งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 สภาพแวดล้อม ทางธุรกิจและ การจัดการ. โครงสร้าง สภาพแวดล้อมของ ธุรกิจ General Environment Operating Environment Internal Environment.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 สภาพแวดล้อม ทางธุรกิจและ การจัดการ. โครงสร้าง สภาพแวดล้อมของ ธุรกิจ General Environment Operating Environment Internal Environment."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 สภาพแวดล้อม ทางธุรกิจและ การจัดการ

2 โครงสร้าง สภาพแวดล้อมของ ธุรกิจ General Environment Operating Environment Internal Environment

3 ปัจจัยภายในองค์การ องค์การ การตลาด การเงิน บุคลากร การผลิต สภาพแว ดล้อมการ ดำเนินงา น ต่างป ระเทศ ผู้ขาย วัตถุดิบ แรงงา น การ แข่งขัน สภาพแวดล้อ มทั่วไป เศรษฐ กิจ เทคโน โลยี กฎหมา ย การเมื อง สัง คม ลูกค้า

4 1. สภาพแวดล้อม ทั่วไป องค์การ สังคมและ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ปัจจัยระหว่าง ประเทศ การเมืองและ กฎหมาย เทคโนโลยี

5 สภาพแวดล้อม ทั่วไป  1. Economic  2. Socio-cultural  3. Political and Legal  4. Technology  5. International

6 2. สภาพแวดล้อมใน การดำเนินงาน  ลูกค้า (Customers)  การแข่งขัน (Competitor)  แรงงาน (Labors)  ผู้ขายวัตถุดิบ (Supplier)

7 Five Force model แรงผลักดันในอุตสาหกรรม ของ Michael E. Porter Potential New Entrants Potential New Entrants Buyers Suppliers Substitute Products from Other Industries Substitute Products from Other Industries The Firm’s Rivalry versus Industry Competitors

8 แบบจำลองแรงผลักดันใน อุตสาหกรรม 5 ประการของ Michael E.Porter คู่แข่งขันในอุตสาหกรรม การแข่งขันกันระหว่างธุรกิจที่มีอยู่ คู่แข่งขันในอุตสาหกรรม การแข่งขันกันระหว่างธุรกิจที่มีอยู่ ผู้ซื้อ การ ทดแทน ผู้ขายวัตถุดิบ ผู้เข้ามาใหม่

9 3. สภาพแวดล้อม ภายในองค์การ  องค์การและการบริหาร – โครงสร้างองค์กร – เครือข่ายการ ติดต่อสื่อสาร – ความสำเร็จที่ผ่านมา ในอดีต – ลำดับขั้นของ วัตถุประสงค์ – นโยบาย ขั้นตอน และ กฎเกณฑ์ – ความสำเร็จในการ บริหารทีมงาน

10  ทรัพยากรมนุษย์ – การสรรหาและคัดเลือก – การฝึกอบรมและการ พัฒนา – การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน – ระบบค่าตอบแทนและ ผลประโยชน์ – อัตราการหมุนเวียนและ การขาดงาน – พนักงานและแรงงาน สัมพันธ์

11  การตลาด – ส่วนแบ่งตลาด – กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ – กลยุทธ์ราคา – กลยุทธ์การส่งเสริม การขาย – กลยุทธ์การจัด จำหน่าย

12  การผลิตและดำเนินงาน – การจัดผังโรงงาน – เทคนิคการผลิต สมัยใหม่ – การประยุกต์และ ถ่ายทอดเทคโนโลยี – การจัดวัตถุดิบและ สินค้าคงคลัง – การจ้างผู้รับเหมา

13  การเงิน – สภาพคล่อง – ความสามารถใน การทำกำไร – โอกาสในการ ลงทุน

14  การวิจัยและพัฒนา – ความสำคัญของ R&D – ความรู้ ความสามารถ ของบุคลากร – งบประมาณในการทำ R&D

15 สภาพแวดล้อมในทศวรรษ หน้า  1.A Global Economy  2. Ethics and Social Responsibility  3.Workforce Diversity& Managing Diversity  4.Information and Technology


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 สภาพแวดล้อม ทางธุรกิจและ การจัดการ. โครงสร้าง สภาพแวดล้อมของ ธุรกิจ General Environment Operating Environment Internal Environment.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google