งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบการสอนของ Robert Gagn. 9. สรุปและนำไปใช้ Review and Transfer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบการสอนของ Robert Gagn. 9. สรุปและนำไปใช้ Review and Transfer."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบการสอนของ Robert Gagn

2 9. สรุปและนำไปใช้ Review and Transfer

3 สรุปและนำไปใช้ (Review and Transfer) เป็นการส่งเสริมความคงทน และการถ่ายโอนการเรียนรู้ โดยการ ให้โอกาสผู้เรียนได้มีการฝึกฝนอย่าง พอ เพียง และในสถานการณ์ที่ หลากหลาย เพื่อช่วยให้ ผู้ เรียนเกิด ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้น และสามารถ ถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสู่สถานการณ์ อื่น ๆ ได้

4 สรุปและนำไปใช้ (Review and Transfer) การสรุปและนำไปใช้ จัดว่า เป็นส่วนสำคัญในขั้นตอนสุดท้ายที่ บทเรียนจะต้องสรุปมโนคติของ เนื้อหาเฉพาะประเด็นสำคัญๆ รวมทั้ง ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อเปิดโอกาส ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทบทวนความรู้ ของตนเองหลังจากศึกษาเนื้อหา ผ่านมาแล้ว ในขณะเดียวกัน บทเรียนต้องชี้แนะเนื้อ หาที่ เกี่ยวข้องหรือให้ข้อมูลอ้างอิง เพิ่มเติม เพื่อแนะแนว ทางให้ผู้เรียน ได้ศึกษาต่อในบทเรียนถัดไป หรือ นำไปประ ยุกต์ใช้กับงานอื่นต่อไป

5 อ้างอิง pirun.ku.ac.th/~g /file s/ ทฤษฎีการเรียนรู้ของกา เย่.doc

6 สมาชิกกลุ่ม นายอาสมิง โต๊ะเลเฮง นางสาวหนึ่งฤทัย จันทาธุ นางสาวขวัญภิรมย์ ลับมะณี นางสาวกัลยาณี ลิ้มเกษมพันธุ์ นางสาวปิติพร กันเรียน นางสาวสุจิตตา เส็งวัฒน์ โปรมแกรมวิชา คณิตศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบการสอนของ Robert Gagn. 9. สรุปและนำไปใช้ Review and Transfer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google