งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
การศึกษาปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 1) และ ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. 1) ปีการศึกษา 2556 นางสุทิน สังอุไร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ การศึกษาปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 1) และ ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. 1) ปีการศึกษา 2556 นางสุทิน สังอุไร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

2 ปัญหาของการวิจัย เป็นกรณีศึกษาถึงปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 1) และ ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. 1) ปีการศึกษา 2556

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) และ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) ปีการศึกษา 2556

4 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา จำนวน คน นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา จำนวน 103 คน กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) และ นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) ปีการศึกษา จำนวน 294 คน ใช้วิธีการได้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง

5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจัดทำเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) ปีการศึกษา มี 3 ด้านคือ ด้านที่ 1. ตนเองและผู้ปกครอง ด้านที่ 2.สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคม ด้านที่ 3.สถานศึกษา แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale

6 ขั้นตอนการดำเนินการการวิจัย
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสร้างเครื่องมือการวิจัย ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและปรับปรุง ทดลองใช้ ปรับปรุง เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัย

7 สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าความถี่ วิเคราะห์ความถี่

8 การวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ
การวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ภาพรวมการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส1)ปีการศึกษา 2556

9 การวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ ตารางที่ 2 ผลการศึกษาปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และปวส.1 ปีการศึกษา 2556 เป็นรายด้านโดยเสนอเฉพาะรายการที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกของแต่ละด้าน

10 สรุปผลการวิจัย ผลการวิเคราะห์โดยภาพรวม พบว่าทุกปัจจัยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ปัจจัยด้านสถานศึกษา รองลงมาได้แก่ปัจจัยด้านตนเองและผู้ปกครอง ตามลำดับ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google