งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษา พระพุทธศาสนา ชื่อครูผู้สอน นายเสน่ห์ อุ่นสิม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษา พระพุทธศาสนา ชื่อครูผู้สอน นายเสน่ห์ อุ่นสิม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษา พระพุทธศาสนา ชื่อครูผู้สอน นายเสน่ห์ อุ่นสิม

3 อธิบายแนวคิดการจัดทำโครงงาน ในประเด็นต่อไปนี้ วัตถุประสงค์ นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติตนเป็นศาสนิก ชนที่ดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา ในท้องถิ่นของตนเอง

4 แนวคิดโครงงาน (GRASP) เป้าหมาย นักเรียนสามารถทำโครงงานประสบความสำเร็จ บทบาท นักเรียนใช้ความคิดข้อตกลงของสมาชิกกลุ่มเป็นหลัก บุคคลที่เกี่ยวข้อง คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง วัด ชุดกิจกรรม นักเรียนระดมสมองเกี่ยวกับวิธีการในการสำรวจ ข้อมูลเกี่ยวกับการบำรุงรักษาศาสนาในท้องถิ่นของตน นักเรียนลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ปกครองและผู้ที่ เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ ผลงาน สรุปแบบสอบถาม แบสัมภาษณ์ และภาพกิจกรรม

5 คำถามกำหนดกรอบ การเรียนรู้ คำถามสร้างพลังคิด จะรักษาพระพุทธศาสนาในท้องถิ่นของเรา อย่างไร คำถามประจำหน่วย เราควรจะมีวิธีการรักษาพระพุทธศาสนาใน ท้องถิ่นของเราอย่างไร คำถามประจำบท เราจะดูและรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ ได้อย่างไร

6 กระบวนการประเมิน เครื่องมือ ระดมสมอง วิธีการ นักเรียนใช้การระดมสมองเพื่อใช้ความรู้ เดิม ฉันใช้เพื่อ ประเมินความพร้อมในหน่วยการเรียนรู้นี้

7 กระบวนการประเมิน เครื่องมือ บันทึกหลังการสอน วิธีการ ใช้บันทึกหลังการสอนตลอดทั้งหน่วยการ เรียนรู้เพื่อการสังเกตนักเรียนขณะทางาน บันทึกนี้ใช้เพื่อกากับความก้าวหน้า เตรียมข้อมูลย้อนกลับและปรับการสอน

8 เครื่องมือ บันทึกอนุทิน วิธีการ นักเรียนตอบคาถามที่เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่เป็นตัว ช่วยใน บันทึกอนุทิน ใช้รูบริกการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อ ประเมิน การคิดของนักเรียน รวมทั้งความเข้าใจในความรู้ด้าน เนื้อหา กระบวนการประเมิน

9 เครื่องมือ รายการตรวจสอบการทางานแบบมีส่วนร่วม วิธีการ นักเรียนใช้รายการตรวจสอบเพื่อกากับทักษะการทา งานแบบมี ส่วนร่วมขณะทางานร่วมกัน ในเรื่องการเป็น พุทธศาสนิกชนที่ดีและ การบำรุงพระพุทธศาสนา ฉันทบทวนรายการตรวจสอบ นี้กับนักเรียน ระหว่างการประชุมและ ใช้อ้างถึงขณะทางานกลุ่ม

10 กระบวนการประเมิน เครื่องมือ รูบริกการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี วิธีการ นักเรียนใช้รูบริกแสงอาทิตย์นี้เพื่อประเมิน โครงงานด้วย ตนเอง ฉันใช้รูบริกแบบเดียวกัน เพื่อประเมิน งานนาเสนอ ขั้นสุดท้าย

11 กระบวนการประเมิน เครื่องมือ การประชุมกลุ่ม วิธีการ ฉันประชุมกับทุกกลุ่มเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนกาลัง เรียนรู้สิ่งที่ ต้องการ ตอบคาถามใดที่นักเรียนอาจมี และเพื่อ ประเมิน ความก้าวหน้าเป็นรายบุคคลเป็นระยะ การประชุมให้ โอกาสกับ นักเรียนที่จะถามและขอข้อมูลเพื่อความชัดเจน

12 กระบวนการประเมิน เครื่องมือ รายการตรวจสอบ แผนโครงงาน วิธีการ นักเรียนใช้รายการตรวจสอบนี้เพื่อ ประเมินแผนโครงงาน ด้วยตนเอง และทาการปรับ

13 กระบวนการประเมิน เครื่องมือ การสะท้อนความเห็น วิธีการ นักเรียนใช้การสะท้อนนี้เพื่อกำหนด เป้าหมายใหม่ และฉันใช้ เพื่อประเมินความก้าวหน้าของนักเรียน ตลอดหน่วยการเรียนรู้นี้

14


ดาวน์โหลด ppt ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษา พระพุทธศาสนา ชื่อครูผู้สอน นายเสน่ห์ อุ่นสิม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google