งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจออนไลน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจออนไลน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจออนไลน์
4.1 ความจำเป็นในการวางแผนกลยุทธ์ 4.2 ขั้นตอนในการวางแผนกลยุทธ์ 4.3 การวิเคราะห์ SWOT Analysis 4.4 กลยุทธ์ธุรกิจ และ กรณีศึกษา BY CHITLADA WIWATJARERNWONG

2 4.1 ความจำเป็นในการวางแผนกลยุทธ์
กลยุทธ์ (Strategy) หรือยุทธวิธี หมายถึง การกำหนดวิถีทาง หรือแนวทางที่จะช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่งขันได้ โดยจะต้องมีการกำหนดเป้าหมาย แผนงาน และนโยบายที่ชัดเจน BY CHITLADA WIWATJARERNWONG

3 4.1 ความจำเป็นในการวางแผนกลยุทธ์
การวางแผนกลยุทธ์ (Strategy Planning) หมายถึง กระบวนการกำหนดวิถีทางในทางปฏิบัติที่จะช่วยให้องค์กรธุรกิจได้ใช้ความสามารถของตนเองตอบโต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อได้มาซึ่งความได้เปรียบคู่แข่งขัน และความอยู่รอด BY CHITLADA WIWATJARERNWONG

4 ระดับขององค์กร กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ
กลยุทธ์ระดับการดำเนินงาน BY CHITLADA WIWATJARERNWONG

5 4.2 ขั้นตอนในการวางแผนกลยุทธ์
การเริ่มต้นวางแผนกลยุทธ์ (Strategy Initiation) เป็นการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ รวมทั้ง วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis) การวางกลยุทธ์ (Strategy Formulation) เป็นการกำหนดกลยุทธ์ E-commerce ที่เหมาะสม โดยอาศัยข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 BY CHITLADA WIWATJARERNWONG

6 ขั้นตอนในการวางแผนกลยุทธ์
การนำกลยุทธ์ไปใช้ในทางปฏิบัติ (Strategy Implementation) เป็นการจัดสรรทรัพยากรขององค์กรและการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องการแผนที่กำหนดไว้ การประเมินกลยุทธ์ (Strategy Assessment) การประเมินเป้าหมายของกลยุทธ์ ถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสม เพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุง BY CHITLADA WIWATJARERNWONG

7 4.3 การวิเคราะห์ SWOT Analysis
หมายถึง การวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององค์กรหรือหน่วยธุรกิจ ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถในการแข่งขันขององค์กร แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก BY CHITLADA WIWATJARERNWONG

8 ปัจจัยภายใน สามารถควบคุมได้ ได้แก่
จุดแข็ง (Strengths) เป็นจุดเด่นหรือข้อได้เปรียบขององค์กร เช่น มีโปรแกรมเมอร์ที่เขียนโปรแกรมได้รวดเร็ว จุดอ่อน (Weaknesses) เป็นจุดด้อยหรือข้อเสียเปรียบขององค์กร เช่น โปรแกรมเมอร์ขาดประสบการณ์ BY CHITLADA WIWATJARERNWONG

9 ปัจจัยภายใน ปัจจัยที่ควรพิจารณา ได้แก่ วัตถุประสงค์ของกิจการ
ทรัพยากรของกิจการ ส่วนประสมการตลาด BY CHITLADA WIWATJARERNWONG

10 ปัจจัยภายนอก ไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่
โอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินการ เช่น การขายสินค้าและบริการโดยไม่ผ่านคนกลาง อุปสรรค (Threats) เป็นปัจจัยคุกคามต่อการดำเนินการ เช่น การจัดสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า BY CHITLADA WIWATJARERNWONG

11 ปัจจัยภายนอก ปัจจัยที่ควรพิจารณา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ สิ่งแวดล้อมมหภาค ได้แก่ ประชากร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมืองและกฎหมาย เทคโนโลยี ธรรมชาติ BY CHITLADA WIWATJARERNWONG

12 ปัจจัยภายนอก สิ่งแวดล้อมจุลภาค ได้แก่ ผู้จำหน่ายวัตถุดิบ คนกลาง ลูกค้า
คู่แข่งขัน สาธารณะ BY CHITLADA WIWATJARERNWONG

13 ข้อมูลประกอบการประเมิน
อาจอาศัยข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์คู่แข่งขัน วิเคราะห์การแสดงความคิดเห็นของลูกค้า ข้อมูลการวิจัยจากบริษัทที่จัดอันดับความน่าเชื่อถือ BY CHITLADA WIWATJARERNWONG

14 4.4 กลยุทธ์ธุรกิจและกรณีศึกษา
กลยุทธ์ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 1. การเลือกตลาดใหม่ที่ยังไม่มีผู้ใดเข้าไป 2. การสร้างคู่ค้า 3. การมีบริการที่ครบถ้วนและปรับแต่งตามผู้ใช้ กรณีศึกษา eBay – ตลาดประมูลรูปแบบใหม่ กรณีศึกษา Yahoo! – ผู้นำทางแห่งอินเทอร์เน็ต BY CHITLADA WIWATJARERNWONG

15 4.4 กลยุทธ์ธุรกิจและกรณีศึกษา
กลยุทธ์ร้านค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ 1. การเลือกตลาดที่มีความเหมาะสม 2. การสร้างมูลค่าเพิ่ม 3. การสร้างแบรนด์ 4. การร่วมมือกับคู่ค้า 5. การให้บริการแก่ผู้บริโภคดีที่สุด 6. ระบบรับคำสั่งซื้อและระบบการชำระเงิน 7. ระบบส่งมอบสินค้าตามคำสั่งซื้อ 8. ระบบการรับประกัน กรณีศึกษา Amazon.com – ผู้บุกเบิกและผู้นำแห่งการค้าปลีก BY CHITLADA WIWATJARERNWONG

16 4.4 กลยุทธ์ธุรกิจและกรณีศึกษา
กลยุทธ์ผู้ผลิตสินค้าหรือให้บริการดิจิตอล 1. ใช้รูปแบบธุรกิจแบบการบริการแทนการขายสินค้า 2. ปรับแต่งสินค้าให้เข้ากับลูกค้าแต่ละกลุ่ม แล้วตั้งราคาตามความเหมาะสม 3. การขายสิทธิในการใช้สินค้าแก่ธุรกิจอื่น กรณีศึกษา Reuters – ผู้สื่อข่าวการเงินของโลก BY CHITLADA WIWATJARERNWONG

17 4.4 กลยุทธ์ธุรกิจและกรณีศึกษา
กลยุทธ์สำหรับธุรกิจทั่วไป 1. นำความสามารถขององค์กรมาใช้สร้างธุรกิจออนไลน์ 2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 3. แปลงการทำงานทางกายภาพให้เป็นดิจิตอล กรณีศึกษา Dell Computer BY CHITLADA WIWATJARERNWONG

18 The End BY CHITLADA WIWATJARERNWONG


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจออนไลน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google