งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูเสน่ห์ อุ่นสิม จำใจเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูเสน่ห์ อุ่นสิม จำใจเสนอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูเสน่ห์ อุ่นสิม จำใจเสนอ

2 ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา ชื่อครูผู้สอน นายเสน่ห์ อุ่นสิม

3 อธิบายแนวคิดการจัดทำโครงงานในประเด็นต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาในท้องถิ่นของตนเอง

4 แนวคิดโครงงาน (GRASP)
เป้าหมาย นักเรียนสามารถทำโครงงานประสบความสำเร็จ บทบาท นักเรียนใช้ความคิดข้อตกลงของสมาชิกกลุ่มเป็นหลัก บุคคลที่เกี่ยวข้อง คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง วัด ชุดกิจกรรม นักเรียนระดมสมองเกี่ยวกับวิธีการในการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการบำรุงรักษาศาสนาในท้องถิ่นของตน นักเรียนลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ ผลงาน สรุปแบบสอบถาม แบสัมภาษณ์ และภาพกิจกรรม

5 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด จะรักษาพระพุทธศาสนาในท้องถิ่นของเราอย่างไร คำถามประจำหน่วย เราควรจะมีวิธีการรักษาพระพุทธศาสนาในท้องถิ่นของเราอย่างไร คำถามประจำบท เราจะดูและรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ได้อย่างไร

6 กระบวนการประเมิน เครื่องมือ ระดมสมอง วิธีการ นักเรียนใช้การระดมสมองเพื่อใช้ความรู้เดิม ฉันใช้เพื่อ ประเมินความพร้อมในหน่วยการเรียนรู้นี้

7 กระบวนการประเมิน เครื่องมือ บันทึกหลังการสอน วิธีการ
ใช้บันทึกหลังการสอนตลอดทั้งหน่วยการเรียนรู้เพื่อการสังเกตนักเรียนขณะทางาน บันทึกนี้ใช้เพื่อกากับความก้าวหน้า เตรียมข้อมูลย้อนกลับและปรับการสอน

8 กระบวนการประเมิน เครื่องมือ บันทึกอนุทิน วิธีการ
นักเรียนตอบคาถามที่เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่เป็นตัวช่วยใน บันทึกอนุทิน ใช้รูบริกการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อประเมิน การคิดของนักเรียน รวมทั้งความเข้าใจในความรู้ด้านเนื้อหา

9 กระบวนการประเมิน เครื่องมือ รายการตรวจสอบการทางานแบบมีส่วนร่วม วิธีการ
นักเรียนใช้รายการตรวจสอบเพื่อกากับทักษะการทางานแบบมี ส่วนร่วมขณะทางานร่วมกัน ในเรื่องการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและ การบำรุงพระพุทธศาสนา ฉันทบทวนรายการตรวจสอบนี้กับนักเรียน ระหว่างการประชุมและ ใช้อ้างถึงขณะทางานกลุ่ม

10 กระบวนการประเมิน เครื่องมือ รูบริกการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี วิธีการ
นักเรียนใช้รูบริกแสงอาทิตย์นี้เพื่อประเมินโครงงานด้วย ตนเอง ฉันใช้รูบริกแบบเดียวกัน เพื่อประเมินงานนาเสนอ ขั้นสุดท้าย

11 กระบวนการประเมิน เครื่องมือ การประชุมกลุ่ม วิธีการ
ฉันประชุมกับทุกกลุ่มเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนกาลังเรียนรู้สิ่งที่ ต้องการ ตอบคาถามใดที่นักเรียนอาจมี และเพื่อประเมิน ความก้าวหน้าเป็นรายบุคคลเป็นระยะ การประชุมให้โอกาสกับ นักเรียนที่จะถามและขอข้อมูลเพื่อความชัดเจน

12 กระบวนการประเมิน เครื่องมือ รายการตรวจสอบ แผนโครงงาน วิธีการ
นักเรียนใช้รายการตรวจสอบนี้เพื่อประเมินแผนโครงงาน ด้วยตนเอง และทาการปรับ

13 กระบวนการประเมิน เครื่องมือ การสะท้อนความเห็น วิธีการ
นักเรียนใช้การสะท้อนนี้เพื่อกำหนดเป้าหมายใหม่ และฉันใช้ เพื่อประเมินความก้าวหน้าของนักเรียนตลอดหน่วยการเรียนรู้นี้

14 THE END


ดาวน์โหลด ppt ครูเสน่ห์ อุ่นสิม จำใจเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google