งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบก่อนเรียน วิชา โครงงานคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบก่อนเรียน วิชา โครงงานคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบทดสอบก่อนเรียน วิชา โครงงานคอมพิวเตอร์
นายผจญ รุ่งอรุณเลิศ

2 1. ข้อใดอธิบายความหมายของคำว่า “โครงงานคอมพิวเตอร์” ได้ถูกต้องที่สุด
ก. กระบวนการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง ข. กระบวนการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานที่ปฏิบัติอยู่หรืองานใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ค. การพัฒนาแอพพลิเคชันหรือโปรแกรมสำเร็จรูป โดยใช้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มาช่วยในการพัฒนา ง. ผลงานที่ได้จากการศึกษาและแก้ปัญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ด้วยผู้เรียนเป็นสำคัญโดยเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ กับความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

3 2.ข้อใด ไม่ใช่ประโยชน์ของการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
ก. ผู้เรียนได้พัฒนาผลงานตามความรู้ ความสนใจ และศักยภาพ ข. ผู้เรียนสามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีคุณภาพ ค. ผู้เรียนประยุกต์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาได้ ง. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์

4 3. หากนักเรียนต้องการพัฒนาโปรแกรมหาพื้นที่รูปทรงต่างๆ โปรแกรมนี้จัดเป็นโครงงานประเภทใด
ก. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา ข. โครงงานการพัฒนาเครื่องมือ ค. โครงการทดลองทฤษฎี ง. โครงงานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

5 4. ข้อใด ไม่ใช่โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
ก. โปรแกรมดิกชันนารีพูดได้ ข. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ค. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ง. e-learning

6 5. การพัฒนาโครงงานมีขั้นตอนการพัฒนากี่ขั้นตอน
ก. 4 ขั้นตอน ข. 5 ขั้นตอน ค. 6 ขั้นตอน ง. 7 ขั้นตอน

7 6. การจัดทำข้อเสนอโครงงานมีความสำคัญอย่างไร
ก. ช่วยให้หาข้อมูลได้น้อยลง ข. ทำให้รู้ขอบเขตของโครงงาน ค. สะดวกและง่ายต่อการทำโครงงาน ง. ทำให้โครงงานมีประสิทธิภาพ

8 7. ข้อใด ไม่ใช่ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน
ก. การคัดเลือกหัวข้อที่สนใจ ข. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค. การศึกษาค้นคว้าข้อมูล ง. การจัดทำรายงาน

9 8. การพัฒนาโครงงานควรพัฒนาโดยใช้ระบบ SDLC ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการจัดทำโครงงานอย่างไร
ก.เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงงาน ข.เพื่อหาข้อสรุปและจุดเด่นของโครงงาน ค.เพื่อให้โครงงานมีความถูกต้อง สมบูรณ์ ง.เพื่อให้ผู้พัฒนาโครงงานมีความชำนาญและเข้าใจปัญหาในการจัดทำโครงงาน

10 9. เมื่อนักเรียนพัฒนาโครงงานเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สิ่งสำคัญที่นักเรียนต้องทำหลังจากนั้นคืออะไร
ก. การตรวจสอบข้อผิดพลาดของโครงงาน ข. การค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม ค. จัดทำรายงานสรุป ง. การประเมินผลโครงงาน

11 10. ข้อใด ไม่ใช่ประเด็นสำหรับใช้ในการประเมินโครงงาน
ก.ความถูกต้องของแนวคิด/ทฤษฎี ข. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงงาน ค. ความชัดเจนในหัวข้อโครงงาน ง. ความถูกต้องของระบบงาน

12 เฉลยแบบทดสอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบก่อนเรียน วิชา โครงงานคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google