งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปการละคร ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย “ทฤษฎีและปฎิบัติ สร้างสรรค์และวิจัย การละครร่วมสมัย”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปการละคร ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย “ทฤษฎีและปฎิบัติ สร้างสรรค์และวิจัย การละครร่วมสมัย”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปการละคร ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย “ทฤษฎีและปฎิบัติ สร้างสรรค์และวิจัย การละครร่วมสมัย”

2 หลักสูตรสาขาศิลปการละครในระดับปริญญาโทหลักสูตร แรกในประเทศไทย ที่จะบูรณาการองค์ความรู้เข้ากับงาน สร้างสรรค์ด้านศิลปะการละครและสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรัชญาของหลักสูตร หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการปลูกฝังและเสริมสร้างความตระหนักด้าน ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนรสนิยมอันดีด้านศิลปการละคร อันจะ นำไปสู่การสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าเพื่อเป็นแบบอย่างและ มาตรฐานของศิลปะการละครของสังคมไทย นอกจากนี้เนื้อหา ของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนได้ให้ความสำคัญกับ การนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้ผู้ศึกษามี ความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับศิลปะการละคร อัน จะเป็นปัจจัยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน ศิลปะการละครให้เจริญก้าวหน้าต่อไป วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ทางด้านศิลปะการละคร 2. เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีความสามารถในการวิเคราะห์วิจารณ์ อัน จะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงาน และองค์ความรู้ใหม่ต่อไป 3. เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถที่จะสร้างสรรค์ ผลงานในสาขาวิชาศิลปะการละคร

3 โครงสร้างของหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต แบ่งออกเป็น แผน ก. จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 24 หน่วยกิต - รายวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต - รายวิชาเลือก 12 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต แผน ข. จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 36 หน่วยกิต - รายวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต - รายวิชาเลือก 18 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตรายวิชา การศึกษาด้วยตนเอง 6 หน่วย กิต

4 คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปการละคร หรือ เทียบเท่า 2. คุณสมบัติอื่น ๆ จะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หรือคณะกรรมการ บริหารหลักสูตรพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครสอบได้ วิชาที่สอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะการละคร ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CU-TEP) * สำหรับผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ดูรายละเอียดการ ทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สมัครได้ที่ www.atc.chula.ac.th www.atc.chula.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-4802, 08-1559 -7252 e-mail : chuladrama@gmail.com chuladrama@gmail.com website : http://www.chuladrama.blogspot.com http://www.chuladrama.blogspot.com


ดาวน์โหลด ppt อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปการละคร ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย “ทฤษฎีและปฎิบัติ สร้างสรรค์และวิจัย การละครร่วมสมัย”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google