งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาวนาตยา ตวงกระสินธุ์ รหัส ประจำตัว 4811222002 2. นางสาวสุธีรา เกิดแก้ว รหัส ประจำตัว 4811222003 3. นายอโรชา สุภานิชย์ รหัสประจำตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาวนาตยา ตวงกระสินธุ์ รหัส ประจำตัว 4811222002 2. นางสาวสุธีรา เกิดแก้ว รหัส ประจำตัว 4811222003 3. นายอโรชา สุภานิชย์ รหัสประจำตัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาวนาตยา ตวงกระสินธุ์ รหัส ประจำตัว 4811222002 2. นางสาวสุธีรา เกิดแก้ว รหัส ประจำตัว 4811222003 3. นายอโรชา สุภานิชย์ รหัสประจำตัว 4811222005 4. นางสาวอุบล กำลังเหลือ รหัส ประจำตัว 4811222012 5. นางสาวภัทราภรณ์ บุญสมบัติ รหัส ประจำตัว 4811222014 6. นางสาวแสงดาว บุญตัว รหัส ประจำตัว 4811222017

2 ทฤษฏีวิธี ระบบ ของเคมพ์ (Kemp)

3 ได้กำหนดการเรียนการ สอน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน ต่าง ๆ ดังนี้ kemp

4 1. ความต้องการในการเรียน จุดมุ่งหมายในการสอน สิ่ง สำคัญ ข้อจำกัด 2. ลักษณะของผู้เรียน 3. ภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน และจุดประสงค์ทั่วไป 4. การวิเคราะห์ภารกิจของ เนื้อหาวิชา 5. วัตถุประสงค์ของการเรียน

5 6. กิจกรรมการเรียนการ สอน 7. ทรัพยากรในการสอน สื่อ ต่าง ๆ 8. บริการสนับสนุน 9. การประเมินผลการเรียน 10. การทดสอบก่อนการ เรียน

6 ระบบการ สอนของ Kemp

7

8 ได้แนะนำอีกว่า ในการเลือกสื่อการสอน อาจเริ่มต้นจากการตอบคำถาม 3 ข้อดังต่อไปนี้ 1. วิธีการสอนแบบใดจึงจะเหมาะสมที่สุดกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้และลักษณะ ของผู้เรียน ? เช่น ควรใช้การนำเสนอ การเรียนรู้ด้วยตนเองตามจังหวะการเรียนรู้ของผู้เรียน แต่ละคน หรือการเรียนแบบกลุ่มย่อย เป็นต้น Kemp

9 2. ประสบการณ์การเรียนรู้แบบใดเหมาะสม ที่สุดกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ? เช่น ประสบการณ์ตรง ฟังคำบรรยาย อ่าน เอกสาร / ตำรา 3. ถ้ามีการเลือกให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การ เรียนรู้โดยผ่านการรับรู้หรือการรับสัมผัส ต้องใช้สื่อที่มีคุณลักษณะอย่างไรจึงจะ เหมาะสมกับการรับรู้หรือการรับสัมผัสนั้นๆ มากที่สุด ?

10 เอกสารอ้างอิง •http://edtech.edu.ku.ac.th/edtech/wbi •http://www.drpaitoon.com/isd/kemp.p dfhttp://www.drpaitoon.com/isd/kemp.p df •http://www.geocities.com/thaibrains99 /learnsys.htm •http://www.edu.pbru.ac.th/elearning/1 032101/B.dochttp://www.edu.pbru.ac.th/elearning/1 032101/B.doc •http://learners.in.th/file/drrose/inno+ar ticle+3.dochttp://learners.in.th/file/drrose/inno+ar ticle+3.doc •http://www.kkw.rmutr.ac.th/earth/ •http://www.webobjects-design.com


ดาวน์โหลด ppt สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาวนาตยา ตวงกระสินธุ์ รหัส ประจำตัว 4811222002 2. นางสาวสุธีรา เกิดแก้ว รหัส ประจำตัว 4811222003 3. นายอโรชา สุภานิชย์ รหัสประจำตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google