งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดแข็ง (Strength) -มีทรัพยากรทางด้านการเงินที่ดีพอ -มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสูง -มีขีดความสามารถในการผลิตดีเยี่ยม -มีทักษะทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ -มีการรณรงค์การโฆษณาที่ดีเยี่ยม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดแข็ง (Strength) -มีทรัพยากรทางด้านการเงินที่ดีพอ -มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสูง -มีขีดความสามารถในการผลิตดีเยี่ยม -มีทักษะทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ -มีการรณรงค์การโฆษณาที่ดีเยี่ยม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดแข็ง (Strength) -มีทรัพยากรทางด้านการเงินที่ดีพอ -มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสูง -มีขีดความสามารถในการผลิตดีเยี่ยม -มีทักษะทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ -มีการรณรงค์การโฆษณาที่ดีเยี่ยม -มีข้อได้เปรียบทางต้นทุน ตัวอย่าง SWOT Analysis

2 จุดแข็ง (Strength) ( ต่อ ) -เป็นเจ้าของสิทธิบัตรทางด้านเทคโนโลยี -มีการผลิตแบบประหยัดตามขนาด (Economy of scale) -พนักงานทุกคนเข้าใจเป็นอย่างดีกับ กลยุทธ์ของหน่วยงาน -กิจการเป็นผู้นำทางด้านการตลาด -หน่วยงานที่สำคัญมีความสามารถหลัก (Core Competencies) ฯลฯ

3 จุดอ่อน (Weakness) -ทิศทางแผนกลยุทธ์ไม่มีความชัดเจน -อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆล้าสมัย -ขาดการบริหารที่เจาะลึก และความรู้ ความสามารถ -ขาดทักษะบางประเภทไป -ไม่มีการจดบันทึก การติดตามการนำ แผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ -ไม่มีการทำ R&D

4 จุดอ่อน (Weakness) ( ต่อ ) -มีปัญหาในการปฏิบัติงานภายในเกิดขึ้น ทั่วทั้งองค์กร -ภาพลักษณ์ทางการตลาดอยู่ในเกณฑ์แย่ -สายงานของตัวผลิตภัณฑ์ มีลักษณะแคบ -เครือข่ายการจำหน่ายแย่มาก -ต้นทุนต่อหน่วยสูงกว่าคู่แข่ง ฯลฯ

5 -ความสามารถในแง่การให้บริการกับลูกค้า หรือการขยายตลาดใหม่ -ความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจใหม่ -การขยายผลิตภัณฑ์เป็นไปตามความ จำเป็นของลูกค้า -มีความสามารถในการสร้างความเจริญ เติบโตได้อย่างรวดเร็ว เพราะมีอุปสงค์มาก -มีการผสมเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้าไปด้วย ฯลฯ โอกาส (Opportunity)

6 อุปสรรค (Threat) -คู่แข่งขันมีต้นทุนที่ต่ำกว่า -อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมี ความผันผวนค่อนข้างมาก -กฎหมายกีดกันทางการค้าของต่างประเทศ -พฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว -เศรษฐกิจมีภาวะตกต่ำ -เทคโนโลยีของการผลิตมีการเปลี่ยนแปลง อย่างมาก ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt จุดแข็ง (Strength) -มีทรัพยากรทางด้านการเงินที่ดีพอ -มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสูง -มีขีดความสามารถในการผลิตดีเยี่ยม -มีทักษะทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ -มีการรณรงค์การโฆษณาที่ดีเยี่ยม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google