งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ของ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. 1) และ ระดับชั้น ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ของ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. 1) และ ระดับชั้น ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ของ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. 1) และ ระดับชั้น ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. 1) ปีการศึกษา 2556 นางสุทิน สังอุไร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ การศึกษาปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อ ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ของ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพ ( ปวช. 1) และ ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. 1) ปีการศึกษา 2556 นางสุทิน สังอุไร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

2 ปัญหาของการวิจัย เป็นกรณีศึกษาถึงปัจจัยในการ เลือกศึกษาต่อที่ วิทยาลัย เทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ของนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. 1) และ ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. 1) ปีการศึกษา 2556

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาปัจจัยในการเลือกศึกษา ต่อที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ของ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพ ( ปวช.1) และ ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.1) ปี การศึกษา 2556

4 ประชากร นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.1) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปี การศึกษา 2556 จำนวน 191 คน นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ( ปวส.1) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2556 จำนวน 103 คน กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.1) และ นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.1) ปีการศึกษา 2556 จำนวน 294 คน ใช้วิธีการได้กลุ่มตัวอย่าง แบบเจาะจง

5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจัดทำเป็น แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามการศึกษาปัจจัยที่มีผล ต่อการเลือกศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตรดิตถ์ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพ ( ปวช.1) และระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.1) ปีการศึกษา 2556 มี 3 ด้าน คือ ด้านที่ 1. ตนเองและผู้ปกครอง ด้านที่ 2. สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคม ด้านที่ 3. สถานศึกษา แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale

6 ขั้นตอนการดำเนินการการวิจัย  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ สร้างเครื่องมือการวิจัย  ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและปรับปรุง  ทดลองใช้ ปรับปรุง  เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล  สรุปผลการวิจัย

7 สถิติที่ใช้ในการวิจัย  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย (Mean)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  ค่าความถี่ วิเคราะห์ความถี่

8 การวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ ภาพรวมการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก ศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ของ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.1) และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ( ปวส 1) ปีการศึกษา 2556

9 การวิเคราะห์ข้อมูล สำคัญ ตารางที่ 2 ผล การศึกษาปัจจัยใน การเลือกศึกษาต่อ ที่วิทยาลัย เทคโนโลยี อุตรดิตถ์ ของ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และปวส.1 ปีการศึกษา 2556 เป็นรายด้านโดย เสนอเฉพาะ รายการที่ได้ คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกของแต่ ละด้าน

10 สรุปผลการวิจัย ผลการวิเคราะห์โดยภาพรวม พบว่าทุก ปัจจัยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ปัจจัยด้านสถานศึกษา รองลงมาได้แก่ปัจจัยด้านตนเองและ ผู้ปกครอง ตามลำดับ


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ของ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. 1) และ ระดับชั้น ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google