งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงาน เรื่อง นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา เสนอ อาจารย์รุงอรุณ อ่อนสุข จัดทำโดย จัดทำโดย 1. นางสาวดาว วงษ์ภักดี 2. นางสาวสุภาวดี สุวรรณธุ์ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงาน เรื่อง นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา เสนอ อาจารย์รุงอรุณ อ่อนสุข จัดทำโดย จัดทำโดย 1. นางสาวดาว วงษ์ภักดี 2. นางสาวสุภาวดี สุวรรณธุ์ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รายงาน เรื่อง นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา เสนอ อาจารย์รุงอรุณ อ่อนสุข จัดทำโดย จัดทำโดย 1. นางสาวดาว วงษ์ภักดี 2. นางสาวสุภาวดี สุวรรณธุ์ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การใช้ เครื่องใช้สำนักงาน

3 จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 1. มีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์ และราคาสินค้า 2. มีความรู้และความเข้าใจใน เรื่องของส่วนผสมผลิตภัณฑ์ 3. มีความรู้และความเข้าใจใน เรื่องการกำหนดราคาสินค้า 4. ตระหนักถึงความสำคัญของ นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา

4 มาตรฐานรายวิชา 1. เขียนแผนงานนโยบาย ผลิตภัณฑ์และราคาให้สอดคล้อง กับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 2. คำนวณต้นทุนและการกำหนด ราคา 3. ประเมินสภาพตลาดที่มี ผลกระทบต่อนโยบายผลิตภัณฑ์ และราคา

5 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดต่าง ๆ ของผู้บริหารในการวางแผนและกำหนด นโยบายผลิตภัณฑ์ และราคา การกำหนดส่วนผสม ผลิตภัณฑ์ การพัฒนากลยุทธ์การตลาด เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และราคาให้ สอดคล้องกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การศึกษาสภาพแวดล้อมภายในและ ภายนอกที่มีต่อผลกระทบต่อการ กำหนดนโยบายผลิตภัณฑ์และราคา

6 กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ นักการตลาดต้องการข้อมูลซึ่งเป็น ปัจจัยเกี่ยวกับสินค้า เพื่อที่จะได้นำไป กำหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) โดยข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลด้านการประเมินผู้บริโภค ข้อมูลด้านจุดอ่อนและจุดแข็งของคู่ แข่งขัน ข้อมูลด้านวัตถุประสงค์ของตลาด สินค้านั้น ๆ เช่น ยอดขาย กำไร ส่วน แบ่งทางการตลาด

7 รายงาน เรื่อง นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา เสนอ อาจารย์รุงอรุณ อ่อนสุข จัดทำโดย จัดทำโดย 1. นางสาวดาว วงษ์ภักดี 2. นางสาวสุภาวดี สุวรรณธุ์ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การใช้ เครื่องใช้สำนักงาน

8 จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 1. มีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์ และราคาสินค้า 2. มีความรู้และความเข้าใจใน เรื่องของส่วนผสมผลิตภัณฑ์ 3. มีความรู้และความเข้าใจใน เรื่องการกำหนดราคาสินค้า 4. ตระหนักถึงความสำคัญของ นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา

9 มาตรฐานรายวิชา 1. เขียนแผนงานนโยบาย ผลิตภัณฑ์และราคาให้สอดคล้อง กับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 2. คำนวณต้นทุนและการกำหนด ราคา 3. ประเมินสภาพตลาดที่มี ผลกระทบต่อนโยบายผลิตภัณฑ์ และราคา

10 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดต่าง ๆ ของผู้บริหารในการวางแผนและกำหนด นโยบายผลิตภัณฑ์ และราคา การกำหนดส่วนผสม ผลิตภัณฑ์ การพัฒนากลยุทธ์การตลาด เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และราคาให้ สอดคล้องกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การศึกษาสภาพแวดล้อมภายในและ ภายนอกที่มีต่อผลกระทบต่อการ กำหนดนโยบายผลิตภัณฑ์และราคา

11 กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ นักการตลาดต้องการข้อมูลซึ่งเป็น ปัจจัยเกี่ยวกับสินค้า เพื่อที่จะได้นำไป กำหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) โดยข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลด้านการประเมินผู้บริโภค ข้อมูลด้านจุดอ่อนและจุดแข็งของคู่ แข่งขัน ข้อมูลด้านวัตถุประสงค์ของตลาด สินค้านั้น ๆ เช่น ยอดขาย กำไร ส่วน แบ่งทางการตลาด


ดาวน์โหลด ppt รายงาน เรื่อง นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา เสนอ อาจารย์รุงอรุณ อ่อนสุข จัดทำโดย จัดทำโดย 1. นางสาวดาว วงษ์ภักดี 2. นางสาวสุภาวดี สุวรรณธุ์ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google