งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BY CHITLADA WIWATJARERNWONG 1 4.1 ความจำเป็นในการวางแผน กลยุทธ์ 4.2 ขั้นตอนในการวางแผนกล ยุทธ์ 4.3 การวิเคราะห์ SWOT Analysis 4.4 กลยุทธ์ธุรกิจ และ กรณีศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BY CHITLADA WIWATJARERNWONG 1 4.1 ความจำเป็นในการวางแผน กลยุทธ์ 4.2 ขั้นตอนในการวางแผนกล ยุทธ์ 4.3 การวิเคราะห์ SWOT Analysis 4.4 กลยุทธ์ธุรกิจ และ กรณีศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BY CHITLADA WIWATJARERNWONG 1 4.1 ความจำเป็นในการวางแผน กลยุทธ์ 4.2 ขั้นตอนในการวางแผนกล ยุทธ์ 4.3 การวิเคราะห์ SWOT Analysis 4.4 กลยุทธ์ธุรกิจ และ กรณีศึกษา บทที่ 4 การวางแผนกลยุทธ์ ธุรกิจออนไลน์

2 BY CHITLADA WIWATJARERNWONG 2 4.1 ความจำเป็นในการ วางแผนกลยุทธ์ กลยุทธ์ (Strategy) หรือยุทธวิธี หมายถึง การกำหนดวิถีทาง หรือแนวทางที่จะ ช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจ ประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่งขันได้ โดยจะต้องมีการกำหนดเป้าหมาย แผนงาน และนโยบายที่ชัดเจน

3 BY CHITLADA WIWATJARERNWONG 3 4.1 ความจำเป็นในการ วางแผนกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์ (Strategy Planning) หมายถึง กระบวนการกำหนดวิถีทางในทาง ปฏิบัติที่จะช่วยให้องค์กรธุรกิจได้ใช้ ความสามารถของตนเองตอบโต้การ เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทาง ธุรกิจ เพื่อได้มาซึ่งความได้เปรียบ คู่แข่งขัน และความอยู่รอด

4 BY CHITLADA WIWATJARERNWONG 4 ระดับขององค์กร กลยุทธ์ระดับ องค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ กลยุทธ์ระดับการ ดำเนินงาน

5 BY CHITLADA WIWATJARERNWONG 5 4.2 ขั้นตอนในการ วางแผนกลยุทธ์   การเริ่มต้นวางแผนกลยุทธ์ (Strategy Initiation) เป็นการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ รวมทั้ง วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis)   การวางกลยุทธ์ (Strategy Formulation) เป็นการกำหนดกลยุทธ์ E-commerce ที่เหมาะสม โดยอาศัยข้อมูลจาก ขั้นตอนที่ 1

6 BY CHITLADA WIWATJARERNWONG 6 ขั้นตอนในการวางแผนกล ยุทธ์   การนำกลยุทธ์ไปใช้ในทาง ปฏิบัติ (Strategy Implementation) เป็นการจัดสรรทรัพยากรขององค์กร และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ สอดคล้องการแผนที่กำหนดไว้   การประเมินกลยุทธ์ (Strategy Assessment) การประเมินเป้าหมายของกลยุทธ์ ถึง ความเป็นไปได้และความเหมาะสม เพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุง

7 BY CHITLADA WIWATJARERNWONG 7 4.3 การ วิเคราะห์ SWOT Analysis หมายถึง การวิเคราะห์หาจุด แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ขององค์กรหรือหน่วยธุรกิจ ซึ่ง เป็นการประเมินความสามารถใน การแข่งขันขององค์กร แบ่งได้ เป็น 2 กลุ่ม คือ ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก

8 BY CHITLADA WIWATJARERNWONG 8 ปัจจัยภายใน สามารถควบคุมได้ ได้แก่   จุดแข็ง (Strengths) เป็นจุดเด่น หรือข้อได้เปรียบขององค์กร เช่น มีโปรแกรมเมอร์ที่เขียนโปรแกรม ได้รวดเร็ว   จุดอ่อน (Weaknesses) เป็นจุด ด้อยหรือข้อเสียเปรียบขององค์กร เช่น โปรแกรมเมอร์ขาด ประสบการณ์

9 BY CHITLADA WIWATJARERNWONG 9 ปัจจัยภายใน ปัจจัยที่ควรพิจารณา ได้แก่ วัตถุประสงค์ของ กิจการ ทรัพยากรของกิจการ ส่วนประสมการตลาด

10 BY CHITLADA WIWATJARERNWONG 10 ปัจจัยภายนอก ไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่   โอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เอื้ออำนวยต่อการ ดำเนินการ เช่น การขายสินค้า และบริการโดยไม่ผ่านคนกลาง   อุปสรรค (Threats) เป็นปัจจัย คุกคามต่อการดำเนินการ เช่น การจัดสินค้าไม่เพียงพอต่อความ ต้องการของลูกค้า

11 BY CHITLADA WIWATJARERNWONG 11 ปัจจัยภายนอก ปัจจัยที่ควรพิจารณา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ สิ่ง แวดล้อมมหภาค ได้แก่ ประชากร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมืองและกฎหมาย เทคโนโลยี ธรรมชาติ

12 BY CHITLADA WIWATJARERNWONG 12 ปัจจัยภายนอก สิ่งแวดล้อมจุลภาค ได้แก่ ผู้จำหน่ายวัตถุดิบ คนกลาง ลูกค้า คู่แข่งขัน สาธารณะ

13 BY CHITLADA WIWATJARERNWONG 13 ข้อมูลประกอบการประเมิน อาจอาศัยข้อมูลบนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต เช่น เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์คู่ แข่งขัน วิเคราะห์การแสดงความ คิดเห็นของลูกค้า ข้อมูลการวิจัยจากบริษัทที่จัด อันดับความน่าเชื่อถือ

14 BY CHITLADA WIWATJARERNWONG 14 4.4 กลยุทธ์ธุรกิจและ กรณีศึกษา กลยุทธ์ตลาดกลาง อิเล็กทรอนิกส์ 1. การเลือกตลาดใหม่ที่ยังไม่มี ผู้ใดเข้าไป 2. การสร้างคู่ค้า 3. การมีบริการที่ครบถ้วนและ ปรับแต่งตามผู้ใช้ กรณีศึกษา eBay – ตลาดประมูล รูปแบบใหม่ กรณีศึกษา Yahoo! – ผู้นำทาง แห่งอินเทอร์เน็ต

15 BY CHITLADA WIWATJARERNWONG 15 4.4 กลยุทธ์ธุรกิจและ กรณีศึกษา กลยุทธ์ร้านค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ 1. การเลือกตลาดที่มีความเหมาะสม 2. การสร้างมูลค่าเพิ่ม 3. การสร้างแบรนด์ 4. การร่วมมือกับคู่ค้า 5. การให้บริการแก่ผู้บริโภคดีที่สุด 6. ระบบรับคำสั่งซื้อและระบบการชำระ เงิน 7. ระบบส่งมอบสินค้าตามคำสั่งซื้อ 8. ระบบการรับประกัน กรณีศึกษา Amazon.com – ผู้ บุกเบิกและผู้นำแห่งการค้าปลีก

16 BY CHITLADA WIWATJARERNWONG 16 4.4 กลยุทธ์ธุรกิจและ กรณีศึกษา กลยุทธ์ผู้ผลิตสินค้าหรือ ให้บริการดิจิตอล 1. ใช้รูปแบบธุรกิจแบบการบริการ แทนการขายสินค้า 2. ปรับแต่งสินค้าให้เข้ากับลูกค้า แต่ละกลุ่ม แล้วตั้งราคาตามความ เหมาะสม 3. การขายสิทธิในการใช้สินค้าแก่ ธุรกิจอื่น กรณีศึกษา Reuters – ผู้สื่อข่าว การเงินของโลก

17 BY CHITLADA WIWATJARERNWONG 17 4.4 กลยุทธ์ธุรกิจและ กรณีศึกษา กลยุทธ์สำหรับธุรกิจทั่วไป 1. นำความสามารถขององค์กรมา ใช้สร้างธุรกิจออนไลน์ 2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้าง ความสัมพันธ์กับลูกค้า 3. แปลงการทำงานทางกายภาพ ให้เป็นดิจิตอล กรณีศึกษา Dell Computer

18 BY CHITLADA WIWATJARERNWONG 18 The End


ดาวน์โหลด ppt BY CHITLADA WIWATJARERNWONG 1 4.1 ความจำเป็นในการวางแผน กลยุทธ์ 4.2 ขั้นตอนในการวางแผนกล ยุทธ์ 4.3 การวิเคราะห์ SWOT Analysis 4.4 กลยุทธ์ธุรกิจ และ กรณีศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google