งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 9 การแข่งขันในตลาดสินค้า เกษตรและอาหาร 119331 หมู่ 1 อ.ณิธิชา ธรรมธนากูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 9 การแข่งขันในตลาดสินค้า เกษตรและอาหาร 119331 หมู่ 1 อ.ณิธิชา ธรรมธนากูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทที่ 9 การแข่งขันในตลาดสินค้า เกษตรและอาหาร 119331 หมู่ 1 อ.ณิธิชา ธรรมธนากูล

2 2 การแข่งขันในสินค้าอาหาร ช่วยให้มีการดำเนินการทางเศรษฐกิจ และช่วยตอบคำถามพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ช่วยในการกำหนดราคา ซึ่งเป็นตัวจัดสรร การใช้ทรัพยากร เป็นกลไกในการแสวงหากำไรจากแนวโน้ม ความสนใจของผู้บริโภค เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์ทางการตลาด และการจัดการองค์กรให้มีต้นทุนต่ำกว่าคู่ แข่งขัน

3 3 I.Firm Competition การแข่งขันระหว่างหน่วยธุรกิจ II.Brand Competition การแข่งขันด้านยี่ห้อสินค้า III.Interregional Com. การแข่งขันระหว่างจังหวัด IV.International Com. การแข่งขันระหว่างประเทศ V.Institutional Com. การแข่งขันระหว่างองค์กร VI.Functional Com. การแข่งขันด้านหน้าที่ทางการตลาด VII.Horizontal Com. การแข่งขันแบบแนวนอน VIII.Vertical Com. การแข่งขันแบบแนวตั้ง 8.1 ประเภทของการแข่งขัน

4 4 1.ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ (Perfect Competition) 2.ตลาดผูกขาด (Monopoly) 3.ตลาดผู้ขายน้อยราย (Oligopoly) 4.ตลาดผู้ขายมากราย (Monopolistic Competition) ในทางเศรษฐศาสตร์แบ่งการแข่งขันตาม พฤติกรรมและโครงสร้างของอุตสาหกรรม

5 5 ภายใต้สภาพการแข่งขันสมบูรณ์ ต้องประกอบด้วย มีจำนวนผู้ขายและผู้ซื้อมาก จนกระทั่งการ กระทำของคนใดคนหนึ่งไม่มีอิทธิพลต่อราคา สินค้าไม่มีความแตกต่างกัน ผู้บริโภคไม่ใด้ชอบ สินค้าของนาย ก. มากกว่าสินค้าของผู้ขายคน อื่นๆ การเข้า-ออกธุรกิจเป็นไปโดยเสรี ผู้ซื้อและผู้ขายมีความรู้อย่างสมบูรณ์ ผู้ซื้อและผู้ขายเป็น Price Taker 8.2 ตลาดแข่งขันสมบูรณ์

6 6 3 DS 3D SiSi 5 P YY YiYi P ตลาดหน่วยธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น ผักสดในตลาด สิ่งที่ผู้ผลิตทำได้ เลือกเวลา และสถานที่ที่จะขายได้

7 7  มีลักษณะตรงกันข้ามกับตลาดแข่งขันสมบูรณ์  Monopoly = มีผู้ขายเพียงรายเดียวในตลาด  Monopsony = มีผู้ซื้อเพียงรายเดียวในตลาด  ต้องมีการจดสิทธิบัตรในการผลิต ถูกควบคุมโดย รัฐบาลมาก ข้อแตกต่าง ตลาดผูกขาดจะเลือกปริมาณการ ผลิต และระดับราคาที่ทำให้ได้กำไรสูงสุด แต่ตลาดแข่งขันสมบูรณ์จะเลือกจุด เหมาะสมในการผลิต ณ ระดับราคาที่ได้รับ 8.3 ตลาดผูกขาด

8 8  มีผู้ขายน้อยราย  ผู้นำตลาดเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อราคา และส่งผล กระทบต่อการตัดสินใจในด้านปริมาณการผลิต ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจด้านราคาและ ปริมาณการผลิตของผู้ผลิตคนอื่นๆ  ต้องพิจารณาความสามารถในการแข่งขันของ ตัวเองค่อนข้างมาก ต้องรู้ว่าควรจะอยู่อย่างไร โดยไม่ท้าทายให้เกิดการแข่งขันมาก  หากผู้นำตลาดมีการเปลี่ยนแปลงราคา ผู้ผลิต รายอื่นๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาตามทันที  การแข่งขัน คือ การแข่งขันที่ไม่ใช่ด้านราคา 8.4 ตลาดผู้ขายน้อยราย

9 9 บริษัทค้าขายที่ตกลงร่วมมือกัน อย่าง เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการตกลงกัน ทั้งในเรื่องของราคา ปริมาณ และการแบ่ง กำไร Cartels

10 10  มีลักษณะกึ่งกลางระหว่างตลาดแข่งขันสมบูรณ์และ ตลาดผู้ขายน้อยราย  มีผู้ขายที่หลากหลาย แต่ไม่มีใครมีอิทธิพลต่อผู้ราย อื่นๆ  ธุรกิจพยายามแสวงหาการพัฒนาสินค้าและบริการ ให้แตกต่างจากคู่แข่งขัน แต่ในสายตาของผู้บริโภค สินค้าเหล่านี้เหมือนกัน  มีความยืดหยุ่นมากเนื่องจากมีสินค้าทดแทนมาก  ลักษณะการแข่งขันเช่นเดียวกับตลาดผู้ขายน้อยราย 8.5 ตลาดผู้ขายมากราย

11 11 ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ –ผลิตจำนวนสินค้า ณ ระดับราคาที่ได้รับ จึงต้อง พยายามทำให้ต้นทุนต่ำสุด –Greatest operational efficiency –Best allocation of resources ตลาดผูกขาด –เลือกปริมาณการผลิตได้ เลือกระดับราคาได้ –Reduction in operational efficiency –Misallocation of resources 8.6 Market Structure and Performance

12 12 ตลาดผู้ขายมากราย ก่อให้เกิดการด้อยประสิทธภาพจาก 2 กรณี - สินค้าทดแทนกันได้มาก - มีหน่วยธุรกิจรายใหม่เข้ามาตีตลาด ส่งผลให้ ประสิทธิภาพทางการตลาดต่ำ ตลาดผู้ขายน้อยราย จะลดประสิทธิภาพทางการตลาดมากขึ้น เนื่องจาก - สินค้ามีความแตกต่างมากขึ้นเรื่อย ๆ - หน่วยธุรกิจรายใหม่เข้ามาประกอบการได้ยากขึ้น 8.6 Market Structure and Performance

13 13 มีลักษณะใกล้เคียงตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ขาดเพียง –ผู้ซื้อและผู้ขายไม่มีความรู้อย่างสมบูรณ์ –สินค้าไม่มีความแตกต่างกัน สินค้าอาหารและสินค้าเกษตรส่วนใหญ่มีลักษณะตลาด ผู้ขายมากราย –ลักษณะการแข่งขันไม่ได้แข่งขันในด้านราคา –พยายามทำสินค้าให้มีความแตกต่างมากขึ้น 8.7 การแข่งขันในตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร

14 14


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 9 การแข่งขันในตลาดสินค้า เกษตรและอาหาร 119331 หมู่ 1 อ.ณิธิชา ธรรมธนากูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google