งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบแนวทางการทำงาน Dummy Project 1. จุดมุ่งหมาย ปรัชญา ของการทำธุรกิจ 2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป PESTLE สรุปภาพอนาคตทั้ง ด้านธุรกิจและด้าน IT ใน 5 ปีข้างหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบแนวทางการทำงาน Dummy Project 1. จุดมุ่งหมาย ปรัชญา ของการทำธุรกิจ 2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป PESTLE สรุปภาพอนาคตทั้ง ด้านธุรกิจและด้าน IT ใน 5 ปีข้างหน้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบแนวทางการทำงาน Dummy Project 1. จุดมุ่งหมาย ปรัชญา ของการทำธุรกิจ 2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป PESTLE สรุปภาพอนาคตทั้ง ด้านธุรกิจและด้าน IT ใน 5 ปีข้างหน้า และระบุ O/T ออกมา อย่างน้อย 3-5 ปัจจัย 3. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ( เชียงใหม่ ) ว่ามีฐานทรัพยากร อะไรที่สำคัญ และระบุ S/W ออกมาอย่างน้อย 3-5 ปัจจัย 4. สร้างกลยุทธ์การหาธุรกิจที่น่าสนใจเข้าไปทำด้วย TOWS Matrix 5. คัดเลือกธุรกิจที่น่าสนใจและตรงกับจุดมุ่งหมาย ปรัชญาการทำ ธุรกิจของเรานำมาวิเคราะห์ด้วย GE Matrix โดยนำเอาวงจร ชีวิตสินค้า วงจรชีวิตธุรกิจและวงจรชีวิตของเทคโนโลยีมา ประกอบการพิจารณาด้วย 6. ระบุธุรกิจที่สนใจออกมา 1 ธุรกิจ พร้อมทั้งระบุตัวสินค้าหลัก / บริการหลักให้ชัดเจน เขียนออกมาเป็น Mission statement มี รายละเอียดดังนี้ ปรัชญาธุรกิจ ตัวสินค้า / บริการ ตลาด เป้าหมาย ลูกค้าเป้าหมาย Supplier คู่แข่งขัน

2 กรอบแนวทางการทำงาน Dummy Project ต่อ 7. หาข้อท้าทายที่จะรับมือปัจจัยแรงกดดันจากภาพ อนาคต ประมาณอย่างน้อย 4-5 ข้อ ท้าทายขึ้นไป 8. นำเอาข้อท้าทายกับ Mission statement มากำหนด วิสัยทัศน์ Vision Statement 9. วิเคราะห์แนวคิดธุรกิจ Business Concept ระบุให้ ชัดเจนถึงคุณค่าที่ได้รับ Value Proposition นำมาเขียนเป็น Business Model Canvas 10. จาก Mission statement และ Business model นำมากำหนดการวางตำแหน่งธุรกิจ ด้วย Matrix ตัวสินค้ากับลูกค้า ทุกอย่าง บางอย่าง ทุกคน บางคน 11. นำไปวิเคราะห์ด้วย BCG และ Product /Market Matrix เขียนลูกศรเชื่อมโยง

3 กรอบแนวทางการทำงาน Dummy Project ต่อ 12. วิเคราะห์ 5 Forces สภาพแวดล้อมการแข่งขันในธุรกิจที่ เลือกมา ระบุปัจจัยของแรงกดดันที่มีผลกระทบต่อการ แข่งขัน มาประมาณ 4-6 แรงมาเป็น Key issue ดูว่าแต่ ละ Key issue นั้น IT มาช่วยในการสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขันได้หรือไม่ อย่างไร 13. นำเอา Key issue แต่ละตัวมาหา ปัจจัยสำเร็จที่สำคัญ Critical Success Factor ใน Primary / Secondary Activities ใน Business Value chain แล้วดูว่า activities นั้น เอา IT มาช่วยสร้างคุณค่า ให้กับกระบวนการ ธุรกิจของเราได้อย่างไรบ้างโดยต้องสอดคล้องกับกล ยุทธ์การแข่งขัน Generic Model ที่ไปตอบ Business Concept ที่วาง ไว้ 14. นำเอาผลที่ได้ในแต่ละ activities มาบูรณาการ เป็น ภาพรวม IS/IT ของ Value chain

4 กรอบแนวทางการทำงาน Dummy Project ต่อ 15. นำเอาหลักการของ Business Process model มาเขียน Business Process โดยมองตามกระบวนการตั้งแต่ความต้องการ ของลูกค้าที่รับเข้าจนถึงผล สุดท้ายความพึงพอใจที่ลูกค้าได้รับ 16. เขียน Process และ Data ออกมา เป็น Process /Entity Matrix 17. ให้นำเอาหลักการของ IS Process Model มา เขียน IS Process ที่สอดรับกับกระบวนการ ธุรกิจในข้อ 15 18. เขียน IS Function และเขียน IS /Entity Matrix ออกมา 19. สรุป IT plan 20. ออกแบบ IT architecture ออกมาและสรุป ค่าใช้จ่าย

5 มอบหมายงาน 1. กรณีศึกษา ให้ไปค้นกรณีศึกษาการนำเอา IS/IT Strategy IT application อะไรมาใช้ใน องค์กรของตัวเองอย่างไรในการสร้างคุณค่า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ องค์กร 2. งานกลุ่มไปปรับงานต่อให้สมบูรณ์ขึ้นจนจบ งานกลุ่มงานกรณีศึกษาส่งภายในวันที่ 1 มีนาคม 2557 ก่อน 21 น. 3. งานเดี่ยว ให้ไปค้นหาหัวข้อ IS/IT Value ส่ง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ก่อน 16.00 น.


ดาวน์โหลด ppt กรอบแนวทางการทำงาน Dummy Project 1. จุดมุ่งหมาย ปรัชญา ของการทำธุรกิจ 2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป PESTLE สรุปภาพอนาคตทั้ง ด้านธุรกิจและด้าน IT ใน 5 ปีข้างหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google