งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประเภทเกม (Game).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประเภทเกม (Game)."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประเภทเกม (Game)

2 ความหมาย รูปแบบหนึ่งของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซึ่งมีการออกแบบบทเรียน โดยเน้นความสนุก ความเพลิดเพลินของบทเรียน (Learning is fun)

3 แบบเกม 1. การเรียนรู้เพื่อเข้าใจสถานการณ์การจูงใจให้ผู้เรียน 2.มีคำแนะนำเพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้เรียนเพื่อเป้าหมายสูงสุด

4 โครงสร้างบทเรียนช่วยสอนแบบเกม
การนำเข้าสู่บทเรียนช่วยสอน การนำเสนอเกม การตัดสินใจผู้เรียน การให้ผลย้อนกลับ/รายงานผลการเรียน/สถิติ จบบทเรียนช่วยสอน/ออกจากโปรแกรม การตัดสินใจฝ่ายตรงข้าม

5 ข้อดีของแบบการจำลอง 1.ช่วยลดความเสี่ยงอันตรายอันเกิดขึ้นได้จากการเรียนจากสถานการณ์จริง 2.ช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการเรียนจากของจริง 3.ทำให้ลดความยาก จากการสังเกต เวลา เป็นความจริงขึ้นมาได้

6 ข้อดีของแบบการจำลอง 4.มีกิจกรรมหลากหลายให้ผู้เรียน
5.ช่วยการถ่ายโอนความรู้จากสถานการณ์หนึ่งไปยังสถานการณ์หนึ่งได้ 6.ทำให้ทบทวนบทเรียนได้เรื่อย ๆ ประหยัดค่าใช้จ่าย

7 ประเภทการจำลอง แบ่งเป็น 2 ลักษณะ
1. การจำลองซึ่งตอบคำถามเกี่ยวกับความหมาย (About Simulation) 2. การจำลองซึ่งคำถามเกี่ยวกับวิธีการ(How to Simulation)

8 1. การจำลองซึ่งตอบคำถามเกี่ยวกับความหมาย (About Simulation)
- มุ่งเน้นการอธิบายความหมายเกี่ยวกับวัตถุใดวัตถุหนึ่ง แนวคิดใดแนวคิดหนึ่ง กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง

9 1. การจำลองซึ่งตอบคำถามเกี่ยวกับความหมาย (About Simulation)
- เป็นการจำลอง ซึ่งตอบคำถามว่า คืออะไร

10 การจำลองตอบคำถาม แบ่งเป็น 2 ประเภท
1.การจำลองทางกายภาพ(Physical Simulation) 2.การจำลองกระบวนการ (Process Simulation)

11 การจำลองทางกายภาพ (Physical Simulation)
1. สามารถสังเกตเห็นได้ 2. อธิบายเนื้อหาได้ชัดเจน เช่นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องกล ระบบร่างกาย

12 การจำลอง กระบวนการ (Process Simulation)
1. มุ่งเน้นอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการ 2. มีแนวคิดที่เป็นระบบ ขั้นตอน

13 ความคล้ายคลึงของการจำลองทางกายภาพกับการจำลองกระบวนการ
1.เป็นการมุ่งเน้นอธิบายความหมายเกี่ยวกับวัตถุใดวัตถุหนึ่ง แนวคิดหรือกระบวนการ 2.ผู้เรียนสังเกตผลลัพธ์ที่เปลี่ยนไปตามค่าที่กำหนด

14 2.การจำลองซึ่งตอบคำถามเกี่ยวกับวิธีการ
เป็นการตอบคำถามว่า ทำอย่างไร

15 การจำลองตอบคำถามทำอย่างไร แบ่งเป็น 2 ประเภท
1.การจำลองขั้นตอน (Procedural Simulation) 2.การจำลองสถานการณ์ (SituationalSimulation)

16 1.การจำลองขั้นตอน (Procedural Simulation)
อธิบายลำดับการเรียนให้ผู้เรียนจัดการกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ได้ เช่น การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

17 1.การจำลอง สถานกการณ์ (Situational Simulation)
มุ่งเน้นแนวคิด เจตคติ พฤติกรรมของผู้เรียนเป็นสำคัญ

18 การจบบทเรียนช่วยสอน/การออกจากโปรแกรม
1. ส่วนนี้ควรมีคำถามในการยืนยันการออกจากโปรแกรม 2. ส่วนสรุปเพื่อให้ผู้เรียนยืนยันการกลับเข้าสู่บทเรียน / ออกจากบทเรียน 3. ส่วนที่ผู้เรียนตรวจสอบบทเรียนว่าเรียนครบหรือไม่

19 การจบบทเรียนช่วยสอน/การออกจากโปรแกรม
4. คำนวณและเก็บบันทึกและแสดงคะแนนรวมของผู้เรียนได้ 5. เปรียบเทียบเกณฑ์การเรียนของผู้เรียนกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 6. สรุปเนื้อหาและแหล่งความรู้อื่น ในการศึกษาเพิ่มเติ่ม


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประเภทเกม (Game).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google