอบในการพิมพ์ โปรแกรมPIM 2001

6 สรุปผลการวิจัย 1. ผลการศึกษาพบว่าทดสอบก่อนการใช้โปรแกรม PIM 2001 ในสัปดาห์ที่ 1 และหลังการใช้โปรแกรม PIM 2001 ในสัปดาห์ที่ 16 จะเห็นได้ว่าก่อนใช้โปรแกรม PIM 2001นักศึกษามีความสามารถในการพิมพ์โดยเฉลี่ย 18 คำ/นาที ผลการทดสอบ ผ่านเกณฑ์ระดับต่ำ และหลังจากทดลองใช้โปรแกรม PIM 2001 นักศึกษามีความสามารถในการพิมพ์ดีขึ้นโดยเฉลี่ย 26 คำ/นาที ผลการทดสอบ ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 2. ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้โปรแกรม PIM 2001 ในการสอนรายวิชาพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

7 สรุปผลการวิจัย ด้านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม พบว่านักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมPIM 2001 ในการเรียนรายวิชา พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 ด้านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ ครอบคลุมถึงพฤติกรรมด้านความคิดความรู้สึกและความสามารถในการปฏิบัติ รองลงไปคือ มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ในหลักสูตร และมีความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา ด้านวิชาเนื้อหา พบว่านักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมPIM 2001 ในการเรียนรายวิชา พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 ด้านเนื้อหาวิชาโดยรวมอยู่ในระดับมาก คือเนื้อหาแต่ละครั้งเหมาะกับจำนวนคาบที่ใช้ รองลงไปคือ โปรแกรมมีการจัดลำดับความยากง่ายของเนื้อหาวิชา รองลงไปคือ สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชาของหลักสูตรและเนื้อหาในแต่ละบทมีความน่าสนใจ

8 สรุปผลการวิจัย ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่านักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมPIM 2001 ในการเรียนรายวิชา พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเอง รองลงไปคือ แบบฝึกพิมพ์ในมีความสอดคล้องกับใบงาน รองลงไปคือ ลำดับเนื้อหาในแต่ละบทมีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้และมีการเน้นกระบวนการทักษะการฝึกปฏิบัติ ด้านการวัดและการประเมินผล พบว่านักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม PIM 2001 ในการเรียนรายวิชา พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 ด้านการวัดและการประเมินผลโดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ เครื่องมือวัดสอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม และวิธีการวัดเหมาะสมกับพฤติกรรมที่ต้องการวัด

9 ข้อเสนอแนะการวิจัย  ในการฝึกพิมพ์จากโปรแกรมสำเร็จรูปนั้นอาจจะเป็นเพียงการฝึกพิมพ์ที่ให้นักศึกษามีความถนัดเบื้องต้นเท่านั้น ผู้สอนอาจจะต้องหาใบงานเสริมเพื่อให้ผู้ฝึกพิมพ์สามารถพิมพ์ประโยคต่างๆ เพิ่มขึ้นได้  ถ้านักศึกษามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนักศึกษาอาจจะต้องหาวิธีการวัดแบบอื่นเพิ่มขึ้นได้  เวลาฝึกพิมพ์เพื่อบันทึกสถิตินั้น ผู้สอนอาจไม่จำเป็นต้องให้วัดจากโปรแกรมเพียงอย่างเดียว อาจจะให้นักศึกษาลองฝึกพิมพ์จาก Microsoft Word และคำนวณคำสุทธิด้วยตนเอง เพื่อให้นักศึกษาฝึกคิดการคำนวณคำสุทธิและคำระคน

10 ขอบคุณ!


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google