งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการเรียนการสอน แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry process) Created by Mr. Nopphadol Punyadee.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการเรียนการสอน แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry process) Created by Mr. Nopphadol Punyadee."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการเรียนการสอน แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry process) Created by Mr. Nopphadol Punyadee

2 Inquiry process กระบวนการเรียนการสอนเน้นการสืบเสาะหา ความรู้จะเป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนได้รับความรู้ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ปลูกฝังให้นักเรียนให้ความคิดของตนเอง สามารถเสาะหาความรู้ หรือวิเคราะห์ข้อมูลได้

3 ขั้นตอนของ Inquiry process การจัดการให้นักเรียนเรียนแบบ Inquiry process อาจทำเป็นขั้นตอนดังนี้ (5e) 1. ขั้นสร้างความสนใจ (engagement) 2. ขั้นสำรวจและค้นหา (exploration) 3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (explanation) 4. ขั้นขยายความรู้ (elaboration) 5. ขั้นประเมิน (evaluation)

4 ขั้นสร้างความเข้าใจ (engagement) เป็นการนำเข้าสู่บทเรียนหรือเรื่องที่สนใจ เป็น ตัวกระตุ้นให้นักเรียนสร้างคำถาม กำหนด ประเด็นที่จะศึกษา ในบางกรณีที่ยังไม่มีประเด็นใดน่าสนใจ ครูอาจ ให้ศึกษาจากสื่อต่าง ๆ หรือเป็นผู้กระตุ้นด้วยการ เสนอประเด็นขึ้นมาก่อน

5 ขั้นสำรวจและค้นหา (exploration) วางแผนกำหนดแนวทางการสำรวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน กำหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ ลง มือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศ หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ วิธีการตรวจสอบอาจทำได้หลายวิธี เช่น – ทำการทดลอง – ทำกิจกรรมภาคสนาม – การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยสร้างสถานการณ์จำลอง (simulation) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลอย่างเพียงพอ

6 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (explanation) นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และ นำเสนอผลที่ได้ในรูปต่าง ๆ เช่น – บรรยายสรุป – สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ – วาดรูป สร้างตาราง เป็นต้น การค้นพบในขั้นนี้อาจเป็นได้หลายทาง เช่น – สนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว้ – โต้แย้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ – ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ตั้งไว้ แต่ผลที่ได้จะอยู่ในรูปใดก็สามารถสร้างความรู้และช่วย ให้เกิดการเรียนรู้ได้

7 ขั้นขยายความรู้ (elaboration) เป็นการนำความรู้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับ ความรู้เดิม หรือแนวคิดที่ได้ค้นคว้าเพิ่มเติม หรือนำแบบจำลอง หรือข้อสรุปที่ได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์อื่น ๆ ถ้าใช้อธิบายเรื่องต่าง ๆ ได้มาก ก็แสดงว่า ข้อจำกัดน้อย แต่ก็จะช่วยให้เชื่อมโยงกับเรื่องต่าง ๆ และทำ ให้เกิดความรู้กว้างขวางขึ้น

8 ขั้นประเมิน (evaluation) เป็นการประเมินความรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ว่านักเรียนมีความรู้อะไรบ้าง อย่างไร และมาก น้อยเพียงใด จากขั้นนี้จะนำไปสู่การนำความรู้ไปประยุกต์ใน เรื่องอื่น ๆ

9 Inquiry cycle การนำความรู้ไปใช้อธิบาย หรือประยุกต์ใช้กับ เหตุการณ์หรือเรื่องอื่น ๆ จะทำให้เกิดประเด็น หรือคำถาม หรือปัญหาที่ ต้องสำรวจตรวจสอบต่อไป ทำให้เกิดเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ เรียกว่า Inquiry cycle

10 การวางแผนการ เรียนการสอน การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ สร้างความสนใจ สำรวจ - ค้นหา อธิบาย - ลงข้อสรุป ขยายความรู้ ประเมิน

11 The Inquiry Cycle which provides students with a goal structure for guiding their inquiry. http://aied.inf.ed.ac.uk/members99/archive/vol_10/white/figure1.gif

12 Inquiry process การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นอกจากจะใช้กระบวนการดังกล่าวแล้ว อาจใช้ วิธีอื่น ๆ อีก ดังนี้ การค้นหารูปแบบ (pattern seeking) การจำแนกประเภทและการระบุชื่อ การสำรวจและการค้นหา การพัฒนาระบบ การสร้างแบบจำลองเพื่อการสำรวจตรวจสอบ

13 การค้นหารูปแบบ (pattern seeking) โดยเริ่มที่นักเรียนมีการสังเกต และบันทึก ปรากฎการณ์ตามธรรมชาติ หรือทำการสำรวจตรวจสอบโดยที่ไม่สามารถ ควบคุมตัวแปรได้ แล้วคิดหารูปแบบจากข้อมูล เช่น จากการสังเกตผลมะม่วงในสวนจากหลาย ๆ แหล่ง พบว่า ผลมะม่วงที่ได้รับแสงจะมีขนาด โตกว่าผลฝรั่งที่ไม่ได้รับแสง นักเรียนก็จะสามารถสร้างรูปแบบ และสร้าง ความรู้ได้

14 การจำแนกประเภทและการระบุ ชื่อ เป็นการจัดจำแนกของวัตถุหรือเหตุการณ์เป็น กลุ่ม หรือการระบุชื่อวัตถุ หรือเหตุการณ์ที่เป็น สมาชิกของกลุ่ม เช่น เราจะแบ่งสัตว์มีกระดูกสันหลังออกเป็นกลุ่มได้ อย่างไร สารต่าง ๆ จำแนกอยู่ในกลุ่มใด

15 การสำรวจและการค้นหา เป็นการสังเกตวัตถุ หรือเหตุการณ์ใน รายละเอียด หรือทำการสังเกตต่อเนื่องเป็นเวลานาน เช่น ไข่ไก่มีพัฒนาการอย่างไร

16 การพัฒนาระบบ เป็นการออกแบบ ทดสอบ และปรับปรุง สิ่งประดิษฐ์หรือระบบ ท่านสามารถออกแบบสวิตซ์ความดันสำหรับ เตือนภัยได้อย่างไร ท่านสามารถสร้างเทคนิค หรือหามวลแห้งของ ผลมะม่วงได้อย่างไร

17 การสร้างแบบจำลองเพื่อการ สำรวจตรวจสอบ เป็นการสร้างแบบจำลองเพื่ออธิบาย เพื่อให้เห็นถึงการทำงาน เช่น สร้างแบบจำลองระบบนิเวศ

18 Inquiry cycle วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry cycle) สร้างความเข้าใจ (engagement) สำรวจและค้นหา (exploration) ประเมิน (evaluation) อธิบายและลงข้อสรุป (explanation) ขยายความรู้ (elaboration)


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการเรียนการสอน แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry process) Created by Mr. Nopphadol Punyadee.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google