งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวัดเจตคติที่มีต่อวิชา ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น ปวช. ปีที่ 2 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา พณิชยการเชียงราย ปีการศึกษา 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวัดเจตคติที่มีต่อวิชา ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น ปวช. ปีที่ 2 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา พณิชยการเชียงราย ปีการศึกษา 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวัดเจตคติที่มีต่อวิชา ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น ปวช. ปีที่ 2 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา พณิชยการเชียงราย ปีการศึกษา 2555

2 ผู้วิจัย นางจรัสศรี ดอนชัย วิทยาลัยอาชีวศึกษา พณิชยการเชียงราย

3 ปัญหาการวิจัย ผู้วิจัยเห็นว่า นักเรียนระดับ ปวช. ปีที่ 1 ขาทักษะ ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน ด้วยภาษาอังกฤษ นักเรียนระดับ ปวช. ปีที่ 1 ขาดทักษะ ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน ด้วยภาษาอังกฤษและไม่ทราบว่า ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับเจตคติของ นักเรียนแตกต่างกันอย่างไร และตัว แปรใดมีความสำคัญมากกว่ากัน ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับเจตคติของ นักเรียนแตกต่างกันอย่างไร และตัว แปรใดมีความสำคัญมากกว่ากัน

4 - กิจกรรมการเรียนการสอน สอดคล้องกับบริบทของนักเรียน หรือไม่ -- นักเรียนมีเจตคติต่อวิชา ภาษาอังกฤษมากน้อยเพียงใด - ตัวแปรใดที่ทำให้นักเรียนมี เจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษคือ อะไร คำถามวิจัย

5 วัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อวัดเจตคติของ นักเรียนที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษ 1) เพื่อวัดเจตคติของ นักเรียนที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษ 2) เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับ การแก้ปัญหา และพัฒนาวิธีการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา ภาษาอังกฤษ 2) เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับ การแก้ปัญหา และพัฒนาวิธีการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา ภาษาอังกฤษ

6 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์เจตคติที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น ปวช. ปีที่ 2 สาขา การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการ เชียงราย ปีการศึกษา 2555 รายการ แปล ความหมาย ความคิดเห็นของ นักเรียน 3.2 6 ปานกลาง

7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อวัด เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ สรุปผลการวิจัย นักเรียนชั้น ปวช. ปีที่ 2 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ปี การศึกษา 2555 มีเจตคติต่อวิชา ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.26 ซึ่งรายการที่มีค่าเฉลี่ย สูงสุด ได้แก่ ภาษาอังกฤษช่วยในการ ประกอบอาชีพ รองลงมาได้แก่ ภาษาอังกฤษ เป็นวิชาที่ฝึกฝนได้ง่าย และ เป็นวิชาที่ต้องใช้สมองมาก ตามลำดับ นักเรียนชั้น ปวช. ปีที่ 2 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ปี การศึกษา 2555 มีเจตคติต่อวิชา ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.26 ซึ่งรายการที่มีค่าเฉลี่ย สูงสุด ได้แก่ ภาษาอังกฤษช่วยในการ ประกอบอาชีพ รองลงมาได้แก่ ภาษาอังกฤษ เป็นวิชาที่ฝึกฝนได้ง่าย และ เป็นวิชาที่ต้องใช้สมองมาก ตามลำดับ

8 ขอขอบคุณและ สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การวัดเจตคติที่มีต่อวิชา ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น ปวช. ปีที่ 2 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา พณิชยการเชียงราย ปีการศึกษา 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google