งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบการสอนของ Robert Gagn. 9. สรุปและนำไปใช้ Review and Transfer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบการสอนของ Robert Gagn. 9. สรุปและนำไปใช้ Review and Transfer."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบการสอนของ Robert Gagn

2 9. สรุปและนำไปใช้ Review and Transfer

3 สรุปและนำไปใช้ (Review and Transfer) เป็นการส่งเสริมความคงทน และการถ่ายโอนการเรียนรู้ โดยการ ให้โอกาสผู้เรียนได้มีการฝึกฝนอย่าง พอ เพียง และในสถานการณ์ที่ หลากหลาย เพื่อช่วยให้ ผู้ เรียนเกิด ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้น และสามารถ ถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสู่สถานการณ์ อื่น ๆ ได้

4 สรุปและนำไปใช้ (Review and Transfer) การสรุปและนำไปใช้ จัดว่า เป็นส่วนสำคัญในขั้นตอนสุดท้ายที่ บทเรียนจะต้องสรุปมโนคติของ เนื้อหาเฉพาะประเด็นสำคัญๆ รวมทั้ง ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อเปิดโอกาส ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทบทวนความรู้ ของตนเองหลังจากศึกษาเนื้อหา ผ่านมาแล้ว ในขณะเดียวกัน บทเรียนต้องชี้แนะเนื้อ หาที่ เกี่ยวข้องหรือให้ข้อมูลอ้างอิง เพิ่มเติม เพื่อแนะแนว ทางให้ผู้เรียน ได้ศึกษาต่อในบทเรียนถัดไป หรือ นำไปประ ยุกต์ใช้กับงานอื่นต่อไป

5 อ้างอิง pirun.ku.ac.th/~g521460090/file s/ ทฤษฎีการเรียนรู้ของกา เย่.doc

6 สมาชิกกลุ่ม นายอาสมิง โต๊ะเลเฮง 541121010 นางสาวหนึ่งฤทัย จันทาธุ 541121020 นางสาวขวัญภิรมย์ ลับมะณี 541121021 นางสาวกัลยาณี ลิ้มเกษมพันธุ์ 541121029 นางสาวปิติพร กันเรียน 541121030 นางสาวสุจิตตา เส็งวัฒน์ 541121038 โปรมแกรมวิชา คณิตศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบการสอนของ Robert Gagn. 9. สรุปและนำไปใช้ Review and Transfer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google