งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอนที่ทำให้การ สอนงานคลินิกน่าสนใจ โดย นางสาวฐิติมา จำนงค์เลิศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอนที่ทำให้การ สอนงานคลินิกน่าสนใจ โดย นางสาวฐิติมา จำนงค์เลิศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการสอนที่ทำให้การ สอนงานคลินิกน่าสนใจ โดย นางสาวฐิติมา จำนงค์เลิศ

2 ความหมายของสื่อการ สอน ตัวกลางหรือช่องทางในการถ่ายทอดองค์ ความรู้ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งความรู้ ไปสู่ผู้เรียน และทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี ประสิทธิภาพ วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ ซึ่งถูกนำมาใช้ใน การการเรียนการสอน เพื่อเป็นตัวกลางใน การนำส่งหรือถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และ เจตคติ จากผู้สอนหรือแหล่งความรู้ไปยัง ผู้เรียน ช่วยให้การเรียนการสอนดำเนินไป อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ และทำให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของ การเรียนการสอนที่ตั้งไว้ ที่มา : http://edtech.edu.ku.ac.th/edtech/wbi/index.php

3 แบ่งตามลักษณะ 1. สื่อประเภทวัสดุ ได้แก่สไลด์ แผ่นใส เอกสาร ตำรา สารเคมี สิ่งพิมพ์ 2. สื่อประเภทอุปกรณ์ ได้แก่ของจริง หุ่นจำลอง เครื่องเล่น วีดิทัศน์ เครื่อง ฉายแผ่นใส อุปกรณ์และเครื่องมือใน ห้องปฏิบัติการ 3. สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการ ได้แก่การ สาธิต การอภิปรายกลุ่ม การฝึกปฏิบัติ การฝึกงาน การจัดนิทรรศการ และ สถานการณ์จำลอง 4. สื่อประเภทคอมพิวเตอร์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สื่อการสอนมีหลาย ประเภท

4 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน CAI: Computer –assisted instruction เป็นรูปแบบหนึ่งของโปรแกรม คอมพิวเตอร์พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการสอนและการรับรู้ของ ผู้เรียน เป็นสื่อการสอนรายบุคคลชนิดหนึ่งที่ นำคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องช่วย นำเสนอ อันมีตัวแปรภาพ ภาพเคลื่อนไหว กราฟฟิก เสียและให้ ข้อมูลป้อนกลับได้ทันทีโดยผู้เรียน สามารถเรียนรู้เนื้อหาตามลำดับจาก ง่ายไปยาก ทบทวนเนื้อหาและทำ แบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบได้ด้วย ตนเอง


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอนที่ทำให้การ สอนงานคลินิกน่าสนใจ โดย นางสาวฐิติมา จำนงค์เลิศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google