งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง แรงจูงใจของนักศึกษาในการ เลือกเรียนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต ผู้วิจัย นางสาวณัฐกานต์ ภูแฝก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง แรงจูงใจของนักศึกษาในการ เลือกเรียนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต ผู้วิจัย นางสาวณัฐกานต์ ภูแฝก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อเรื่อง แรงจูงใจของนักศึกษาในการ เลือกเรียนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต ผู้วิจัย นางสาวณัฐกานต์ ภูแฝก

3 ปัญหาการวิจัย ปัจจุบันการศึกษาถือเป็นปัจจัยที่สำคัญในการ พัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุด ที่จะช่วยพัฒนาคนในชาติให้มีความรู้ ความสามารถ การศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความคิด ทักษะ และทัศนคติแก่ผู้เรียน การจัดการศึกษาใน ระดับอุดมศึกษานับเป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งในการ พัฒนากำลังคนของประเทศ จึงมีความจำเป็นต้อง พัฒนาและปรับบทบาทเพื่อให้สามารถเป็นแหล่งผลิต กำลังคนที่มีคุณภาพควบคู่กับการเป็นแหล่งระดม แสวงหา สร้างเผยแพร่ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี มี แรงจูงใจด้านใด ที่เป็น สิ่งสำคัญในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ซึ่งเป็นสิ่งที่ สถาบันควรให้ความสนใจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการบริหารการศึกษา ให้มี ความสอดคล้อง ทางด้านความต้องการของสังคม และความต้องการของ ผู้เรียน

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจของนักศึกษา ในการเลือกเรียน หลักสูตรปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจ 2. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจของ นักศึกษาในการเลือกเรียน หลักสูตรปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจบัณฑิต

5 กรอบแนวคิด ตัวแปรอิสระตัวแปรตาม - เพศ แรงจูใจในการ เลือกเรียนหลักสูตรปริญญาตรี - สาขาวิชา - ด้านความคิด ส่วนตัว - อาชีพของผู้ปกครอง - ด้าน เศรษฐกิจ - รายได้ของครอบครัว - ด้าน สังคม - ด้านบุคคลที่ เกี่ยวข้อง

6 ประชากร ประชากรตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษา วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ที่กำลัง ศึกษาอยู่ระดับชั้นปีที่ 3 ภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 สาขาบัญชี จำนวน 70 คน สาขาการตลาด จำนวน 45 คน สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 64 คน รวมทั้งสิ้น 179 คน

7 สรุปผลการวิจัย แรงจูงใจของนักศึกษาในการเลือก เรียนหลักสูตรปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา ทุก ด้านอยู่ในระดับมาก ข้อที่อยู่ในระดับมาก เป็น อันดับแรก คือ ด้านความคิดเห็นส่วนตัว รองลงมา คือ ด้านเศรษฐกิจ และด้านบุคคลที่ เกี่ยวข้อตามลำดับ การเปรียบเทียบแรงจูงใจของนักศึกษาในการ เลือกเรียนหลักสูตรปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ บัณฑิต วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ศูนย์ โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ จำแนกตาม เพศ โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ โดยที่มีระดับแรงจูงใจอยู่ในระดับมากเท่ากัน จำแนก ตามสาขาวิชาเอก

8 ภาพประกอบ ( ถ้ามี )

9


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง แรงจูงใจของนักศึกษาในการ เลือกเรียนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต ผู้วิจัย นางสาวณัฐกานต์ ภูแฝก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google