งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา เสนอ อาจารย์รุงอรุณ อ่อนสุข จัดทำโดย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา เสนอ อาจารย์รุงอรุณ อ่อนสุข จัดทำโดย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา เสนอ อาจารย์รุงอรุณ อ่อนสุข จัดทำโดย
รายงาน เรื่อง นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา เสนอ อาจารย์รุงอรุณ อ่อนสุข จัดทำโดย 1.นางสาวดาว วงษ์ภักดี 2.นางสาวสุภาวดี สุวรรณธุ์ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การใช้เครื่องใช้สำนักงาน

2 จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 1
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์และราคาสินค้า 2. มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องของส่วนผสมผลิตภัณฑ์ 3. มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการกำหนดราคาสินค้า 4. ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายผลิตภัณฑ์และราคา

3 มาตรฐานรายวิชา 1. เขียนแผนงานนโยบายผลิตภัณฑ์และราคาให้สอดคล้องกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 2. คำนวณต้นทุนและการกำหนดราคา 3. ประเมินสภาพตลาดที่มีผลกระทบต่อนโยบายผลิตภัณฑ์และราคา

4 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดต่าง ๆ ของผู้บริหารในการวางแผนและกำหนดนโยบายผลิตภัณฑ์ และราคา การกำหนดส่วนผสมผลิตภัณฑ์ การพัฒนากลยุทธ์การตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และราคาให้ สอดคล้องกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การศึกษาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีต่อผลกระทบต่อการ กำหนดนโยบายผลิตภัณฑ์และราคา

5 กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ นักการตลาดต้องการข้อมูลซึ่งเป็นปัจจัยเกี่ยวกับสินค้า เพื่อที่จะได้นำไปกำหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์(Product Strategy) โดยข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วย ข้อมูลด้านการประเมินผู้บริโภค ข้อมูลด้านจุดอ่อนและจุดแข็งของคู่แข่งขัน ข้อมูลด้านวัตถุประสงค์ของตลาดสินค้านั้น ๆ เช่น ยอดขาย กำไร ส่วนแบ่งทางการตลาด

6 เรื่อง นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา เสนอ อาจารย์รุงอรุณ อ่อนสุข จัดทำโดย
รายงาน เรื่อง นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา เสนอ อาจารย์รุงอรุณ อ่อนสุข จัดทำโดย 1.นางสาวดาว วงษ์ภักดี 2.นางสาวสุภาวดี สุวรรณธุ์ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การใช้เครื่องใช้สำนักงาน

7 จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 1
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์และราคาสินค้า 2. มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องของส่วนผสมผลิตภัณฑ์ 3. มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการกำหนดราคาสินค้า 4. ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายผลิตภัณฑ์และราคา

8 มาตรฐานรายวิชา 1. เขียนแผนงานนโยบายผลิตภัณฑ์และราคาให้สอดคล้องกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 2. คำนวณต้นทุนและการกำหนดราคา 3. ประเมินสภาพตลาดที่มีผลกระทบต่อนโยบายผลิตภัณฑ์และราคา

9 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดต่าง ๆ ของผู้บริหารในการวางแผนและกำหนดนโยบายผลิตภัณฑ์ และราคา การกำหนดส่วนผสมผลิตภัณฑ์ การพัฒนากลยุทธ์การตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และราคาให้ สอดคล้องกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การศึกษาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีต่อผลกระทบต่อการ กำหนดนโยบายผลิตภัณฑ์และราคา

10 กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ นักการตลาดต้องการข้อมูลซึ่งเป็นปัจจัยเกี่ยวกับสินค้า เพื่อที่จะได้นำไปกำหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์(Product Strategy) โดยข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วย ข้อมูลด้านการประเมินผู้บริโภค ข้อมูลด้านจุดอ่อนและจุดแข็งของคู่แข่งขัน ข้อมูลด้านวัตถุประสงค์ของตลาดสินค้านั้น ๆ เช่น ยอดขาย กำไร ส่วนแบ่งทางการตลาด


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา เสนอ อาจารย์รุงอรุณ อ่อนสุข จัดทำโดย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google