งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้น ปวช. ปีที่ 2 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ปีการศึกษา 2555

2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
ผู้วิจัย นางจรัสศรี ดอนชัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย

3 ปัญหาการวิจัย ผู้วิจัยเห็นว่า นักเรียนระดับ ปวช.ปีที่ 1 ขาดทักษะในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันด้วยภาษาอังกฤษ และไม่ทราบว่า ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับเจตคติของ นักเรียนแตกต่างกันอย่างไร และตัวแปรใดมีความสำคัญมากกว่ากัน

4 คำถามวิจัย - กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับบริบทของนักเรียนหรือไม่ นักเรียนมีเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษมากน้อยเพียงใด ตัวแปรใดที่ทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษคืออะไร

5 วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษ 2) เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการแก้ปัญหา และพัฒนาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

6 รายการ แปลความหมาย ความคิดเห็นของนักเรียน 3.26 ปานกลาง
ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ เจตคติที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น ปวช. ปีที่ 2 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ปีการศึกษา 2555 รายการ แปลความหมาย ความคิดเห็นของนักเรียน 3.26 ปานกลาง

7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ สรุปผลการวิจัย นักเรียนชั้น ปวช. ปีที่ 2 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ปีการศึกษา 2555 มีเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.26ซึ่งรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ภาษาอังกฤษช่วยในการประกอบอาชีพ รองลงมาได้แก่ ภาษาอังกฤษ เป็นวิชาที่ฝึกฝนได้ง่าย และเป็นวิชาที่ต้องใช้สมองมาก ตามลำดับ

8 ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google