งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบ ก่อนเรียน วิชา โครงงาน คอมพิวเตอร์ นายผจญ รุ่งอรุณเลิศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบ ก่อนเรียน วิชา โครงงาน คอมพิวเตอร์ นายผจญ รุ่งอรุณเลิศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบทดสอบ ก่อนเรียน วิชา โครงงาน คอมพิวเตอร์ นายผจญ รุ่งอรุณเลิศ

2 1. ข้อใดอธิบายความหมายของคำว่า “ โครงงาน คอมพิวเตอร์ ” ได้ถูกต้องที่สุด ก. กระบวนการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อ แก้ปัญหาหรือพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปด้วย ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง ข. กระบวนการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานที่ปฏิบัติอยู่หรือ งานใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ค. การพัฒนาแอพพลิเคชันหรือโปรแกรม สำเร็จรูป โดยใช้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มาช่วย ในการพัฒนา ง. ผลงานที่ได้จากการศึกษาและแก้ปัญหา โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ด้วยผู้เรียนเป็น สำคัญโดยเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ กับความรู้ด้าน คอมพิวเตอร์

3 2. ข้อใด ไม่ใช่ประโยชน์ของการพัฒนา โครงงานคอมพิวเตอร์ ก. ผู้เรียนได้พัฒนาผลงานตามความรู้ ความสนใจ และศักยภาพ ข. ผู้เรียนสามารถพัฒนาโปรแกรม คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีคุณภาพค. ผู้เรียนประยุกต์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาได้ ง. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทาง คอมพิวเตอร์

4 3. หากนักเรียนต้องการพัฒนา โปรแกรมหาพื้นที่รูปทรงต่างๆ โปรแกรมนี้จัดเป็นโครงงานประเภทใด ก. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อ การศึกษา ข. โครงงานการพัฒนาเครื่องมือ ค. โครงการทดลองทฤษฎี ง. โครงงานพัฒนา โปรแกรมประยุกต์

5 4. ข้อใด ไม่ใช่โครงงานพัฒนาสื่อ เพื่อการศึกษา ก. โปรแกรมดิกชันนารีพูดได้ ข. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ค. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอนง. e-learning ค. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอนง. e-learning

6 5. การพัฒนา โครงงานมีขั้นตอนการพัฒนา กี่ขั้นตอน ก. 4 ขั้นตอน ข. 5 ขั้นตอน ค. 6 ขั้นตอน ง. 7 ขั้นตอน

7 6. การจัดทำข้อเสนอ โครงงานมีความสำคัญอย่างไร ก. ช่วยให้หาข้อมูลได้ น้อยลง ข. ทำให้รู้ขอบเขตของ โครงงาน ค. สะดวกและง่ายต่อการทำ โครงงาน ง. ทำให้โครงงานมี ประสิทธิภาพ

8 7. ข้อใด ไม่ใช่ขั้นตอนการ พัฒนาโครงงาน ก. การคัดเลือกหัวข้อที่สนใจ ข. การเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ค. การศึกษาค้นคว้าข้อมูล ง. การจัดทำรายงาน ง. การจัดทำรายงาน

9 8. การพัฒนาโครงงาน ควรพัฒนาโดยใช้ระบบ SDLC ซึ่งจะมี ประโยชน์ต่อการจัดทำโครงงานอย่างไร ก. เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงงาน ข. เพื่อหาข้อสรุปและจุดเด่นของ โครงงาน ค. เพื่อให้โครงงานมีความถูกต้อง สมบูรณ์ ง. เพื่อให้ผู้พัฒนาโครงงานมีความ ชำนาญและเข้าใจปัญหาในการจัดทำ โครงงาน

10 9. เมื่อนักเรียนพัฒนา โครงงานเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สิ่ง สำคัญที่นักเรียนต้องทำหลังจากนั้นคือ อะไร ก. การตรวจสอบข้อผิดพลาดของ โครงงาน ก. การตรวจสอบข้อผิดพลาดของ โครงงาน ข. การค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม ข. การค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม ค. จัดทำรายงานสรุป ง. การประเมินผลโครงงาน

11 10. ข้อใด ไม่ใช่ประเด็นสำหรับใช้ใน การประเมินโครงงาน 10. ข้อใด ไม่ใช่ประเด็นสำหรับใช้ใน การประเมินโครงงาน ก. ความถูกต้องของแนวคิด / ทฤษฎี ข. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงงาน ค. ความชัดเจนในหัวข้อโครงงาน ง. ความถูกต้องของระบบงาน ง. ความถูกต้องของระบบงาน

12 12345678910 งขงกคขขคงข เฉลยแบบทดสอบ


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบ ก่อนเรียน วิชา โครงงาน คอมพิวเตอร์ นายผจญ รุ่งอรุณเลิศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google