งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมาย รูปแบบหนึ่งของบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนซึ่ง มีการออกแบบบทเรียน โดยเน้นความสนุก ความ เพลิดเพลินของบทเรียน (Learning is fun)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมาย รูปแบบหนึ่งของบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนซึ่ง มีการออกแบบบทเรียน โดยเน้นความสนุก ความ เพลิดเพลินของบทเรียน (Learning is fun)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความหมาย รูปแบบหนึ่งของบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนซึ่ง มีการออกแบบบทเรียน โดยเน้นความสนุก ความ เพลิดเพลินของบทเรียน (Learning is fun)

3 แบบเกม 1. การเรียนรู้เพื่อเข้าใจ สถานการณ์การจูงใจ ให้ผู้เรียน1. การเรียนรู้เพื่อเข้าใจ สถานการณ์การจูงใจ ให้ผู้เรียน 2. มีคำแนะนำเพื่อช่วย ในการตัดสินใจของ ผู้เรียนเพื่อเป้าหมาย สูงสุด2. มีคำแนะนำเพื่อช่วย ในการตัดสินใจของ ผู้เรียนเพื่อเป้าหมาย สูงสุด

4 การนำเข้าสู่บทเรียน ช่วยสอน การนำเสนอเกม การตัดสินใจ ผู้เรียน การให้ผลย้อนกลับ / รายงาน ผลการเรียน / สถิติ จบบทเรียนช่วยสอน / ออก จากโปรแกรม โครงสร้างบทเรียนช่วย สอนแบบเกม การตัดสินใจฝ่าย ตรงข้าม

5 ข้อดีของแบบการ จำลอง 1. ช่วยลดความเสี่ยง อันตรายอันเกิดขึ้นได้จาก การเรียนจากสถานการณ์ จริง1. ช่วยลดความเสี่ยง อันตรายอันเกิดขึ้นได้จาก การเรียนจากสถานการณ์ จริง 2. ช่วยลดค่าใช้จ่ายจาก การเรียนจากของจริง2. ช่วยลดค่าใช้จ่ายจาก การเรียนจากของจริง 3. ทำให้ลดความยาก จาก การสังเกต เวลา เป็นความ จริงขึ้นมาได้3. ทำให้ลดความยาก จาก การสังเกต เวลา เป็นความ จริงขึ้นมาได้

6 ข้อดีของแบบการ จำลอง 4. มีกิจกรรมหลากหลายให้ ผู้เรียน4. มีกิจกรรมหลากหลายให้ ผู้เรียน 5. ช่วยการถ่ายโอนความรู้ จากสถานการณ์หนึ่งไปยัง สถานการณ์หนึ่งได้5. ช่วยการถ่ายโอนความรู้ จากสถานการณ์หนึ่งไปยัง สถานการณ์หนึ่งได้ 6. ทำให้ทบทวนบทเรียนได้ เรื่อย ๆ ประหยัดค่าใช้จ่าย6. ทำให้ทบทวนบทเรียนได้ เรื่อย ๆ ประหยัดค่าใช้จ่าย

7 ประเภทการจำลอง แบ่งเป็น 2 ลักษณะ 1. การจำลองซึ่งตอบ คำถามเกี่ยวกับ ความหมาย (About Simulation) 2. การจำลองซึ่งคำถาม เกี่ยวกับวิธีการ (How to Simulation)

8 1. การจำลองซึ่งตอบคำถาม เกี่ยวกับความหมาย (About Simulation) - มุ่งเน้นการอธิบาย ความหมายเกี่ยวกับ วัตถุใดวัตถุหนึ่ง- มุ่งเน้นการอธิบาย ความหมายเกี่ยวกับ วัตถุใดวัตถุหนึ่ง แนวคิดใดแนวคิดหนึ่ง แนวคิดใดแนวคิดหนึ่ง กระบวนการใด กระบวนการหนึ่ง กระบวนการใด กระบวนการหนึ่ง

9 1. การจำลองซึ่งตอบคำถาม เกี่ยวกับความหมาย (About Simulation) - เป็นการจำลอง ซึ่ง ตอบคำถามว่า- เป็นการจำลอง ซึ่ง ตอบคำถามว่า คือ อะไร คือ อะไร

10 การจำลองตอบคำถาม แบ่งเป็น 2 ประเภท การจำลองตอบคำถาม แบ่งเป็น 2 ประเภท 1. การจำลองทางกายภาพ (Physical Simulation) 1. การจำลองทางกายภาพ (Physical Simulation) 2. การจำลองกระบวนการ (Process Simulation)2. การจำลองกระบวนการ (Process Simulation)

11 การจำลองทางกายภาพ (Physical Simulation) 1. สามารถสังเกตเห็นได้ 1. สามารถสังเกตเห็นได้ 2. อธิบายเนื้อหาได้ชัดเจน เช่นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องกล ระบบร่างกาย 2. อธิบายเนื้อหาได้ชัดเจน เช่นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องกล ระบบร่างกาย

12 การจำลอง กระบวนการ (Process Simulation) 1. มุ่งเน้นอธิบาย เนื้อหาเกี่ยวกับ กระบวนการ 1. มุ่งเน้นอธิบาย เนื้อหาเกี่ยวกับ กระบวนการ 2. มีแนวคิดที่เป็น ระบบ ขั้นตอน 2. มีแนวคิดที่เป็น ระบบ ขั้นตอน

13 ความคล้ายคลึงของ การจำลองทาง กายภาพกับการ จำลองกระบวนการ 1. เป็นการมุ่งเน้นอธิบาย ความหมายเกี่ยวกับวัตถุ ใดวัตถุหนึ่ง แนวคิดหรือ กระบวนการ 1. เป็นการมุ่งเน้นอธิบาย ความหมายเกี่ยวกับวัตถุ ใดวัตถุหนึ่ง แนวคิดหรือ กระบวนการ 2. ผู้เรียนสังเกตผลลัพธ์ที่ เปลี่ยนไปตามค่าที่ กำหนด2. ผู้เรียนสังเกตผลลัพธ์ที่ เปลี่ยนไปตามค่าที่ กำหนด

14 2. การจำลองซึ่งตอบ คำถามเกี่ยวกับวิธีการ 2. การจำลองซึ่งตอบ คำถามเกี่ยวกับวิธีการ เป็นการตอบ คำถามว่า เป็นการตอบ คำถามว่า ทำอย่างไร ทำอย่างไร

15 การจำลองตอบคำถาม ทำอย่างไร แบ่งเป็น 2 ประเภท การจำลองตอบคำถาม ทำอย่างไร แบ่งเป็น 2 ประเภท 1. การจำลอง ขั้นตอน (Procedural Simulation) 1. การจำลอง ขั้นตอน (Procedural Simulation) 2. การจำลอง สถานการณ์ (SituationalSimulat ion)2. การจำลอง สถานการณ์ (SituationalSimulat ion)

16 1. การจำลอง ขั้นตอน (Procedural Simulation) อธิบายลำดับการเรียนให้ ผู้เรียนจัดการกับสิ่งใดสิ่ง หนึ่งให้ได้ เช่น การ ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ อธิบายลำดับการเรียนให้ ผู้เรียนจัดการกับสิ่งใดสิ่ง หนึ่งให้ได้ เช่น การ ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

17 1. การจำลอง สถานกการณ์ (Situational Simulation) มุ่งเน้นแนวคิด เจตคติ พฤติกรรมของผู้เรียนเป็น สำคัญ มุ่งเน้นแนวคิด เจตคติ พฤติกรรมของผู้เรียนเป็น สำคัญ

18 การจบบทเรียนช่วยสอน / การ ออกจากโปรแกรม 1. ส่วนนี้ควรมีคำถามในการ ยืนยันการออกจากโปรแกรม1. ส่วนนี้ควรมีคำถามในการ ยืนยันการออกจากโปรแกรม 2. ส่วนสรุปเพื่อให้ผู้เรียน ยืนยันการกลับเข้าสู่บทเรียน / ออกจากบทเรียน2. ส่วนสรุปเพื่อให้ผู้เรียน ยืนยันการกลับเข้าสู่บทเรียน / ออกจากบทเรียน 3. ส่วนที่ผู้เรียนตรวจสอบ บทเรียนว่าเรียนครบหรือไม่3. ส่วนที่ผู้เรียนตรวจสอบ บทเรียนว่าเรียนครบหรือไม่

19 การจบบทเรียนช่วยสอน / การ ออกจากโปรแกรม 4. คำนวณและเก็บบันทึกและ แสดงคะแนนรวมของผู้เรียน ได้4. คำนวณและเก็บบันทึกและ แสดงคะแนนรวมของผู้เรียน ได้ 5. เปรียบเทียบเกณฑ์การ เรียนของผู้เรียนกับเกณฑ์ที่ตั้ง ไว้5. เปรียบเทียบเกณฑ์การ เรียนของผู้เรียนกับเกณฑ์ที่ตั้ง ไว้ 6. สรุปเนื้อหาและแหล่งความรู้ อื่น ในการศึกษาเพิ่มเติ่ม6. สรุปเนื้อหาและแหล่งความรู้ อื่น ในการศึกษาเพิ่มเติ่ม


ดาวน์โหลด ppt ความหมาย รูปแบบหนึ่งของบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนซึ่ง มีการออกแบบบทเรียน โดยเน้นความสนุก ความ เพลิดเพลินของบทเรียน (Learning is fun)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google