งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านการเรียนการสอน กว่าจะเป็นห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านการเรียนการสอน กว่าจะเป็นห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านการเรียนการสอน กว่าจะเป็นห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี

2 ก่อนอื่น... ขอขอบคุณผู้สนับสนุนและผู้มีส่วนร่วมทำให้ virtual classroom คณะวิทยาการสื่อสารเป็นจริง สำนักวิทยบริการ โดย อาจารย์ทวี ทองคำ ผู้พัฒนาและดูแลระบบห้องเรียนเสมือน OAS : Learning Management System มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้สนับสนุนทุนการผลิตห้องเรียนเสมือน คณะวิทยาการสื่อสาร ผู้สนับสนุนทุน เครื่องมือ และแรงจูงใจ คณาจารย์คณะวิทยาการสื่อสารทุกท่าน ผู้ลงแรงปฏิบัติอย่างเต็มกำลัง

3 แต่ละก้าวย่างของการพัฒนา... จำนวนรวม ปี 2546 3 รายวิชา จำนวนรวม ปี 2547 23 รายวิชา จำนวนรวม ปี 2548 30 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 64 ของรายวิชาที่เปิดสอน เป้าหมายปี 2549 ร้อยละ 80 ของรายวิชาทั้งหมด จำนวนรายวิชาที่ใช้ Virtual Classroom ในการเรียนการสอน

4 นี่คือตัวอย่าง...Virtual Classroom OAS : Learning Management System http://vc.pn.psu.ac.th/vc/ http://vc.pn.psu.ac.th/vc/

5 Webboard สนทนา ซักถาม ส่งเสริมความสัมพันธ์ ผู้เรียน ผู้สอน

6 Webboard ส่งเสริมบรรยากาศ การมีส่วนร่วมและ ความเป็น ประชาธิปไตย

7 Webboard ส่งเสริมและฝึกฝนทักษะ การคิดใคร่ครวญ คิด สร้างสรรค์ คิดวิพากษ์ และสำนึกรับผิดชอบต่อ ส่วนรวม

8 แหล่งข้อมูล - เอกสารประกอบการ สอน - presentations - แหล่งค้นคว้าออนไลน์ สืบค้น ค้นคืน ทบทวน สะดวก ทุกที่ ทุกเวลาตามอัธยาศัย

9 การบ้านและงาน ที่มอบหมาย สะดวก ประหยัด ตรวจสอบได้

10 ประเมินและให้ ความเห็นย้อนกลับ งานที่มอบหมายผ่าน เว็บ

11 ขั้นตอนการดำเนินงาน... อาจารย์ของคณะระบุให้ การจัดทำห้องเรียนเสมือน อยู่ในขอบข่ายภาระงาน ในรอบการประเมินทุก 6 เดือน ขอรับทุนสนับสนุน (กรณีรายวิชาใหม่) ดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุง (กรณีไม่ขอรับทุน และเป็นวิชาที่เคยจัดทำแล้ว) อาจารย์พัฒนาและใช้ Virtual classroom ในการเรียนการสอน ประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการฯ และประเมินความพึงพอใจ โดยนักศึกษา

12 กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ... การจัดทำห้องเรียนเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของภาระงานอาจารย์ และนำมาเป็นองค์ประกอบในการประเมินประสิทธิภาพการทำงาน ประจำปี มีการประเมินคุณภาพห้องเรียนเสมือนทุกภาคการศึกษา และมีประเด็นการประเมินที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการ ประเมินคุณภาพห้องเรียนเสมือน ที่แต่งตั้งโดยคณะ สนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งาน ของอาจารย์ ในสัดส่วน 1:1 รวมทั้งส่งเสริมให้อาจารย์ได้ เข้ารับการอบรมในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ขอรับทุนพัฒนาห้องเรียนเสมือน จากมหาวิทยาลัย และคณะ

13 แนวทางพัฒนาในอนาคต... ติดตามประเมิน รายวิชาเก่าที่ยังใช้ ในการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้อยู่ในรูปแบบ และมีปรับเนื้อหา อย่างสม่ำเสมอ ให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน พัฒนาระบบและ กลไกการประเมิน ความพึงพอใจ โดยนักศึกษา พัฒนาไปสู่ ห้องเรียนเสมือน ระบบ Web-based เพื่อบริการวิชาการ ต่อสาธารณะ

14 ขอขอบคุณ... คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และ คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สำหรับการสนับสนุนการดำเนินงาน... คณะวิทยาการสื่อสาร


ดาวน์โหลด ppt แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านการเรียนการสอน กว่าจะเป็นห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google