งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบการสอนของ Robert Gagn

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบการสอนของ Robert Gagn"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบการสอนของ Robert Gagn

2 9. สรุปและนำไปใช้ Review and Transfer

3 สรุปและนำไปใช้ (Review and Transfer)
เป็นการส่งเสริมความคงทนและการถ่ายโอนการเรียนรู้ โดยการให้โอกาสผู้เรียนได้มีการฝึกฝนอย่างพอ เพียง และในสถานการณ์ที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้น และสามารถถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสู่สถานการณ์อื่น ๆ ได้

4 สรุปและนำไปใช้ (Review and Transfer)
การสรุปและนำไปใช้ จัดว่าเป็นส่วนสำคัญในขั้นตอนสุดท้ายที่บทเรียนจะต้องสรุปมโนคติของเนื้อหาเฉพาะประเด็นสำคัญๆ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทบทวนความรู้ของตนเองหลังจากศึกษาเนื้อหาผ่านมาแล้ว ในขณะเดียวกัน บทเรียนต้องชี้แนะเนื้อ หาที่เกี่ยวข้องหรือให้ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม เพื่อแนะแนว ทางให้ผู้เรียนได้ศึกษาต่อในบทเรียนถัดไป หรือนำไปประ ยุกต์ใช้กับงานอื่นต่อไป

5 อ้างอิง pirun.ku.ac.th/~g /files/ทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่.doc

6 สมาชิกกลุ่ม โปรมแกรมวิชา คณิตศาสตร์ นายอาสมิง โต๊ะเลเฮง 541121010
นายอาสมิง โต๊ะเลเฮง นางสาวหนึ่งฤทัย จันทาธุ นางสาวขวัญภิรมย์ ลับมะณี นางสาวกัลยาณี ลิ้มเกษมพันธุ์ นางสาวปิติพร กันเรียน นางสาวสุจิตตา เส็งวัฒน์ โปรมแกรมวิชา คณิตศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบการสอนของ Robert Gagn

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google