งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอบเขตงานกลุ่ม ที่ต้องทำส่ง 21 กพ 2557. กรอบแนวทางการทำงาน Dummy Project 1. จุดมุ่งหมาย ปรัชญา ของการทำธุรกิจ 2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป PESTLE สรุปภาพอนาคตทั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอบเขตงานกลุ่ม ที่ต้องทำส่ง 21 กพ 2557. กรอบแนวทางการทำงาน Dummy Project 1. จุดมุ่งหมาย ปรัชญา ของการทำธุรกิจ 2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป PESTLE สรุปภาพอนาคตทั้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอบเขตงานกลุ่ม ที่ต้องทำส่ง 21 กพ 2557

2 กรอบแนวทางการทำงาน Dummy Project 1. จุดมุ่งหมาย ปรัชญา ของการทำธุรกิจ 2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป PESTLE สรุปภาพอนาคตทั้ง ด้านธุรกิจและด้าน IT ใน 5 ปีข้างหน้า และระบุ O/T ออกมา อย่างน้อย 3-5 ปัจจัย 3. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ( เชียงใหม่ ) ว่ามีฐานทรัพยากร อะไรที่สำคัญ และระบุ S/W ออกมาอย่างน้อย 3-5 ปัจจัย 4. สร้างกลยุทธ์การหาธุรกิจที่น่าสนใจเข้าไปทำด้วย TOWS Matrix 5. คัดเลือกธุรกิจที่น่าสนใจและตรงกับจุดมุ่งหมาย ปรัชญาการทำ ธุรกิจของเรานำมาวิเคราะห์ด้วย GE Matrix โดยนำเอาวงจร ชีวิตสินค้า วงจรชีวิตธุรกิจและวงจรชีวิตของเทคโนโลยีมา ประกอบการพิจารณาด้วย 6. ระบุธุรกิจที่สนใจออกมา 1 ธุรกิจ พร้อมทั้งระบุตัวสินค้าหลัก / บริการหลักให้ชัดเจน เขียนออกมาเป็น Mission statement มี รายละเอียดดังนี้ ปรัชญาธุรกิจ ตัวสินค้า / บริการ ตลาด เป้าหมาย ลูกค้าเป้าหมาย Supplier คู่แข่งขัน

3 กรอบแนวทางการทำงาน Dummy Project ต่อ 7. หาข้อท้าทายที่จะรับมือปัจจัยแรงกดดันจากภาพ อนาคต ประมาณอย่างน้อย 4-5 ข้อ ท้าทายขึ้นไป 8. นำเอาข้อท้าทายกับ Mission statement มากำหนด วิสัยทัศน์ Vision Statement 9. วิเคราะห์แนวคิดธุรกิจ Business Concept ระบุให้ ชัดเจนถึงคุณค่าที่ได้รับ Value Proposition นำมาเขียนเป็น Business Model Canvas 10. จาก Mission statement และ Business model นำมากำหนดการวางตำแหน่งธุรกิจ ด้วย Matrix ตัวสินค้ากับลูกค้า ทุกอย่าง บางอย่าง ทุกคน บางคน 11. นำไปวิเคราะห์ด้วย BCG และ Product /Market Matrix เขียนลูกศรเชื่อมโยง

4 กรอบแนวทางการทำงาน Dummy Project ต่อ 12. วิเคราะห์ 5 Forces สภาพแวดล้อมการแข่งขันใน ธุรกิจที่เลือกมา ระบุปัจจัยของแรงกดดันที่มี ผลกระทบต่อการแข่งขัน มาประมาณ 4-6 แรงมา เป็น Key issue ดูว่าแต่ละ Key issue นั้น IT มา ช่วยในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันได้ หรือไม่ อย่างไร 13. นำเอา Key issue แต่ละตัวมาหา ปัจจัยสำเร็จที่ สำคัญ Critical Success Factor ใน Primary / Secondary Activities ใน Business Value chain แล้วดูว่า activities นั้น เอา IT มาช่วยสร้าง คุณค่าให้กับกระบวนการ ธุรกิจของเราได้อย่างไรบ้าง โดยต้อง สอดคล้องกับกลยุทธ์การแข่งขัน Generic Model ที่ไปตอบ Business Concept ที่วางไว้ 14. นำเอาผลที่ได้ในแต่ละ activities มาบูรณาการ เป็นภาพรวม IS/IT ของ Value chain


ดาวน์โหลด ppt ขอบเขตงานกลุ่ม ที่ต้องทำส่ง 21 กพ 2557. กรอบแนวทางการทำงาน Dummy Project 1. จุดมุ่งหมาย ปรัชญา ของการทำธุรกิจ 2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป PESTLE สรุปภาพอนาคตทั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google