งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างสื่อด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์ e-Learning. e-Learning เป็นเทคโนโลยีการศึกษาที่ใช้เพื่อ สนับสนุน และเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ของผู้เรียนใน สถาบันอุดมศึกษาหลายๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างสื่อด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์ e-Learning. e-Learning เป็นเทคโนโลยีการศึกษาที่ใช้เพื่อ สนับสนุน และเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ของผู้เรียนใน สถาบันอุดมศึกษาหลายๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างสื่อด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์ e-Learning

2 e-Learning เป็นเทคโนโลยีการศึกษาที่ใช้เพื่อ สนับสนุน และเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ของผู้เรียนใน สถาบันอุดมศึกษาหลายๆ สถาบัน ทำให้ทั้งอาจารย์ ผู้สอนและหน่วยงานผู้รับผิดชอบด้าน e-Learning ของ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ หาแนวทางเพื่อการออกแบบ และการผลิตบทเรียน e-Learning ให้ได้เกิดทั้ง ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ADDIE เป็นโมเดลการออกแบบการสอนที่ เป็นแนวทางสำหรับการออกแบบการเรียนการสอนและ การ ผลิตบทเรียน e-Learning ซึ่งเป็นแนวทางที่ใช้กัน แพร่หลายเป็นสากล ADDIE เป็นคำหน้าของคำศัพท์ Analyze, Design, Develop, Implement, Evaluation

3 หลักการออกแบบของ ADDIE model - การวิเคราะห์ (Analysis) - การออกแบบ (Design ) - การพัฒนา (Development) - การ นำไปใช้ (Implementation) - การ ประเมินผล (Evaluation)

4 การวิเคราะห์ (Analyze) ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อการออกแบบการสอน และเพื่อการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยทั่วไป การวิเคราะห์นี้ อาจารย์ผู้สอนซึ่งถือว่าเป็น ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา และทีมผู้ดำเนินการ ต้องทำงาน ร่วมกันร่วมกันตอบคำถามในการวิเคราะห์ เช่น ใคร คือกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาอะไรที่จะเรียนหรือสอนผ่าน e-learning ต้องการให้ผู้เรียนได้รับอะไร จะส่งข้อมูล สารสนเทศด้วยวิธีการ กิจกรรมอย่างไรบ้าง

5 1. การออกแบบบทเรียน หมายถึง การนำตัว บทเรียนที่ผ่านการออกแบบและวิเคราะห์จากขั้นวิเคราะห์ มาสร้างเป็นบทเรียน e-Learning 2. การออกแบบผังงาน หมายถึง แผนภูมิที่แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ของบทดำเนินเรื่อง ซึ่งเป็นการ จัดลำดับความสัมพันธ์ของเนื้อหาแต่ละส่วนบทดำเนิน เรื่อง และการออกแบบบทดำเนินเรื่อง 3. การออกแบบหน้าจอภาพ หมายถึง การจัดพื้นที่ และองค์ประกอบของจอภาพเพื่อใช้ในการนำเสนอเนื้อหา และส่วนประกอบอื่นๆ การออกแบบบทเรียน e-Learning โดยภาพรวมการออกแบบควรออกแบบมีความสอดคล้อง กับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และเนื้อหาวิชา ขนาดของไฟล์ ที่ใช้ ขนาดวัตถุต่าง ๆ ที่ปรากฎ ความแตกต่างของสีพื้น หน้าและพื้นหลัง และต้องคำนึงถึงความเร็วในการ แสดงผลด้วย การออกแบบ (Design )

6 การพัฒนา (Develop) ขั้นพัฒนาเป็นขั้นตอนของการลงมือปฏิบัติการ สร้างบทเรียนตาม ผลการออกแบบจากขั้น ตอนที่สอง ขั้นตอนนี้เป็น ขั้นตอนที่ต้องอาศัยผู้มีความเชี่ยวชาญหลายด้าน เช่น นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก นักคอมพิวเตอร์ผู้ดูแล และจัดการระบบการจัดการเรียนการสอน ควรคำนึงถึง องค์ประกอบในการพัฒนาบทเรียน e-Learning

7 เป็นขั้นตอนการดำเนินการให้เป็นผล หมายถึงการ นำสิ่งที่แท้จริงของการสอน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบชั้นเรียน หรือห้องทดลอง หรือรูปแบบใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานก็ ตาม จุดมุ่งหมายของขั้นตอนนี้คือการนำส่งการสอนอย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขั้นตอนนี้จะต้องให้การ ส่งเสริมความเข้าใจของผู้เรียนในสารปัจจัยต่างๆ, สนับสนุนการเรียนรอบรู้ของผู้เรียนในวัตถุประสงค์ต่างๆ และ เป็นหลักประกันในการถ่ายโอนความรู้ของผู้เรียนจาก สภาพแวดล้อมการเรียนไปยังการใช้งานได้เป็นการนำ บทเรียนคอมพิวเตอร์ไปใช้ โดยใช้กับกลุ่มตัวอย่าง มากมาย เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของบทเรียนใน ขั้นต้น หลังจากนั้น จึงทำการปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะ นำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายจริง เพื่อหาประสิทธิภาพของ บทเรียน และนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ เหมาะสมและประสิทธิภาพ การ นำไปใช้ (Implementatio n)

8 การประเมิน (Evaluation) การประเมินเป็นขั้นตอนที่ต้องดำเนินการกับ ทุกขั้นตอนในโมเดล ประกอบด้วยการประเมินการ วิเคราะห์ การประเมินการออกแบ การประเมินการ พัฒนา และการประเมินเมื่อนำไปใช้จริงของระบบ e-Learning โดยกระทำระหว่างดำเนินการ คือการ ประเมินระหว่างดำเนินงาน (formative evaluation) และประเมินภายหลังการดำเนินงาน (summative evaluation) การประเมินจะทำให้ ผู้พัฒนาทราบข้อมูลเพื่อการปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องในขั้น ตอนต่างๆ

9 หลักการออกแบบ ของ ADDIE model การ วิเคราะห์ (Analysi s) การออกแบบ (Design ) การพัฒนา (Development) การนำไปใช้ (Implementa tion) การ ประเมินผล (Evaluation)

10 อ้างอิง http://www.thaiall.com/internet/internet11.htm http://www.learners.in.th/blogs/posts/259356

11 จัดทำโดย นางสาวเอมมิกา แก้ววงหิว 541121122 คณะครุศาสตร์ โปรแกรมคณิตศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt การสร้างสื่อด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์ e-Learning. e-Learning เป็นเทคโนโลยีการศึกษาที่ใช้เพื่อ สนับสนุน และเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ของผู้เรียนใน สถาบันอุดมศึกษาหลายๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google