งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียน ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา อาจารย์สมพงษ์ พันธุรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียน ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา อาจารย์สมพงษ์ พันธุรัตน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียน ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา อาจารย์สมพงษ์ พันธุรัตน์

2 •ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเรื่องที่เราจะทำวิจัยมีความสำคัญจริง •ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าแรงจูงใจในการทำวิจัยเรื่องนี้คืออะไร •ทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าเราคือคนที่ใช่ สำหรับการทำวิจัยเรื่องนี้ หลักคิด

3 •สภาพปัญหาที่เลือกมาศึกษา ต้องอ้างอิงหลักฐานจาก ทฤษฎีหรืองานวิจัยอื่นเพื่อสร้างความหนักแน่นให้แก่ เหตุผลที่จะต้องศึกษา •มีความเป็นไปได้ •มีความน่าสนใจและทันต่อเหตุการณ์ •ตรงความสนใจของผู้วิจัย •ผู้วิจัยความสามารถที่จะทำการวิจัยให้ลุล่วง (หมายถึง ข้อมูลที่มี / แนวคิดที่มี) หลักการ

4 •กล่าวนำเข้าสู่ปัญหาอย่างมีลำดับขั้นตอน ชัดเจน รัดกุมโดยมี การทบทวนวรรณกรรมพอสังเขป โดยเขียนอธิบายในภาพรวม ของปัญหา (Macro) มาสู่ประเด็นปัญหาที่เจาะจงจะศึกษาวิจัย ที่แคบลง (Micro) •ระบุว่าปัญหาคืออะไร มีข้อมูล หลักฐานยืนยันว่าเป็นความจริง •กล่าวถึงความรุนแรงของปัญหามีมากน้อยเพียงใด ส่งผล กระทบถึงส่วนรวมอย่างไรบ้าง และมีแนวโน้มที่จะรุนแรงต่อไป ในอนาคตอย่างไร •ระบุคำถาม/ความจำเป็นที่จะต้องมีการวิจัย •ผลที่ได้จากการวิจัยจะช่วยแก้ปัญหาอย่างไร หลักปฏิบัติ

5 Thank you! Contact Address: Prof. Somchai Doe Tel: Email: www.kku.ac.th


ดาวน์โหลด ppt การเขียน ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา อาจารย์สมพงษ์ พันธุรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google