งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Problem – based Learning (PBL). ความเป็นมา ของ PBL แนวคิดในเรื่องของ การเรียนรู้ ที่ นักจิตวิทยาทางการศึกษา นำมา เป็นประเด็นในการถกเถียงกันมี อยู่ 2 กลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Problem – based Learning (PBL). ความเป็นมา ของ PBL แนวคิดในเรื่องของ การเรียนรู้ ที่ นักจิตวิทยาทางการศึกษา นำมา เป็นประเด็นในการถกเถียงกันมี อยู่ 2 กลุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Problem – based Learning (PBL)

2 ความเป็นมา ของ PBL แนวคิดในเรื่องของ การเรียนรู้ ที่ นักจิตวิทยาทางการศึกษา นำมา เป็นประเด็นในการถกเถียงกันมี อยู่ 2 กลุ่ม คือ

3 1. กลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้เชิง พฤติกรรมนิยม (Behaviorist learning) ในกลุ่ม นี้เชื่อว่าความรู้มีอยู่มากมายในโลก แต่ความรู้ที่สามารถถ่ายโยงมายัง ผู้เรียน อย่างเป็นรูปธรรมมีเพียง เล็กน้อยการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ ก็ ต่อเมื่อมีการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้า กับการตอบสนอง นักจิตวิทยาที่ได้รับ การยอมรับกัน ในกลุ่มนี้ คือ สกิน เนอร์ (Skinner)

4 2. กลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้เชิงพุทธิ ปัญญานิยม (Cognitive learning theory) มีความเชื่อว่า ความรู้เกิดจากปฏิสัมพันธ์ ระหว่างโครงสร้างที่มีลักษณะเฉพาะ (particular structure) กับสิ่งแวดล้อมทาง จิตวิทยา (psychological environment) ของผู้เรียนแต่ละบุคคล การเรียนรู้จะเกิดขึ้น ก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้ปรับเปลี่ยนโลกภายในของ ตน โดยอาศัยกระบวนการปฏิสัมพันธ์ที่เกิด จากการรับความรู้ใหม่เข้าไปในสมอง หรือ จากการปรับเปลี่ยนความรู้เก่าให้เข้ากับ ความรู้ใหม่ นักจิตวิทยาที่ได้รับการยอมรับ แนวคิดมากที่สุดในกลุ่มนี้ คือ เพียเจท์ (Piaget)

5 What is The Problem –based Learning ?

6 ความหมาย ของ PBL เมื่อดูจากรูปคำศัพท์ Problem – based Learning Problem พร อบเบลม แปลว่า ปัญหา based เบด แปลว่า ฐาน พื้นฐาน Learning เลินนิ่ง แปลว่า การเรียนรู้ Problem – based Learning หรือ PBL ก็คือ วิธีการเรียนรู้วิธีหนึ่ง ที่ มีรูปแบบการเรียนรู้ โดยการนำปัญหามา เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

7 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning หรือ PBL) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น จากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบ สร้างสรรค์นิยม (Constructivism) โดยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่จากการใช้ ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลกเป็นบริบท (context) ของการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน เกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิด แก้ปัญหารวมทั้งได้ความรู้ตามศาสตร์ใน สาขาวิชาที่ตนศึกษาไปพร้อมกันด้วย การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจึงเป็น ผลมาจากกระบวนการทำงานที่ต้อง อาศัยความเข้าใจและการแก้ไขปัญหา เป็นหลัก

8 ถ้ามองในแง่ของ ยุทธศาสตร์ การสอน PBL เป็นเทคนิคการสอน ที่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วย ตนเอง เผชิญหน้ากับปัญหาด้วย ตนเองจะทำให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะใน การคิดหลายรูปแบบ เช่น การคิด วิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ การคิด สังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ

9 ลักษณะทั่วไปของ การ เรียนรู้แบบ PBL 1. ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ อย่างแท้จริง (student-centered learning) 2. จัดกลุ่มผู้เรียนให้มีขนาดเล็ก ( ประมาณ 3 – 5 คน ) 3. ครูทำหน้าที่ เป็นผู้อำนวยความสะดวก (facilitator) หรือผู้ให้คำแนะนำ (guide) 4. ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้น ( สิ่งเร้า ) ให้เกิดการ เรียนรู้ 5. ลักษณะของปัญหาที่นำมาใช้ ต้องมีลักษณะ คลุมเครือ ไม่ชัดเจน มีวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่าง หลากหลาย อาจมีคำตอบได้หลายคำตอบ 6. ผู้เรียนเป็นผู้แก้ปัญหาโดยการแสวงหาข้อมูล ใหม่ ๆ ด้วยตนเอง (self-directed learning) 7. การประเมินผล ใช้การประเมินผลจาก สถานการณ์จริง (authentic assessment) ดูจาก ความสามารถในการปฏิบัติ ของผู้เรียน

10 *** การสอนโดยใช้รูปแบบ Problem-based Learning ไม่ใช่การ สอนแบบแก้ปัญหา (Problemsolving method) มีครูจำนวนไม่น้อยที่นำวิธี สอนแบบแก้ปัญหาไปปะปนกับ PBL เช่น สอนเนื้อหาไปบางส่วนก่อน

11 การสอนโดยใช้ PBL ต่างจากการสอน รูปแบบอื่นอย่างไร การสอนโดยใช้รูปแบบ Problem-based Learning ไม่ใช่การสอนแบบแก้ปัญหา (Problem solving method) หลายคน เข้าใจผิด เช่น สอนเนื้อหาไปบางส่วนก่อน จากนั้นก็ทดลองให้นักเรียนแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม ย่อย ซึ่งการกระทำดังกล่าว เป็นวิธีสอนแบบ แก้ปัญหา ไม่ใช่ PBL ส่วนการสอนแบบ PBL นั้นต้องนำปัญหาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของ ผู้เรียนโดยตรงต้องมาก่อนใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้น หรือเป็นตัวนำทางให้ผู้เรียน ไปแสวงหาความรู้ ความเข้าใจด้วยตนเองเพื่อจะได้ค้นพบคำตอบ ของปัญหาดังกล่าว กระบวนการหาความรู้ด้วย ตนเองนี้ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการแก้ไข ปัญหา (Problem solving skill)

12

13 1. นางสาวปรียารัตน์ อินทร์ช้าง 2. นางสาวณัฐธิดา ปราณี นิตย์ 3. นางสาวกาญจนี วรรณ ทวี 4. นางสาวอัจฉราวดี หมี กุระ 5. นางสาวศิริขวัญ อธิราช


ดาวน์โหลด ppt Problem – based Learning (PBL). ความเป็นมา ของ PBL แนวคิดในเรื่องของ การเรียนรู้ ที่ นักจิตวิทยาทางการศึกษา นำมา เป็นประเด็นในการถกเถียงกันมี อยู่ 2 กลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google