งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมาย คอร์สแวร์แบบฝึกหัด หมายถึง คอร์สแวร์ที่ อนุญาตให้ผู้เรียนฝึกฝนซ้ำแล้ว ซ้ำอีกเพื่อประยุกต์ใช้ ความรู้ใดความรู้หนึ่ง หรือทักษะใดทักษะหนึ่ง โดย ความรู้และทักษะนั้นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมาย คอร์สแวร์แบบฝึกหัด หมายถึง คอร์สแวร์ที่ อนุญาตให้ผู้เรียนฝึกฝนซ้ำแล้ว ซ้ำอีกเพื่อประยุกต์ใช้ ความรู้ใดความรู้หนึ่ง หรือทักษะใดทักษะหนึ่ง โดย ความรู้และทักษะนั้นๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมาย คอร์สแวร์แบบฝึกหัด หมายถึง คอร์สแวร์ที่ อนุญาตให้ผู้เรียนฝึกฝนซ้ำแล้ว ซ้ำอีกเพื่อประยุกต์ใช้ ความรู้ใดความรู้หนึ่ง หรือทักษะใดทักษะหนึ่ง โดย ความรู้และทักษะนั้นๆ จะเป็นความรู้และทักษะขั้น พื้นฐาน ตัวอย่างของคอร์สแวร์เพื่อการฝึกฝนที่นิยม ได้แก่ คอร์สแวร์ฝึกการคำนวณอย่างง่าย และ คอร์สแวร์สอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โครงสร้างของ คอร์สแวร์จะคล้ายกับวงจรแบบทดสอบ (testing cycle) นั่นเอง กล่าวคือ จะเริ่มด้วยการนำเสนอปัญหา หรือคำถามให้ผู้เรียนตอบ หลังจากที่ผู้เรียนตอบ คำถามแล้ว ก็จะมี การนำเสนอผลป้อนกลับก่อนที่ จะมีการนำเสนอคำถามในข้อต่อไป รูปแบบของ E-Learning แบบฝึกหัด (drill and Practice)

2 แสดงภาพตัวอย่างการนำเสนอเนื้อหาประเภทแบบ แบบฝึกหัด ที่มา : http://cmuonline.chiangmai.ac.th

3 แสดงภาพตัวอย่างการนำเสนอเนื้อหาประเภทแบบ แบบฝึกหัด ที่มา : http://cmuonline.chiangmai.ac.th

4 แบบฝึกหัด (drill and Practice) เนื้อหาที่เหมาะสม เนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับคอร์สแวร์ประเภท แบบฝึกหัด ได้แก่ เนื้อหาประเภทความจำ หรือ เนื้อหาประเภทที่เป็นความจริง (facts) ที่ต้องการให้ ผู้เรียนจดจำเพื่อการเรียกใช้ภายหลังได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเนื้อหาที่เหมาะสมได้แก่ ศัพท์ ภาษาต่างประเทศ ภาษามือ สัญญลักษณ์ต่างๆ การ สะกดคำ ไวยากรณ์ กฎการวรรคตอน ไวยากรณ์ ของภาษาโปรแกรม เป็นต้น

5 แบบฝึกหัด (drill and Practice) รูปแบบการเรียนที่เหมาะสม คอร์สแวร์ประเภทแบบฝึกหัดนี้จะเริ่มจากการ นำเข้าสู่บทเรียนซึ่งรวมถึงการต้อนรับผู้เรียนเข้าสู่ เนื้อหาและอธิบายวิธีการที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติ รวมทั้ง วัตถุประสงค์ของการเรียน หลังจากนั้นจะมีการ นำเสนอคำถาม ผู้เรียนจะคอยตอบคำถามและได้รับ ผลป้อนกลับ หลังจากได้รับผลป้อนกลับก็จะมี ข้อคำถามถูกนำเสนอต่อไปเรื่อยๆ จนกระทั่งครบทุก ข้อ ผู้เรียนก็จะต้องสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนมาและ พยายามประยุกต์สิ่งที่ได้ศึกษามากับตัวอย่างอื่นๆ ในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริงมากขึ้น

6 ลำดับการนำเสนอ ส่วนนำเข้า ( อธิบายวิธีการที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติและสิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ ) นำเสนอปัญหาคำถาม ( คำถามที่อนุญาตให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ หรือทักษะที่ได้เรียนมา ) แก้ปัญหาตอบคำถาม ( ให้โอกาสผู้เรียนในการแก้ปัญหา ) บทสรุป ( ทบทวนประเด็นต่างๆที่ได้กล่าวมาแต่ละหัวข้อ ) ผลป้อนกลับ ( ผลป้อนกลับตามคำตอบที่ได้รับจากผู้เรียน ) บทสรุปและนำไปใช้ ( สรุปเนื้อหาของสิ่งที่ได้ศึกษามา ให้สถานการณ์ในการนำไปใช้ ) แสดงรูปแบบการเรียนที่เหมาะสมสำหรับคอร์สแวร์ ประเภทแบบฝึกหัด

7 แบบฝึกหัด (drill and Practice) คำแนะนำสำหรับการออกแบบ - สร้างคลังคำถาม / คำตอบ ถ้าเป็นไปได้ควรออกแบบคอร์สแวร์ให้ สามารถสร้างคลังคำถาม / คำตอบเพื่อการสุ่มคำถาม ใหม่ๆ ขึ้นมาถามผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อ ป้องกันไม่ให้ผู้เรียนใช้วิธีจำคำถาม และเบื่อกับการ ทำแบบฝึกหัด - จัดให้มีคำถามที่มีระดับความง่าย – ความยาก ควรออกแบบให้คอร์สแวร์มีการเพิ่ม ระดับความยากขึ้นไปเรื่อยๆ ในขณะที่ผู้เรียนมี ความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยอาจใช้ คำถามที่มีความซับซ้อนขึ้น หรือให้เวลาน้อยลงใน การตอบคำถาม เป็นต้น

8 แหล่งอ้างอิง - ผศ. ดร. ถนอมพร ( ตันพิพัฒน์ ) เลาหจรัสแสง. หลักการออกแบบและการสร้างเว็บ เพื่อการเรียนการสอน Designing e-Learning. - http://cmuonline.chiangmai.ac.th The End ผู้จัดทำ นางสาวสุรินทรา ขุนมธุรส รหัส 450070502 เลขที่ 36 คณะศึกษาศาสตร์ เอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก


ดาวน์โหลด ppt ความหมาย คอร์สแวร์แบบฝึกหัด หมายถึง คอร์สแวร์ที่ อนุญาตให้ผู้เรียนฝึกฝนซ้ำแล้ว ซ้ำอีกเพื่อประยุกต์ใช้ ความรู้ใดความรู้หนึ่ง หรือทักษะใดทักษะหนึ่ง โดย ความรู้และทักษะนั้นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google