งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ทฤษฎีและปฎิบัติ สร้างสรรค์และวิจัย การละครร่วมสมัย”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ทฤษฎีและปฎิบัติ สร้างสรรค์และวิจัย การละครร่วมสมัย”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ทฤษฎีและปฎิบัติ สร้างสรรค์และวิจัย การละครร่วมสมัย”
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “ทฤษฎีและปฎิบัติ สร้างสรรค์และวิจัย การละครร่วมสมัย”

2 หลักสูตรสาขาศิลปการละครในระดับปริญญาโทหลักสูตรแรกในประเทศไทย ที่จะบูรณาการองค์ความรู้เข้ากับงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะการละครและสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรัชญาของหลักสูตร หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการปลูกฝังและเสริมสร้างความตระหนักด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนรสนิยมอันดีด้านศิลปการละคร อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าเพื่อเป็นแบบอย่างและมาตรฐานของศิลปะการละครของสังคมไทย นอกจากนี้เนื้อหาของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนได้ให้ความสำคัญกับการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับศิลปะการละคร อันจะเป็นปัจจัยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะการละครให้เจริญก้าวหน้าต่อไป วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางด้านศิลปะการละคร 2. เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีความสามารถในการวิเคราะห์วิจารณ์ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงาน และองค์ความรู้ใหม่ต่อไป 3. เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานในสาขาวิชาศิลปะการละคร

3 โครงสร้างของหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต แบ่งออกเป็น แผน ก. จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน หน่วยกิต - รายวิชาบังคับ หน่วยกิต - รายวิชาเลือก หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ หน่วยกิต แผน ข. จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน หน่วยกิต - รายวิชาบังคับ หน่วยกิต - รายวิชาเลือก หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตรายวิชาการศึกษาด้วยตนเอง หน่วยกิต

4 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปการละคร หรือเทียบเท่า 2. คุณสมบัติอื่น ๆ จะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครสอบได้ วิชาที่สอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะการละคร ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CU-TEP) *สำหรับผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ดูรายละเอียดการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สมัครได้ที่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร , website :


ดาวน์โหลด ppt “ทฤษฎีและปฎิบัติ สร้างสรรค์และวิจัย การละครร่วมสมัย”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google