งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 5 การสร้างโอกาส ทางธุรกิจ www.ssru.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 5 การสร้างโอกาส ทางธุรกิจ www.ssru.ac.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทที่ 5 การสร้างโอกาส ทางธุรกิจ www.ssru.ac.th

2 โอกาสทางธุรกิจ 2 1. วิเคราะห์ จุดแข็ง (STRENGTH) / จุดอ่อน ( WEAKNESS) โอกาส (OPPORTUNITY) / อุปสรรค (THREAT) 2. คู่แข่งในธุรกิจของท่านคือใครบ้าง 3. ความหวังที่จะทำกำไรในธุรกิจนี้มี มากน้อยเพียงใด ยาวนาน แค่ไหน เพียงพอกับที่ท่าน ตั้งเป้าหมายหรือไม่ 4. เงื่อนไขอะไรที่ทำให้ธุรกิจนี้ประสบ ผลสำเร็จ (KEY-SUCCESS FACTORS) www.ssru.ac.th

3 3 5. เงื่อนไขหรือความเสี่ยงอะไรที่ทำให้ ธุรกิจนี้ไม่ประสบผลสำเร็จ (KEY-FAILURE FACTORS) 6. มีสิ่งใดที่จะทำให้โอกาสที่ท่านเห็นอยู่นี้ หมดไปหรือไม่ อย่างไร 7. จากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ ภายนอกธุรกิจตามที่ท่านได้ วิเคราะห์ข้างต้นท่านจะใช้กลยุทธ์ใดที่ จะฉกฉวยโอกาสทางธุรกิจที่ ท่านเห็น 8. หากธุรกิจนี้ไม่เป็นไปตามที่ท่านหวังไว้ ท่านจะมีทางออกอย่างไร โอกาสทาง ธุรกิจ ( ต่อ ) www.ssru.ac.th

4 SWOT Analysis S = STRENGTHS จุดแข็ง W = WEEKNESSES จุดอ่อน O = OPPORTUNITIES โอกาส T = THREATS อุปสรรค www.ssru.ac.th 4

5 S / W Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของ องค์กรเพื่อให้ทราบว่าองค์กรมีจุดแข็ง และจุดอ่อน ด้านใดบ้างเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน จุดแข็ง (S)  ความสามารถ ดีเด่น  แตกต่างจาก คู่แข่ง  นวัตกรรม  ต้นทุน + ราคา  พนักงานที่มั่นคง  เทคโนโลยีล้ำ หน้า  ระบบควบคุมจัด จำหน่าย จุดอ่อน (W)  การเงินไม่พอ  การพัฒนาสินค้าต่ำ  ความชำนาญ การตลาด  ขาดความสามารถ บางอย่าง  ล้าสมัย  เทคโนโลยีต่ำ ( ต้นทุนสูง ) www.ssru.ac.th 5

6 O / T Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของ องค์กร เพื่อให้ทราบว่าองค์กรมีโอกาส และอุปสรรค อะไรบ้างในการดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อมภายนอกแบ่งเป็น 2 ประเภท 1. สภาพแวดล้อมภายนอกโดยทั่วไป 2. สภาพแวดล้อมภายนอกเชิงปฏิบัติการ www.ssru.ac.th 6

7 สภาพแวดล้อมภายนอก โดยทั่วไป เป็นกาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบกับ องค์กรในระยะยาว ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองค์กร ในทาง บวก เรียกว่า โอกาส ทาง ลบ เรียกว่า อุปสรรค ปัจจัยที่จะนำมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภายนอกโดยทั่วไป ได้แก่  ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ  ปัจจัยทางด้านสังคม  ปัจจัยทางด้านการเมือง  ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม  ปัจจัยทางด้านกฎหมาย  ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี ฯ www.ssru.ac.th 7

8 สภาพแวดล้อมภายนอกเชิง ปฏิบัติการ เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกิด ขึ้นกับองค์กรแต่จะมีผลกระทบโดยตรงกับองค์กร องค์กรไม่สามารถควบคุม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ปัจจัยเหล่านี้ได้ ปัจจัยที่จะนำมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เชิงปฏิบัติการ ได้แก่  คู่แข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน  สินค้าทดแทน  อำนาจการต่อรองของผู้ซื้อ  อำนาจการต่อรองของผู้ขาย  การเข้ามาคู่แข่งขันรายใหม่  พฤติกรรมการบริโภคของลูกค้า ฯ www.ssru.ac.th 8

9 SWOT MATRIX เป็นการจับคู่ในการวิเคราะห์เพื่อนำมา กำหนดแผนกลยุทธ์ของ องค์กร SO= ใช้จุดแข็ง สร้างโอกาส WO= ใช้โอกาส ลด จุดอ่อน ST= ใช้จุดแข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค WT= ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยง อุปสรรค STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos. www.ssru.ac.th 9

10 การกำหนดกลยุทธ์ SO มีทั้งจุดแข็งและโอกาส เลือกแผนรุก (Aggressive) และลงทุนด้านงบประมาณเต็มที่เพื่อ ชัยชนะในการแข่งขันและยึดตลาดได้ก่อนคู่แข่ง (Competitive) WO มีจุดอ่อนสูงแต่โอกาสก็สูงด้วย ต้องคอย หลีกเลี่ยงจุดอ่อนเพื่อรอโอกาส ควรเลือกแผนตั้งรับ (Defensive) ST มีจุดแข็งสูงแต่เจออุปสรรคแข่งขันสูง หรือ ผู้บริหารยังขาดความมั่นใจ ควรเลือกแผนทดสอบ โครงการ Pilot test เพื่อดูความเป็นไปได้ของแผน บางตัวที่คาดว่าสร้างตลาดใหม่ได้ (Competitive) WT เมื่อเห็นจุดอ่อนและอุปสรรคสูงกว่าคู่ แข่งขัน ต้อง พัฒนาอีกระยะ จึงจะแข่งขันได้ ( กลยุทธ์ ถอย ) www.ssru.ac.th 10

11 กรณีศึกษา www.ssru.ac.th 11

12 จบการบรรยาย www.ssru.ac.th 12


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 5 การสร้างโอกาส ทางธุรกิจ www.ssru.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google