งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มองไม่เห็นก็ เรียนได้. ทำไมต้องเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับ คนพิการทางสายตา “ ผู้พิการทางสายตาก็ต้องการ เรียนรู้เหมือนกัน ” จึงน่าจะมี การสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มองไม่เห็นก็ เรียนได้. ทำไมต้องเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับ คนพิการทางสายตา “ ผู้พิการทางสายตาก็ต้องการ เรียนรู้เหมือนกัน ” จึงน่าจะมี การสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มองไม่เห็นก็ เรียนได้

2 ทำไมต้องเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับ คนพิการทางสายตา “ ผู้พิการทางสายตาก็ต้องการ เรียนรู้เหมือนกัน ” จึงน่าจะมี การสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ เหมาะกับคนที่พิการทางสายตา โดยสร้างเป็น CAI ที่มี ลักษณะเฉพาะ เพื่อส่งเสริมการ เรียนรู้ของของพวกเขา

3 วัตถุประสงค์ ออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักเรียน พิการทางสายตา สร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักเรียน พิการทางสายตาได้ ประเมินผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับ นักเรียนพิการทางสายตาได้

4 เป้าหมายของโครงงาน บทเรียนสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI สำหรับคนพิการทางสายตาโดยจัดทำสื่อที่ สามารถให้ผู้เรียนพูดโต้ตอบกับสื่อ CAI ได้โดย ไม่ต้องใช้มือหรือสายตาในการเรียนรู้เนื้อหาใน สื่อ CAI

5 ขั้นตอนการทำโครงงาน ประชุมกลุ่มเพื่อเลือกหัวข้อ วัตถุประสงค์ วาง แผนการทำงาน ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร ข้อมูล ออนไลน์ และโรงเรียนสอนคนตาบอด ประชุมกลุ่มเพื่อนำข้อมูลมาออกแบบ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นำไปทดลองใช้กับนักเรียนตาบอด ประเมินผลการใช้ สรุปผลการสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับผู้ พิการทางสายตา

6

7 CAI ที่ภูมิใจนำเสนอ

8 สิ่งที่ได้จากโครงงาน ประสบการณ์การทำงานกลุ่ม การฝึกใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป การได้ฝึกคิดแก้ปัญหา การคิด สร้างสรรค์ ความภูมิใจที่ได้ช่วยให้คนพิการทาง สายตาได้เรียนรู้

9 ข้อเสนอแนะหลังจากเสร็จสิ้น โครงงาน การทำงานกลุ่มต้องมีการยอมรับความ คิดเห็น และช่วยกันเสนอแนะความคิด เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุด การออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต้อง ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างมาก จึงควร ศึกษาตัวอย่างงาน CAI อื่น ๆ มาก ๆ เพื่อให้เกิดแนวคิดในการสร้างผลงาน ควรมีการสร้าง CAI สำหรับผู้พิการทาง สายตาในวิชาอื่น ๆ

10 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt มองไม่เห็นก็ เรียนได้. ทำไมต้องเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับ คนพิการทางสายตา “ ผู้พิการทางสายตาก็ต้องการ เรียนรู้เหมือนกัน ” จึงน่าจะมี การสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google