งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดมินิคอร์ส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดมินิคอร์ส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดมินิคอร์ส

2 เสนอ อาจารย์ สุวิสาข์ เหล่าเกิด
เสนอ อาจารย์ สุวิสาข์ เหล่าเกิด

3 สาขาการศึกษาปฐมวัย ห้อง 3
สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาวกฤษติยา แก้วพระทอน เลขที่ 1 2. นางสาวอมรรัตน์ รัตนโกเศศ เลขที่ 18 3. นางสาวชุติมา วานิช เลขที่ 19 สาขาการศึกษาปฐมวัย ห้อง 3

4 การจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดมินิคอร์ส
หมายถึง เป็นโครงการเรียนที่มีเนื้อหาจบในตังเอง สามารถใช้ได้กับผู้เรียนเป็นกลุ่ม และรายบุคล โดยทั่วไปการเรียนรู้ในมินิคอร์สอาศัยสื่อและยุทธวิธีหลายแบบ มี จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจนและรัดกุม ซึ่งสามารถให้ผู้เรียนเกิดสัมฤทธิ์ผลในการ เรียนได้ในเวลาระยะอันสั้น

5 ทฤษฎีแนวคิด วิวัฒนาการของแนวคิดชุดการสอนมินิคอร์ส พัฒนามาจากความคิดของบทเรียน โมดูล โดยมีลักษณะที่สำคัญคือใช้เวลาการเรียนการสอนภายในเวลาอันสั้น ใช้สื่อและ ยุทธวิธีต่างๆเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเกิดสัมฤทธิ์ผลตามการเรียนตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้อย่าง รอบคอบ ซึ่งคุณลักษณะของชุดการสอนมินิคอร์ส สรุปได้ดังนี้

6 1. ตอบสนองความต้องการเฉพาะเรื่อง
2. จบสมบูรณ์ด้วยตนเอง 3. ใช้ระยะเวลาสั้น ชุด 4. มีวัตถุประสงค์การเรียนการสอนที่ชัดเจน 5. มุ่งการฝึกทักษะ รูปแบบของการสอนมินิคอร์สเหมาะกับการฝึกทักษะต่างๆ 6. มีการเข้าร่วมกิจกรรมโดยทั่งถึง 7. กิจกรรมการเรียนหลายรูปแบบ 8. ใช้สื่อหลายประเภท 9. กำหนดขั้นตอนแน่นอน ในทุกกิจกรรมจะใช้ยุทธวิธีและสื่อต่างๆ 10. ใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 11. มีกลวิธีนำไปสู่การเรียนการสอนอย่างกว้างขวาง 12. มียุทธวิธีที่สามารถนำไปใช้ได้ ชุดการสอนมินิคอร์สจะรวมชุดยุทธวิธีต่างๆ 13. มีการประเมินผล 14. มีการติดตามผล 15. มีการออกแบบ

7 สรุปได้ว่า คุณสมบัติของชุดมินิคอร์สที่ดีต้องตอบสนองความต้องการเฉพาะเรื่อง จบสมบูรณ์ในตัว ใช้ระยะเวลาสั้น มีจุดมุ่งหมายการเรียนที่สอนชัดเจน มุ่งฝึกทักษะและ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างถั่วถึงของผู้เรียน มีกิจกรรมหลายรูปแบบ ใช้สื่อหลากหลาย มี กำหนดขั้นตอนที่แน่นอน มีกิจกรรมสร้างสรรค์ มีกลวิธีการนำไปสู่การเรียนการสอน อย่างกว้างขวาง มีการประเมินผลศึกษาข้อมูลย้อนกลับเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ของชุดการสอนมินิคอร์ส มีการติดตามผลและออกแบบโดยใช้พื้นฐานทางเทคโนโลยี

8 แนวทางการจัดการเรียนรู้
การสร้างชุดการสอนมินิคอร์สที่ดี ควรมีองค์ประกอบดังนี้ หลักการและเหตุผล คำแนะนำ จุดมุ่งหมาย กิจกรรมผู้เรียน เน้นที่การจัดกิจกรรมเป็นกลุ่ม กิจกรรมผู้สอน การประเมินผล เนื้อหาเสริม เพื่อให้เพิ่มเติมความรู้ให้แก่นักเรียน เอกสาร จุลสาร สื่อ แผนภูมิ โดยทั้ง 6 ส่วนนี้ควรจัดไว้ในแฟ้มอย่างเป็นระบบเพื่อให้ผู้สอนนำไปใช้ได้สะดวก โดยในแต่ละ ชุดมีรายระเอียดของส่วนประกอบแต่ละส่วนที่มีการอธิบายไว้อย่างละเอียด

9 ขั้นตอนการสร้างชุดการสอนมินิคอร์ส
การสร้างชุดการสอนมินิคอร์สมีขั้นตอนดังนี้ 1. กำหนดความต้องการและความจำเป็น 2. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 3. กำหนดวัตถุประสงค์ทั่วไป 4. กำหนดวัตถุประสงค์เฉพาะ 5. สำรวจความเป็นไปได้ของทรัพยากรสื่อและข้อมูล 6. การเขียนโครงสร้าง 7. การพัฒนากิจกรรมละสื่อประกอบตามโครงสร้าง 8. การทดลอง 9. การปรับปรุงแก้ไข

10 ข้อค้นพบจากการวิจัย จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนมินิคอร์ส มีข้อค้นพบจากการวิจัยดังนี้ 1. เจตคติที่ดี 2. พัฒนาการทักษะ 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

11 คำถาม 1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนมินิคอร์ส หมายถึงอะไร
ก. เป็นโครงการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาจบในตัวเอง สามารถใช้ได้กับผู้เรียน เป็นกลุ่มและราย บุคล ข. เป็นการใช้ดนตรีในการสอน ค.เตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ง.เป็นกระบวนการสอนแบบโปรมแกรมชนิดหนึ่ง

12 2. คุณลักษณะของชุดการสอนแบบมินิคอร์ส มีกี่ลักษณะ
ก ลักษณะ ข ลักษณะ ค ลักษณะ ง ลักษณะ

13 3. การสร้างชุดการสอนมินิคอร์สที่ดี ควรมีองค์ประกอบกี่ประการ
ก ประการ ข ประการ ค ประการ ง ประการ

14 4. การเข้าร่วมกิจกรรมโดยทั่งถึง ลักษณะที่สำคัญประการหนึ่งของชุดการสอนมินิคอร์ส คืออะไร
ก. การใช้คำถาม ข. ผู้เรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันจากกิจกรรมต่างๆ ค.การมีอิสระในการคิด ง.เพื่อแก้ปัญหาในการเรียนของเด็ก

15 5. การสร้างชุดมินิคอร์สมีกี่ขั้นตอน
ก. 7 ขั้นตอน ข ขั้นตอน ค ขั้นตอน ง. 9 ขั้นตอน

16 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดมินิคอร์ส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google