งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย อ. เทวี บัว แย้ม. 1. หัวข้อเรื่อง • การแก้สมการที่เกี่ยวกับเลขยกกำลังที่มีเลขฐาน เหมือนกันแต่เลขชี้กำลังต่างกัน • การแก้สมการที่เกี่ยวกับเลขยกกำลังที่มีเลขฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย อ. เทวี บัว แย้ม. 1. หัวข้อเรื่อง • การแก้สมการที่เกี่ยวกับเลขยกกำลังที่มีเลขฐาน เหมือนกันแต่เลขชี้กำลังต่างกัน • การแก้สมการที่เกี่ยวกับเลขยกกำลังที่มีเลขฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย อ. เทวี บัว แย้ม

2 1. หัวข้อเรื่อง • การแก้สมการที่เกี่ยวกับเลขยกกำลังที่มีเลขฐาน เหมือนกันแต่เลขชี้กำลังต่างกัน • การแก้สมการที่เกี่ยวกับเลขยกกำลังที่มีเลขฐาน ไม่ เหมือนกันแต่เลขชี้กำลังเท่ากัน 2. สาระสำคัญ สมการที่เกี่ยวกับเลขยกกำลัง เป็นสมการที่มีตัว แปรหรือ ค่าที่ต้องการหาจะเป็นเลขยกกำลังที่มีเลข ฐานเป็นจำนวนเต็ม และเลขฐานที่เป็นตัวพยัญชนะ ภาษาอังกฤษ 3. สมรรถนะหลัก ( มาตรฐานการ ปฎิบัติงาน ) นักเรียนรู้ความหมายของเลขยกกำลังและนำไปใช้ ในการทำงานได้

3 ในการแก้สมการจะใช้สมบัติดังนี้

4 สมรรถนะที่พึงประสงค์ ( ความรู้ ทักษะ เจตคติ จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ) - ด้านความรู้ : นักเรียนสามารถ 1. แก้สมการเลขชี้กำลังที่มีฐานเหมือนกันแต่ เลขชี้กำลังต่างกัน 2. แก้สมการเลขชี้กำลังที่มีเลขฐานไม่ เหมือนกันแต่เลขชี้กำลังเหมือนกัน 3. หาค่าตัวแปรของเลขชี้กำลังได้ 4. รู้จักนำความรู้พื้นฐานมาใช้ในการแก้สมการ ได้ - ด้านทักษะ / กระบวนการ : นักเรียนมี ความสามารถ 1. ในการให้เหตุผล 2. ในการสื่อสารและสื่อความหมาย - ด้านคุณลักษณะ 1. มีความรับผิดชอบ 2. มีระเบียบวินัย 3. มีความรอบคอบ 4. ใช้กระบวนการคิดเป็น ขั้นเป็นตอน

5 กิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ครูทบทวนสมบัติบางประการของเลขยกกำลัง เช่น

6 ขั้นสอน ครูยกตัวอย่างที่ 1 ตามตารางข้างล่างนี้ แล้วสุ่มเรียกนักเรียนให้ตอบคำถามดังนี้ กิจกรรมการเรียนรู้ ( ต่อ )

7 ครูสรุปหลักเกณฑ์ ให้นักเรียน ทำความเข้าใจ • เลขยกกำลังในข้อ 1 มีเลขชี้กำลังกี่ตัว ( 3 ตัว ) • เลขยกกำลังในข้อ 2 มีเลขชี้กำลังกี่ตัว ( 2 ตัว ) • เลขชี้กำลัง 3 ตัวหาผลคูณได้อย่างไร ( นำเลขชี้ กำลังมาบวกกัน ) ครูสุ่มเรียกนักเรียนออกมาเขียนโจทย์พร้อมแสดง วิธีทำจำนวน 5 คน แล้วนักเรียนสรุปหลักเกณฑ์ โดยครูชี้แนะเพิ่มเติม ครูยกตัวอย่างที่ 2 บนกระดานดังนี้ กิจกรรมการเรียนรู้ ( ต่อ )

8

9 ขั้นสรุป ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ของ การแก้สมการของเลขยกกำลังให้นักเรียน ทำใบงานที่ 1 1. ถ้า = แล้ว m = n ถ้ามีเลขฐาน ที่เหมือนกัน 2. ถ้า = แล้ว m = 0 ครูแจกใบเอกสารฝึกหัดที่ 1-2 ให้นักเรียนทำเพื่อ ความคงทนของความรู้

10 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ การวัดผลการประเมินผล 1. สังเกตจากการถาม - ตอบ 2. สังเกตจากกิจกรรมกลุ่ม 3. การตรวจเอกสารฝึกหัดที่ 1-2 4. ความซื่อสัตย์ 5. ความมีสมาธิ 6. ความสะอาดเรียบร้อยของ เอกสารฝึกหัด


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย อ. เทวี บัว แย้ม. 1. หัวข้อเรื่อง • การแก้สมการที่เกี่ยวกับเลขยกกำลังที่มีเลขฐาน เหมือนกันแต่เลขชี้กำลังต่างกัน • การแก้สมการที่เกี่ยวกับเลขยกกำลังที่มีเลขฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google