งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E-learning วิทยาลัยราชพฤกษ์. ระบบ e-learning วิทยาลัยราชพฤกษ์ จัดทำโดย นางสาวกัญชรสอินาลา นางสาวพัชรินทร์ดาสี นางสาวศรัญญาแสนคำ นางสาวหทัยชนกสมศรี นางสาวปริชาติคำขชิก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E-learning วิทยาลัยราชพฤกษ์. ระบบ e-learning วิทยาลัยราชพฤกษ์ จัดทำโดย นางสาวกัญชรสอินาลา นางสาวพัชรินทร์ดาสี นางสาวศรัญญาแสนคำ นางสาวหทัยชนกสมศรี นางสาวปริชาติคำขชิก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 E-learning วิทยาลัยราชพฤกษ์

2 ระบบ e-learning วิทยาลัยราชพฤกษ์ จัดทำโดย นางสาวกัญชรสอินาลา นางสาวพัชรินทร์ดาสี นางสาวศรัญญาแสนคำ นางสาวหทัยชนกสมศรี นางสาวปริชาติคำขชิก เสนอ อาจารย์ สุวิสาข์ เหล่าเกิด วิชานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา

3 ระบบ e – learning ของวิทยาลัยราช พฤกษ์ กระแสของการเรียนรู้ ในยุคของสารสนเทศ (Information Age) เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก แหล่งการเรียนรู้ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา สถานที่ และภูมิศาสตร์อีกต่อไป เนื่องจากมีการนำเอา เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย ทำให้การเรียนรู้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ที่เราเข้าใจกันในนาม การเรียนรู้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Learning หรือ e-Learning สำหรับในมหาวิทยาลัย การเรียนใน ห้องเรียนเป็นหลักสำคัญอย่างยิ่งยวดส่วนหนึ่ง เพราะ ทำให้นักศึกษาได้สัมผัสสถานการณ์ชีวิตจริงกับ อาจารย์ผู้สอนโดยตรง แต่ทุกมหาวิทยาลัยต่างก็สร้าง ระบบ e-Learning ขึ้นมา เพื่อช่วยและสนับสนุน นักศึกษาด้วยกันทั้งนั้น เช่น ในบางกรณีนักศึกษาบาง คนไม่ได้เข้าเรียน หรือเรียนไม่ทัน ก็สามารถมาใช้ ระบบ e-Learning นี้เรียนทบทวนบทเรียนต่างๆ ได้ ระบบ e-Learning มีองค์ประกอบม มาตรฐานหลัก 3 ประการคือ

4 1. อภิข้อมูล (Metadata) คือเป็นส่วนของข้อมูลที่ ใช้ควบคุมข้อมูล ที่มีลักษณะบ่งบอกให้รู้ว่า ข้อมูล นี้ เป็นประเภทอะไรบ้าง ใครเป็นผู้สร้าง หรือนำข้อมูลใช้ เพื่ออะไร เมตะจึงเป็นส่วนที่ใช้ อธิบาย รายละเอียดของตัวข้อมูล ( ยืน ภู่วรวรรณ : 2545 : 264) ผู้พัฒนาระบบส่วนใหญ่ลง ความเห็นร่วมกันว่า Metadata เป็นหัวใจของระบบ e-Learning (Heart of e-Learning) ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนในด้านดรรชนี, การจัดเก็บ, การค้นหาข้อมูล และการเรียกข้อมูลออกมาใช้ตามวัตถุประสงค์ของ การเรียนรู้ 2. สวนประกอบของเนื้อหา (Content Packaging) คือ ส่วนที่ประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์ของ การเรียน และสารสนเทศ ที่จะบอกให้รู้ว่า จะเอาอะไร ใส่เข้าไปในแต่ละบทเรียน ซึ่งก็จะมีกฏระเบียบตามแต่ ชนิดสำหรับถ่ายโอนส่วนประกอบของเนื้อหาใน บทเรียนไปยังผู้เรียน

5 การสร้างรายวิชาใหม่ (Create a New Course) หมายถึง รายวิชาใดที่ยังไม่มีในระบบ อาจารย์สามารถเข้าไปสร้างขึ้นใหม่ได้ด้วยตัวเอง ระบบจัดการรายวิชา (Course Management) อาจารย์ สามารถเข้าไปทำการจัดการราย วิชาที่ตัวเองสอน เช่น การเข้าไปเพิ่มเนื้อหาของบทเรียน

6 ขั้นตอนการเข้าระบบ e- learning ของวิทยาลัยราช พฤกษ์

7

8

9


ดาวน์โหลด ppt E-learning วิทยาลัยราชพฤกษ์. ระบบ e-learning วิทยาลัยราชพฤกษ์ จัดทำโดย นางสาวกัญชรสอินาลา นางสาวพัชรินทร์ดาสี นางสาวศรัญญาแสนคำ นางสาวหทัยชนกสมศรี นางสาวปริชาติคำขชิก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google