งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาวนาตยา ตวงกระสินธุ์ รหัส ประจำตัว 4811222002 2. นางสาวสุธีรา เกิดแก้ว รหัส ประจำตัว 4811222003 3. นายอโรชา สุภานิชย์ รหัสประจำตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาวนาตยา ตวงกระสินธุ์ รหัส ประจำตัว 4811222002 2. นางสาวสุธีรา เกิดแก้ว รหัส ประจำตัว 4811222003 3. นายอโรชา สุภานิชย์ รหัสประจำตัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาวนาตยา ตวงกระสินธุ์ รหัส ประจำตัว นางสาวสุธีรา เกิดแก้ว รหัส ประจำตัว นายอโรชา สุภานิชย์ รหัสประจำตัว นางสาวอุบล กำลังเหลือ รหัส ประจำตัว นางสาวภัทราภรณ์ บุญสมบัติ รหัส ประจำตัว นางสาวแสงดาว บุญตัว รหัส ประจำตัว

2 ทฤษฏีวิธี ระบบ ของเคมพ์ (Kemp)

3 ได้กำหนดการเรียนการ สอน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน ต่าง ๆ ดังนี้ kemp

4 1. ความต้องการในการเรียน จุดมุ่งหมายในการสอน สิ่ง สำคัญ ข้อจำกัด 2. ลักษณะของผู้เรียน 3. ภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน และจุดประสงค์ทั่วไป 4. การวิเคราะห์ภารกิจของ เนื้อหาวิชา 5. วัตถุประสงค์ของการเรียน

5 6. กิจกรรมการเรียนการ สอน 7. ทรัพยากรในการสอน สื่อ ต่าง ๆ 8. บริการสนับสนุน 9. การประเมินผลการเรียน 10. การทดสอบก่อนการ เรียน

6 ระบบการ สอนของ Kemp

7

8 ได้แนะนำอีกว่า ในการเลือกสื่อการสอน อาจเริ่มต้นจากการตอบคำถาม 3 ข้อดังต่อไปนี้ 1. วิธีการสอนแบบใดจึงจะเหมาะสมที่สุดกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้และลักษณะ ของผู้เรียน ? เช่น ควรใช้การนำเสนอ การเรียนรู้ด้วยตนเองตามจังหวะการเรียนรู้ของผู้เรียน แต่ละคน หรือการเรียนแบบกลุ่มย่อย เป็นต้น Kemp

9 2. ประสบการณ์การเรียนรู้แบบใดเหมาะสม ที่สุดกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ? เช่น ประสบการณ์ตรง ฟังคำบรรยาย อ่าน เอกสาร / ตำรา 3. ถ้ามีการเลือกให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การ เรียนรู้โดยผ่านการรับรู้หรือการรับสัมผัส ต้องใช้สื่อที่มีคุณลักษณะอย่างไรจึงจะ เหมาะสมกับการรับรู้หรือการรับสัมผัสนั้นๆ มากที่สุด ?

10 เอกสารอ้างอิง •http://edtech.edu.ku.ac.th/edtech/wbi •http://www.drpaitoon.com/isd/kemp.p dfhttp://www.drpaitoon.com/isd/kemp.p df •http://www.geocities.com/thaibrains99 /learnsys.htm •http://www.edu.pbru.ac.th/elearning/ /B.dochttp://www.edu.pbru.ac.th/elearning/ /B.doc •http://learners.in.th/file/drrose/inno+ar ticle+3.dochttp://learners.in.th/file/drrose/inno+ar ticle+3.doc •http://www.kkw.rmutr.ac.th/earth/ •http://www.webobjects-design.com


ดาวน์โหลด ppt สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาวนาตยา ตวงกระสินธุ์ รหัส ประจำตัว 4811222002 2. นางสาวสุธีรา เกิดแก้ว รหัส ประจำตัว 4811222003 3. นายอโรชา สุภานิชย์ รหัสประจำตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google