งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเรียนรู้โดยการใช้ ชุดมินิคอร์ส. เสนอ อาจารย์ สุวิสาข์ เหล่า เกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเรียนรู้โดยการใช้ ชุดมินิคอร์ส. เสนอ อาจารย์ สุวิสาข์ เหล่า เกิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการเรียนรู้โดยการใช้ ชุดมินิคอร์ส

2 เสนอ อาจารย์ สุวิสาข์ เหล่า เกิด

3 สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาวกฤษติยา แก้วพระทอน เลขที่ 1 2. นางสาวอมรรัตน์ รัตนโกเศศ เลขที่ 18 3. นางสาวชุติมา วานิช เลขที่ 19 สาขาการศึกษาปฐมวัย ห้อง 3

4 การจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดมินิ คอร์ส หมายถึง เป็นโครงการเรียนที่มีเนื้อหาจบในตังเอง สามารถใช้ได้กับผู้เรียนเป็นกลุ่มและรายบุคล โดยทั่วไป การเรียนรู้ในมินิคอร์สอาศัยสื่อและยุทธวิธีหลายแบบ มี จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจนและรัดกุม ซึ่งสามารถให้ ผู้เรียนเกิดสัมฤทธิ์ผลในการเรียนได้ในเวลาระยะอันสั้น

5 ทฤษฎีแนวคิด วิวัฒนาการของแนวคิดชุดการสอนมินิคอร์ส พัฒนา มาจากความคิดของบทเรียนโมดูล โดยมีลักษณะที่สำคัญ คือใช้เวลาการเรียนการสอนภายในเวลาอันสั้น ใช้สื่อและ ยุทธวิธีต่างๆเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเกิดสัมฤทธิ์ผลตามการเรียน ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างรอบคอบ ซึ่งคุณลักษณะของ ชุดการสอนมินิคอร์ส สรุปได้ดังนี้

6 1. ตอบสนองความต้องการเฉพาะเรื่อง 2. จบสมบูรณ์ด้วยตนเอง 3. ใช้ระยะเวลาสั้น ชุด 4. มีวัตถุประสงค์การเรียนการสอนที่ชัดเจน 5. มุ่งการฝึกทักษะ รูปแบบของการสอนมินิคอร์สเหมาะกับการฝึกทักษะต่างๆ 6. มีการเข้าร่วมกิจกรรมโดยทั่งถึง 7. กิจกรรมการเรียนหลายรูปแบบ 8. ใช้สื่อหลายประเภท 9. กำหนดขั้นตอนแน่นอน ในทุกกิจกรรมจะใช้ยุทธวิธีและสื่อต่างๆ 10. ใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 11. มีกลวิธีนำไปสู่การเรียนการสอนอย่างกว้างขวาง 12. มียุทธวิธีที่สามารถนำไปใช้ได้ ชุดการสอนมินิคอร์สจะรวมชุดยุทธวิธีต่างๆ 13. มีการประเมินผล 14. มีการติดตามผล 15. มีการออกแบบ

7 สรุปได้ว่า คุณสมบัติของชุดมินิคอร์สที่ดีต้อง ตอบสนองความต้องการเฉพาะเรื่องจบสมบูรณ์ในตัว ใช้ ระยะเวลาสั้น มีจุดมุ่งหมายการเรียนที่สอนชัดเจน มุ่งฝึก ทักษะและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างถั่วถึงของผู้เรียน มีกิจกรรม หลายรูปแบบ ใช้สื่อหลากหลาย มีกำหนดขั้นตอนที่ แน่นอน มีกิจกรรมสร้างสรรค์ มีกลวิธีการนำไปสู่การเรียน การสอนอย่างกว้างขวาง มีการประเมินผลศึกษาข้อมูล ย้อนกลับเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของชุดการสอนมินิ คอร์ส มีการติดตามผลและออกแบบโดยใช้พื้นฐานทาง เทคโนโลยี

8 แนวทางการจัดการเรียนรู้ การสร้างชุดการสอนมินิคอร์สที่ดี ควรมีองค์ประกอบดังนี้ หลักการและเหตุผล คำแนะนำ จุดมุ่งหมาย กิจกรรมผู้เรียน เน้นที่การจัดกิจกรรมเป็นกลุ่ม กิจกรรมผู้สอน การประเมินผล เนื้อหาเสริม เพื่อให้เพิ่มเติมความรู้ให้แก่นักเรียน เอกสาร จุลสาร สื่อ แผนภูมิ โดยทั้ง 6 ส่วนนี้ควรจัดไว้ในแฟ้มอย่างเป็นระบบเพื่อให้ผู้สอน นำไปใช้ได้สะดวก โดยในแต่ละชุดมีรายระเอียดของส่วนประกอบ แต่ละส่วนที่มีการอธิบายไว้อย่างละเอียด

9 ขั้นตอนการสร้างชุดการสอนมินิ คอร์ส การสร้างชุดการสอนมินิคอร์สมีขั้นตอนดังนี้ 1. กำหนดความต้องการและความจำเป็น 2. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 3. กำหนดวัตถุประสงค์ทั่วไป 4. กำหนดวัตถุประสงค์เฉพาะ 5. สำรวจความเป็นไปได้ของทรัพยากรสื่อและข้อมูล 6. การเขียนโครงสร้าง 7. การพัฒนากิจกรรมละสื่อประกอบตามโครงสร้าง 8. การทดลอง 9. การปรับปรุงแก้ไข

10 ข้อค้นพบจากการวิจัย จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนมินิคอร์ส มีข้อ ค้นพบจากการวิจัยดังนี้ 1. เจตคติที่ดี 2. พัฒนาการทักษะ 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

11 คำถาม 1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนมินิคอร์ส หมายถึง อะไร ก. เป็นโครงการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาจบในตัวเอง สามารถ ใช้ได้กับผู้เรียน เป็นกลุ่มและรายบุคล ข. เป็นการใช้ดนตรีในการสอน ค. เตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ง. เป็นกระบวนการสอนแบบโปรมแกรมชนิดหนึ่ง

12 2. คุณลักษณะของชุดการสอนแบบมินิคอร์ส มีกี่ลักษณะ ก. 10 ลักษณะ ข. 23 ลักษณะ ค. 8 ลักษณะ ง. 15 ลักษณะ

13 3. การสร้างชุดการสอนมินิคอร์สที่ดี ควรมีองค์ประกอบกี่ ประการ ก. 6 ประการ ข. 10 ประการ ค. 2 ประการ ง. 5 ประการ

14 4. การเข้าร่วมกิจกรรมโดยทั่งถึง ลักษณะที่สำคัญประการ หนึ่งของชุดการสอนมินิคอร์ส คืออะไร ก. การใช้คำถาม ข. ผู้เรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ กันจากกิจกรรมต่างๆ ค. การมีอิสระในการคิด ง. เพื่อแก้ปัญหาในการเรียนของเด็ก

15 5. การสร้างชุดมินิคอร์สมีกี่ขั้นตอน ก. 7 ขั้นตอน ข. 12 ขั้นตอน ค. 3 ขั้นตอน ง. 9 ขั้นตอน

16 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเรียนรู้โดยการใช้ ชุดมินิคอร์ส. เสนอ อาจารย์ สุวิสาข์ เหล่า เกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google